DADINGSOVEREENKOMST

Beste,
Vooral voor personen die een regeling (willen) treffen via de meldpunten van de bisdommen.
Deze mail geldt niet voor personen die via Arbitrage een schadedossier indienen.

In bijlage vind je het officiële document als je via de meldpunten van het bisdom of de koepel van kloosters een “dading” wilt treffen (een financiële regeling).

Dit document lijkt me degelijk, alleen over punt 4 (2de deel) hebben we nog geen volledige duidelijkheid.
Daarom zijn wij bezig hierover juridisch advies aan het inwinnen bij Advocatenkantoor Vansteenbrugge… en hij heeft beloofd het document (vooral punt 4, maar ook de rest) grondig te bestuderen en heel binnenkort hierover advies te verstrekken.
Dit document heeft dus niets met “Arbitrage” te maken. (daar is het resultaat ook een dading… maar dan via de procedures die het Parlement heeft uitgewerkt)
Waar gaat het over:
Dit gaat over een document dat door de bisschoppen/oversten is uitgewerkt. In punt 4 (van de bijlage) zou de mogelijkheid kunnen zitten, dat mensen die akkoord gaan met een dading via het bisdom (en dat document dus invullen en ondertekenen, na een gesprek met een of ander kerkelijk opvangpunt van de verschillende bisdommen of congregaties) dat je hierdoor automatisch je klacht van het “schuldig verzuim” van de bisschop of overste, of andere kerkelijke verantwoordelijke laat vallen.
Dit geldt enkel voor deze mensen die ofwel bij De Troye (onderzoeksrechter); De Waele (Federale Politie Brussel) of bij het advocatenkantoor Vansteenbrugge (Class Action) een dossier ‘schuldig verzuim’ hebben ingediend of documenten ter zake daar hebben neergelegd (ingediend)… Deze dossiers zijn daar lopende.
Voor de mensen die geen klachten indienen over het schuldig verzuim (van oversten, bisschoppen enz…) bij De Troye, De Waele of Vansteenbrugge is er dus geen onduidelijkheid… Alleen zou het kunnen betekenen dat je door het ondertekenen van deze dading in de toekomst definitief afziet van procedure voor schuldig verzuim van kerkoversten.
Groeten,
Rik Devillé

DADINGSOVEREENKOMST

 

Tussen ondergetekenden :

De heer/mevrouw …………………………………………………………………………..……

(voornaam en naam van het slachtoffer)

wonende te ………………………………………………………………………………(adres)

hierna genoemd: de eerste partij

en

Monseigneur …………………………..… (voornaam en naam van de  bisschop),

bisschop van …………………………………………….…..… (naam van het bisdom)

wonende te   ………………………………………………………..………………… (adres)

hierna genoemd: de tweede partij

Overwegende dat de eerste partij in ……………………………. (precisering van datum of periode)

het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik gepleegd door …………………………………….…

…………………………….(voornaam en naam van de dader), diocesaan priester van het bisdom ………………………….. (naam van het bisdom),

Overwegende dat tweede partij in naam van de kerkgemeenschap uitdrukkelijk afstand neemt van dit verwerpelijk gedrag en in naam van de kerkgemeenschap tevens haar oprechte verontschuldiging aanbiedt voor de thans gekende feiten die nooit hadden mogen gebeuren,

Overwegende dat tweede partij daarbij haar begrip en medeleven uitspreekt bij alle pijn en leed die eerste partij ondergaan heeft, vanuit het besef dat eerste partij hierbij ernstige menselijke en morele schade heeft opgelopen,

Overwegende dat, ondanks dat deze geleden schade niet in geld waardeerbaar is, tweede partij op basis van een morele solidariteit wil tegemoet komen aan dit leed en deze pijn, en aan eerste partij een financiële tegemoetkoming wil aanbieden,

wordt volgende overeenkomst van dading afgesloten :

1. –  Beide partijen stappen naar elkaar toe en wensen door middel van huidige dading en door het doen van wederzijdse toegevingen definitief een einde te stellen aan alle mogelijke betwistingen die tussen hen gerezen zijn of zouden kunnen rijzen nopens de vraag wie aansprakelijk is voor de geleden schade en nopens de omvang van deze geleden schade.

2. – De tweede partij verbindt er zich toe dat aan de eerste partij een éénmalige en forfaitaire financiële tegemoetkoming zal worden uitgekeerd van ……………………………………. ………………………………………………………….   € (bedrag in cijfers en in letters).

De betaling van dit bedrag zal gebeuren binnen de …………………………………….. (termijn bv. binnen de maand) na ondertekening van deze overeenkomst op rekening nummer  …………………………….……. van de eerste partij.

3. – De eerste partij aanvaardt het aangeboden eenmalige en forfaitaire compensatiebedrag van ………………………………………………………………………………. € en beschouwt de betaling ervan als een definitieve afsluiting van het geschetste geschil. De eerste partij doet dan ook afstand van elke andere vordering tot schadevergoeding voor de schade geleden uit voormeld seksueel misbruik, die eventueel nog zou kunnen worden ingeleid lastens de tweede partij, het bisdom, de vzw van het bisdom of enige andere kerkelijke instantie, voor de gewone hoven en rechtbanken of voor een fonds of centrum voor arbitrage inzake seksueel misbruik.

4. – Deze betaling gebeurt tot slot van alle rekeningen tussen de partijen. Partijen benadrukken dat deze dading tot stand kwam na wederzijdse gesprekken en overleg met elkaar en zonder formele erkenning van enige juridische aansprakelijkheid in hoofde van de tweede partij. De betaling van het overeengekomen bedrag is tot slot van alle betwistingen tussen partijen die hierbij bevestigen dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk verzaken aan elk recht of vordering die zij jegens elkaar hebben laten gelden of zouden kunnen laten gelden m.b.t. onderliggend geschil.

5. – Beide partijen verklaren ten slotte uitdrukkelijk dat zij dit akkoord met discretie en op vertrouwelijke wijze zullen behandelen en dat de privacy van de eerste partij zal beschermd worden.

Opgesteld te ……………… (plaats), op ……………… (datum), in twee originele exemplaren, waarvan elke partij verklaart één te hebben ontvangen,

De heer/mevrouw                                       Monseigneur ………………………………….

………………………………………….…                  (voornaam en naam)

(voornaam en naam)                                  bisschop van …………..…………

(naam van het bisdom)

………………….. (handtekening)                     …………………. (handtekening)

 

 

 

 

2 gedachten over “DADINGSOVEREENKOMST”

 1. Er is naast De Troy, De Waele en Van Steenbrugge nog een vierde weg om schuldig verzuim aanhangig te maken, misschien de weg die het meeste gebruikt is of wordt en waarlangs ik ook m’n klacht wegens schuldig verzuim heb ingediend, nl langs het plaatselijke parket die het misbruik onderzoekt maar die dus óók de klachten schuldig verzuim noteert en doorstuurt naar Brussel waar De Troy en nu Calewaert ze opvolgt.

  De 250 klachten die na de ongeldige inbeslagname bij Adriaenssens bij het federale parket werden ingediend zijn alle naar de plaatselijke parketten doorverwezen en langs daar hebben ook die 250 nieuwe meldingen in een aantal gevallen ook schuldig verzuim aan de orde gesteld dat dan naar Brussel is doorgegeven. Het parket van Hasselt heeft op m’n recente vraag bevestigd dat zij het aan Brussel hebben overgemaakt.

  Ik begrijp alleen niet waarom deze weg niet wordt vermeld.

  En dank nog Bert voor de publicatie van het dadingsdocument zelf, dat ik nergens anders gevonden heb.

  Voor de 10 contactpunten van de Belgische kerk waar slachtoffers dadingsovereenkomsten kan afsluiten, zie: http://www.kerknet.be/microsite/Misbruikindekerk/content.php?ID=19172

  Jan Hertogen

Reacties zijn gesloten.