De aard van geweld

kindhuwelijkenAfgelopen Vrijdag hadden wij een gesprek met jeugdzorg commissie de Winter. Wij wezen de commissie op de moeizame, lange weg van schadeclaims wanneer haar wetenschappelijk werk is volbracht. Zoals bij Cie. Deetman begonnen alle klachten op nul na voltooing RKK wetenschappelijk rapport. Linksom of rechtsom zullen ‘bewijzen’ moeten worden geleverd: een zwaar traject voor slachtoffers.

De internationale wetgeving is een belangrijk mini-onderdeel van Cie. Micha de Winter, daar bij de RKK gebleken is dat die spaak liep tot aan de grens bij Vaals of Hoek van Holland.

Europese samenwerking, wetgeving is noodzakelijk om aan te geven dat scheiding tussen kerk en staat niet wil zeggen dat opvattingen gedreven door welke religieuze wind dan ook, straffeloos hun gang kunnen gaan. Overplaatsingen door medeweten / verantwoordelijkheid van congregaties / overheden die in verschillende landen opereren, zelfs wereldwijd, kind huwelijken of andere vormen waar mensenrechten ontbreken, kunnen en moeten een halt toe worden geroepen. Als Europa geen problemen kan oplossen moeten wij het maar doen.

PERSBERICHT

Minister Van der Steur installeert commissie – Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Utrecht, 6 november 2015 – De commissie – Vooronderzoek naar Geweld in de jeugdzorg is donderdag 5 november geïnstalleerd door minister Van der Steur van V&J, mede namens staatssecretaris Van Rijn van VWS. De afgelopen weken heeft de commissie haar aanpak bepaald. Vanochtend heeft commissievoorzitter prof. dr. Micha de Winter betrokken slachtoffergroeperingen hierover in Utrecht ingelicht.

De commissie, die bekijkt of het haalbaar is onderzoek te doen naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden, rapporteert uiterlijk 1 mei 2016 aan het kabinet. Uitgezocht zal worden of er aanwijzingen zijn die iets zeggen over schaal en aard van het geweld , welke regels er bestonden, hoe het toezicht was georganiseerd, of er registraties van geweldsincidenten hebben plaatsgevonden etc. onderzoeker-of-detective-_49d3454e9cc9e-pDaarnaast wordt onder meer onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en kwaliteit van archieven, naar internationale wetgeving op het terrein van geweld jegens minderjarigen, en naar de veranderende opvattingen in de samenleving met betrekking tot het gebruik van geweld in de opvoeding. Ook bestudeert de commissie hoe in de ons omringende landen met het geweldsprobleem is omgegaan. Daartoe is inmiddels een groot aantal internationale contacten gelegd.

Het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg richt zich op minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in pleeggezinnen en in (rijks-)instellingen zijn geplaatst.

De commissie heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook heeft zij een aantal levensverhalen toegestuurd gekregen. Volgens voorzitter Micha de Winter is de commissie getroffen door de intensiteit van het leed, dat naar voren komt uit verhalen van mensen die in hun jeugdjaren met geweld te maken hebben gekregen. Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek wil de commissie ook de urgentie van dit probleem onder de aandacht brengen. Opvallend is dat slachtoffers aangeven dat er vaak langdurig sprake was van een combinatie van psychisch en fysiek geweld, in combinatie met seksueel misbruik.

Meer informatie: Toon van Wijk, 06 1038 7827