Eindrapport 10.000-20.000 slachtoffers en geen daders

Het is zo ver, een eindrapport vol zelf-reflectie, hier en daar narcistisch, een tikkeltje opportuun vanuit kerkelijk perspectief bekeken uiteraard met de bekende mensen aan het woord. Hier is dan ons blikveld(je), vanuit een December-regen-sneeuwwitte overdenking van de afgelopen zeven, bijna acht jaar. Zeven donkere, zwarte jaren met dezelfde kenmerken als op internaat…isolatie en ex-communicatie!

Het woord dader komt niet voor in het Eindrapport, net zo min het getal 10.000 tot 20.000 slachtoffers. U bent het hopelijk toch niet vergeten? Ze zijn door dhr. Deetman (de 10.000 tot 20.000 slachtoffers) in 2011 benoemd maar we weten niets over de dader(s) als je ze niet wilt kennen / horen, dan schiet onze kennis tekort en kunnen we geen vooruitgang boeken. Geen dader heeft uit zichzelf bekend! Het resultaat van ‘wir haben es nicht gewusst’! Angstvallig werden namen om privacy redenen vermeden. Helemaal  in de lijn van het startschot van het RKK tegen offensief / campagne ‘wir haben es nicht gewusst’, daders zijn onbekend.

‘Who cares’, zou je zeggen als ze zelf al geen burger naam mochten dragen, de broeders en zusters in de ommuurde kloosters, wij kenden ze niet als Janssen of Pietersen maar als broeder Alphons of broeder Jacobus, hun zelf-verloochening kwam goed van pas in een bedenkelijke, mystieke anonimiteit. Sterker nog, ik heb al in 2010 tegen dhr. Deetman gezegd ‘u neemt niet een keer het woord dader in de mond’!

Het was ook niet de bedoeling van Deetman om achter daders aan te gaan hoewel hij manmoedig een oproep deed in het zelfde jaar ‘daders meld u’!

Een farce uiteraard want vele daders waren inmiddels overleden. Het neemt niet weg dat een lange geschiednis van misbruik reeds had plaats gevonden. Vooral in het jongenspensionaat arme broeders franciscanen te Bleijerheide waar deuren voorzien van een raam moesten blijven open staan al in 1920 (mail pastoor Schafraad 2006). Wat wij zeer kunnen waarderen is overigens dat BC en KNR een coulance fonds in het leven hebben geroepen voor de ‘Bleijerheide engelen jongens’, wiens congregatie voor de zoveelste maal de benen namen, dit keer naar Amerika (Ohio). Deze arme broeders Franciscanen vluchten tijdens de ‘culturkampf’ rond 1876 uit Duitsland daar de strijd tussen protestanten en katholieken hevig oplaaide namen onze Deutscher brüder de benen naar Bleijerheide, een dorpje bij Kerkrade, vlak aan de grens met Duitsland. De RKK had niet moeten slapen toen deze ‘arme broeders franciscanen’, alle archieven vernietigden in 1982 en ook nu zijn de websites verdwenen na weer nieuwe onthullingen van seksueel geweld bij deze arme broeders franciscanen in Ohio, the USA.

4 Januari 2012, zat ik op politie bureau Heerlen om een melding te maken van doelbewust vernietigen bewijslast RKK jongenspensionaat te Bleijerheide. Ruim een uur lang werd mijn klacht opgenomen en doorgezonden aan OvJ. Die zou er binnen niet al te lange tijd naar kijken.
Wederom telefoontjes naar de heer Moraal, baas OM, en eindelijk na veel vijven en zessen kreeg ik op 10 Juli 2012 telefoon van de heer S. van het OM Maastricht, die mij uitlegde dat ik opnieuw aangifte moest gaan doen bij politie Maastricht(??), waar we overigens ook al waren afgescheept over oa. de archieven kwestie. Politie Maastricht zou de hele melding opnemen en vervolgens zou die afgewezen worden (wegens verjaring) en dan kon ik beroep doen op procedure artikel 12. De politie te Maastricht zou contact met mij opnemen! Een van de vele vertragingstactieken / onderzoeken….als niemand iets onderneemt is tijdwinst alles. Een eindrapport uitbrengen op het einde van het jaar lijkt logisch maar vlak voor Kerstmis is het dodelijk voor de waarheidscriteria….en hoe moet in godsnaam de media reageren als ze niet eens dit stuk kunnen bestuderen / analyseren? Kardinaal Eijk weet maar al te goed hoe het werkt (bij) (in) (voor) (met) de media. De kerk controleert tot het laatste moment alles, bepaalt alles…wie betaalt…bepaald!

Ons punt van de archieven kwestie bleek problematisch. Dit punt, terecht zo antwoordde S (OM) in 2012, is dat voor ons de archieven in het Deetman rapport vernietigd waren, een nieuw bewijs dat wij niet konden weten dan niet volledig de procedures gevoerd konden worden bij de inmiddels ingestelde commissies. Geen aanvullende bewijslast kon worden aangedragen. Mijn redenatie (en die van Deetman tijdens de vele bijeenkomsten) die op jacht ging naar archieven om daar enige hoop uit te kunnen putten is dat voor de Bleijerheide jongens veel weg of verborgen of ergo nog verwaarloosd ligt weg te rotten op andere plekken. Alle archieven die door Bakker contactgroep genoemd worden, zullen door mij, MCU, in artikel 12 bij het hof worden aangekaart. Die moeten dan uitzoeken hoe deze archieven kwestie ligt en heb OM vriendelijk gevraagd of zij net als in Duitsland, België, Ierland, Amerika invallen konden doen, daar geen enkel samenleving het kan toestaan dat er 10.000 tot 20.0000 slachtoffers seksueel misbruik zijn geconstateerd, en niets gebeurt.

Telefoontje van politie Maastricht laat op zich wachten…benieuwd wanneer ze het gaan BEKIJKEN.

Eind 2014 heb ik een verzoek ingediend om te kijken wat over mij in de dossiers Bvd / Aivd staat. Vrijdag, de laatste dag dat mijn verzoek behandelt kon worden (in 2015), ontving ik post. De Aivd wijst mijn verzoek over kennis van eventuele aanwezige gegevens af.

Dan gaat de Aivd brief verder: ‘het document waarin het gegeven is geregistreerd, mag de Aivd NIET TER INZAGE geven omdat daardoor persoonsgegevens van derden niet openbaar wordt. Dit niet-actuele gegeven waar de Aivd mij een document opstuurt is een bewerkte fotokopie.

Hieronder het enige document Aivd na vier maanden onderzoek.

Welk belang heeft de Aivd om deze adreswijziging, mijn nieuwe woonplek op te slaan in haar archieven? Wie, wat, waarom staat de rapport datum op 28-05-1984 terwijl ik er al twee jaar woon (sinds augustus 1982) een zoon opvoed en juist in die tijd geen politieke dan wel maatschappelijke ‘protest’ activiteiten ontwikkel? Ook niet verborgen!

Dank Aivd voor deze -1 pagina-  openheid, OM dhr. Moraal dat wij een artikel 12 procedure konden starten bij de onwillige zedenrechercheurs / OvJ te Heerlen (toegezegd in het parlement); de arme broeders Franciscus die archieven al in 1982 massaal vernietigden. Wie wil er nog meer niet meewerken aan artikel 12 / onderzoek pedo internaat Bleijeheide? De burgemeester van Kerkrade wil niet meewerken aan welk onderzoek dan ook; het college van rechten van de mens, die mannen onderbelicht hielden in het onderzoek naar geweld tegenover vrouwen (Deetman 2.0), ook zij zien geen brood in….mannendiscriminatie.

Notitie t.b.v. het rondetafel gesprek d.d 28 maart 2013

Vanaf begin 2010 heeft MCU goede contacten opgebouwd en onderhouden met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Mensenrechten in de Kerk, België, SNAP Amerika, en andere Engelse, Duitse, Oostenrijkse lotgenoten. MCU heeft zich sterk gemaakt om het fysiek / psychisch geweld  op de agenda te krijgen. Helaas heeft men destijds besloten om dit buiten de klachtenprocedure te houden van het seksueel misbruik in de RKK.

Omdat we geen weerklank vonden bij de andere ‘lotgenoten-organisatie’, hebben we zelf gekozen om civiele procedures te voeren. Anderzijds zijn er diverse meldingen bij de politie gedaan waar wij tot op heden geen reactie hebben ondervonden. Ondanks het feit dat dhr Moraal Hoofdadvocaat-generaal de ontvankelijkheid van deze meldingen zou entameren.

Geneeskundige behandeling en onderzoek door dr. Bulletje

Aanvankelijk bestreek het onderzoek van dhr Deetman de periode vanaf 1945 tot 2010. MCU heeft ‘de sepots’ naar voren gebracht omdat er onvoldoende duidelijkheid bleek in de relatie kerk / staat, seponeren van dossiers, gaf de commissie Veiligheid en Justitie opdracht om dhr Steenhuis PG de geseponeerde zaken nader te onderzoeken. Tot onze verbazing beperkte men de onderzoeksopdracht tot de periode 1980-2010 en ging men voorbij aan de geseponeerde zaken 1945-1980. Hoe achterlijk kun je mensen denken voor de gek te houden?

Ik zou willen verwijzen naar de fraudazaken van broeder overste Adelbertus en de boekhouder van het jongensinternaat Bleijerheide (de politie mocht geen verder onderzoek doen!!) De Zwarte Doofpot (editie OM)

18 april 2012 komt dhr. Moraal verantwoording afleggen aan de Tweede kamer over dit Steenhuis onderzoek. Hij verrast met het naar buiten brengen van een nieuw dossier over 22 geestelijken die veroordeeld waren inzake zedendelicten en die bij het parket Den Bosch waren ingediend. ‘Een toevalstreffer’ noemde hij het. Destijds is de toezegging gedaan dat dit dossier naar de Tweede kamer zou worden gestuurd. Wij hebben hier verder niets meer over vernomen. Vraag: hebt U dit dossier ter inzage gehad en mogen wij van de inhoud kennis nemen.

Mea Culpa (United-niet unlimited) heeft vele klachten verwerkt, zwartboeken samengesteld, mensen een uitlaatklep geboden daar waar de kerk c.q. de klachtencommissie zich in een canoniek / juridisch traject heeft teruggetrokken. Daadwerkelijke steun is uitgebleven. Van Hulp en Recht naar een Meldpunt RKK met vele irritaties, correspondenties en overschrijdingen van de eigen regels en procedures zeker in het begin 2010-2011. De woede en teleurstelling is bij veel mensen nog niet ‘gezakt’, vrouwen als mannen wanneer weer een bericht in de media verschijnt over misbruik.

Het Engelen dossier

In het door MCU  opgestelde  ‘Engelen dossier’, komt geweld, opsluiting, isolatie, verdovingen, prostitutie als seksueel misbruik voor onder een hiërarchisch, gesloten internatensysteem dat schuld, schaamte en boetedoening tot gevolg heeft.

(link Engelen dossier: http://members.home.nl/loveandthegoldfish/MEACULPA/dossiers/dossier14.html)

Geweld was ‘legitiem’, seksualiteit niet, zo kon een cultuur van ‘willekeur op maat’ ontstaan. Vreemd zijn dan ook de vermeldingen op de leerlingenkaarten van het franciscaner jongensinternaat te Bleijerheide daar stond op of je een voogdij jongetje, vaderloos en / of welke sociale achtergrond je afkomst deel uitmaakte? Belangrijk? Blijkbaar wel.

Eindelijk na veertig jaren werd door de kerk een onderzoek gestart onder druk van de onthullingen seksueel misbruik maar al snel werd duidelijk dat bewust de fysieke, geestelijke mishandelingen niet in de procedure aan de orde kwamen. Het geweld werd in de volksmond afgedaan met “in die tijd werd al snel een tik uitgedeeld”. Dit vervult ons met afgrijzen en ervaren wij nog steeds als een totale miskenning van de ernst van de feiten die hebben plaatsgevonden. Als U de tijd zou willen nemen om het Engelendossier van MCU te lezen dan zou U met pijn in het hart moeten constateren dat het een ernstige omissie is om het geweld uit het onderzoek te houden. Belangrijk om iets te onderzoeken is wanneer men uitgaat van een volledig onderzoek en geen ‘one-track mind’ visie hanteert om zaken te begrijpen. Het ‘grooming’ aspect dwz het aftasten, verleiden, onder druk zetten met doel seksuele handelingen te verrichten is wel degelijk sprake van geweld / psychisch lijden (manipulatie) in de sterk afhankelijkheidsrelatie waarmee wij kinderen toen achter vier muren werden opgesloten. (Mea Culpa 2012)

Het geweld (fysiek en psychisch) hebben wij terecht van day one aan de orde gesteld maar dit kon niet meegenomen worden ‘wegens vermijden discussie over de corrigerende tik’ van dhr. Deetman. Hiermee wordt de discussie zelf, het begrijpen, het maatschappelijk aandeel van geïnstitutionaliseerd geweld door kerk en staat, vermeden. Wij vinden dat de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel geweld volgens het Deetman rapport dan ook zouden moeten worden opgenomen in onze vaderlandse geschiedenisboeken. Het is de grootste sekscrime sinds de Tweede wereldoorlog.

https://www.bertsmeets.nl/de-paters-van-toen/

De slachtoffers die zich al in 2010 bij ons hebben gemeld worden ‘overgeslagen’, er is een kortzichtig blikveld, gericht op de eigen navel in de kerk om deze slachtoffers en de groep, de eerste georganiseerde slachtoffer-organisatie mea culpa, te ontkennen.

10.000 tot 20.000 slachtoffers en geen daders?

Omdat wij niet wilden meewerken met Deetman, een echte onafhankelijk onderzoek eisten wat later uitmondde in een roep naar een parlementaire enquête, die zoals we inmiddels weten door Deetman, Klokk en de RKK werden tegengehouden. Het bleek de enige mogelijkheid om door het bastion van RKK geslotenheid door te dringen. De laatste mogelijkheid om enige openheid te krijgen over dit grote seksueel-geweld misdaad in de Nederlandse geschiedenis, was hiermee van de baan en kon de kerk haar slachtoffer-onderzoek doorzetten. Daders kwamen niet in beeld, en is hiermee onze kritiek van af 2010 bewaarheid…’wir haben es nicht gewusst’. Wij mogen wel stellen ‘wij hebben het wel geweten’, en daar wordt met dit eindrapport dunnetjes over gedaan want staat er iets in over de daders? Is er een dader veroordeelt? Onafhankelijke commissies?

Als je mensen wilt erkennen begin dan bij de daders of zij, die erbij betrokken zijn, en zoals Simonis het wilde overkomen (media signaal aan de eigen achterban) daders moeten buiten beeld blijven met andere woorden: wij beschermen de plegers van kindermisbruik, een niet te verteren omerta in de Rooms katholieke kerk.

Veel van onze mensen wilden in 2010 niet meewerken aan het Deetman wetenschappelijk onderzoek, waarvan wij ons nog steeds afvragen wat haar wetenschappelijk conclusies zijn.

Hier enkele recente e-mail uitwisselingen!

(e-mail Bert Smeets aan Rob van Beeten; lesje in transparantie)

Rob, Annemie is niet te bereiken zit in vergadering maar de helft van ons bestuur had besloten om niet naar de Maliebaan-Utrecht te komen uit protest tegen de eenzijdige aanpak dossier misbruik RKK door alleen Klabbers (Klokk) spreektijd te geven en het feit dat kardinaal Eijk aanvankelijk niet met de media wilde praten over dit grote misbruik schandaal in de katholieke kerk.

Wij vonden dit laf.

Deze argumenten worden ons nu uit handen gerist nu kardinaal Eijk op het laatste moment toch voor de media wilt verschijnen, dus blijft de vraag of de aanpak, de drie slachtoffer organisaties allen spreektijd te geven, op een nieuwe lokatie, gestalte krijgt.

Wij dringen er sterk op aan om alle drie de slachtoffer-organisaties Klokk, MCU, VPKK spreektijd toe te kennen.

Ook is het nogal manipulatief om vlak voor de presentatie ‘Eindrapport’ het hele decor (niet de inhoud) te veranderen maar te doen of alleen de kardinaal en Klokk hun werk hebben gedaan. Verdeel en heers is er niet meer bij!

groet Bert

Bert Smeets voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

http://www.bertsmeets.nl/

e-mail Rob van Beeten aan Annemie Knibbe en ondergetekende (Bert Smeets)

Beste Annemie en Bert,

Aan het bestuur heb ik verslag gedaan van jullie reacties op de herziene planning. Vervolgens heb ik een belrondje gemaakt, c.q. reacties per e-mail ontvangen. Op basis daarvan opteren we nog steeds voor een beperkt aantal sprekers.

In ons oorspronkelijke plan – ook besproken bij de bemiddeling – was voorzien in optreden van de voorzitter van KLOKK met het verzoek de reactie af te stemmen met MCU en VPKK. Ik realiseer me natuurlijk dat dat toen niet haalbaar was, omdat de mediation nog geen voortgang had opgeleverd, mede door afwezigheid van Guido.

Die opzet was mede ingegeven door de wens om het aantal sprekers te beperken: wanneer drie slachtoffer-organisaties het woord voeren, zou aan de kerkelijke zijde er ook de behoefte ontstaan met meerdere personen op te treden. Dat wilden we niet.

Voor de kritiek op KLOKK en de persoon van Klabbers hebben wij begrip, maar we kunnen er niet om heen dat hij voor ons een constante gesprekspartner is geweest op bestuurlijk niveau en ook in het dagelijks werk veel zaken deed met het Meldpunt voor een groot aantal slachtoffers. Of en in hoeverre de pretentie van vertegenwoordiging klopt, was voor ons niet na te gaan. Wel hebben door Klabbers aangedragen kritiekpunten in veel gevallen hout gesneden en ons aanleiding gegeven tot beleidsaanpassingen.

Ik ben ten volle bereid om in de presentatie van de sprekers uit te laten komen dat Klabbers maandag niet namens dé slachtoffers spreekt, dat jullie er zijn mede om jullie eigen persbericht toe te lichten en in de vragenronde vragen te beantwoorden en veel hebben betekent voor de slachtoffers die jullie vertegenwoordigen.(Overigens meldde Ralph Russ mij dat volgens hem nog steeds onzeker is of Guido er kan zijn en is hij stand-in.)

Ook ben ik bereid om in mijn speech aandacht te vragen voor de plannen van VPKK om slachtoffers erkenning en hulp te blijven bieden en wel in de brede maatschappelijke context die de afgelopen maanden nog weer eens heel duidelijk is geworden: dit is geen vraagstuk dat zich tot bepaalde sectoren beperkt en ook niet tot bepaalde tijden. De ervaringen van ons Meldpunt bevestigen de noodzaak om plannen als van het VPKK te steunen.

Daarnaast is mij gemeld dat de kardinaal bereid is in zijn speech de nodige aandacht aan VPKK en MCU te besteden.

Annemie liet intussen telefonisch weten dat ontbreken van een mogelijkheid om zelfstandig het woord te voeren naast het voorziene optreden van Guido Klabbers reden zou zijn om helemaal niet te komen. Dat zouden wij zeer betreuren, omdat daardoor juist de breedte van de slachtofferorganisaties zou ontbreken. Bovendien doen jullie daarmee dan ook jezelf en jullie vrijwilligers tekort wanneer de zichtbaarheid maandag ontbreekt.

Ik zou dus een klemmend beroep op jullie willen doen om op onze uitnodiging in te gaan. Indien dat het geval is, ben ik ook bereid bij KLOKK erop aan te dringen om in ieder geval jullie de te houden speech vooraf ter in zage te geven én daarin niet enig alleenvertoningsrecht te laten doorklinken.

Met vriendelijke groet,

Rob van de Beeten

e-mail helft MCU bestuur aan Liesbeth Sanders (meldpunt; Rob van Beeten B&T)

Goedemorgen Liesbeth en Rob,

Na lang nadenken melden wij ons af voor de presentatie van het eindverslag. De reden zullen wij hieronder weergeven.

Zoals bekend is er weinig of geen vertrouwen van de slachtofferorganisaties VPKK en MCU in Guido Klabbers, voorzitter van Klokk.

Uitvoerig is tijdens de mediation aan de orde geweest waarom er geen vertrouwen was. Met name het zogenaamde overkoepelende karakter van Klokk, waar zowel VPKK als MCU nooit op hebben zitten wachten, heeft veel kwaad bloed gezet omdat er nooit geen terugkoppeling  is geweest op datgene wat door Guido Klabbers in bijvoorbeeld het voorzittersoverleg, de politiek, de pers etc. werd besproken.

Ook na het mediation proces is dat gebrek aan vertrouwen niet veranderd. Guido kon in verband met gezondheidsproblemen niet aan het mediation proces deelnemen. De andere bestuursleden van Klokk mochten de kolen uit het vuur halen voor hem!

In het programma van as maandag hebben wij gelezen dat alleen Guido spreektijd heeft gekregen. Ondanks het gevoelige karakter hiervan is er met de andere slachtoffer organisaties geen enkel overleg hierover geweest. Het komt er dus op neer dat Guido weer op zijn zelf gebouwde troon wordt gezet door de kerk? Dat is voor ons onverteerbaar! Hij gaat dus weer met de eer strijken! Mocht er een bedankje komen voor de slachtoffer-groepen dan zal er zeker geen onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds VPKK en MCU die volledig hebben gedraaid op vrijwilligers en anderzijds Klokk, met een subsidie van meer dan 1,5 miljoen vanaf 2012 (exclusief de donaties van het bisdom Rotterdam) waarvan Guido samen met zijn echtgenote een salaris heeft opgestreken van meer dan euro 125.000,00 per jaar!, uiteraard zonder de secundaire arbeidsvoorwaarden en de kosten die in rekening zijn gebracht voor huur van een gedeelte van zijn huis, energiekosten, schoonmaak, administratiekosten enz. (bron begroting Klokk). Komt nog bij dat deze man de afgelopen anderhalf jaar constant verhinderd is geweest, met als excuus gezondheidsproblemen. Om die reden kon hij , zoals hierboven al eerder aangegeven, ook niet deelnemen aan het mediation proces. Nu heeft er blijkbaar een mirakel plaatsgevonden want nu is hij wel in staat 10 minuten spreektijd in te vullen.

Dit alles heeft ons doen besluiten van deelname af te zien.

Met vriendelijke groet,

(de ene helft; bestuursleden MCU).

PS. Ook als Klabbers een ander bestuurslid afvaardigt gaat dit enkel en alleen om onze kritiek te desavoueren dus het maakt niet uit, hun woorden zijn gekocht. We zijn geen decor in dit pedofiele circus (de andere helft bestuur MCU)

 

Geen contact met de Contactgroep

De oplossing voor alle miscommunicatie zou de zogenaamde “Contactgroep” zijn die in het leven geroepen is om bepaalde problemen op te lossen en de kar los te trekken. De ervaring leert  dat de contactgroep best bereid is om e.e.a. te bespreken, maar het is een commissie, die alweer afhankelijk is van anderen??Toezeggingen in de trant van “wij komen hierop terug, wij nemen dit mee, maakt U zich maar geen zorgen, wij maken met U een afspraak” worden vaak niet nagekomen. Er is, vooral ten aanzien van de hoge maatschappelijke verantwoordelijkheden van de leden, te weinig besef van communicatie. Van proactief beleid tegenover slachtoffers en hun klachten kan geen sprake zijn. Bakker heeft mij nooit een blik waardig gegund, geen hand gegeven, zelfs niet toen wij bij minster vader Steur zaten, contact, nee hoor dat wilde hij niet, negeren net zoals op internaat; de ex-communicatie jongens van morele en geestelijke bijstand zijn de grootste etters.

Over de financiële middelen van de  Franciscanen hoefden wij ons geen zorgen te maken volgens de Contactgroep en onze advocaat, want als alternatief was daar een potje voor. Bleek achteraf een leugen te zijn. De hoofdzetel van de betreffende congregatie heeft zich in 2004 verplaatst naar de U.S.A., de Duitse representant van de orde, Bruder Matthäus Werner in Düsseldorf, wuift tegenwoordig iedere verantwoordelijkheid af. Velen keren hebben we de Contactgroep aangeschreven, en het Meldpunt waaronder de voorzitter mevr. Peijs, de heren Stevens en Brenninkmeijer, over de problematiek betreffende het jongensinternaat te Bleijerheide. Het boek ‘het Hout’ van Jeroen Brouwers verscheen…. toen wilde men wel even anders praten over dit arme broeders internaat aan de grens met Duitsland te Bleijerheide.

Terug naar 2010-11-12-13

Uiteindelijk is dit in een coulanceregeling uitgemond voor uitsluitend de engelenjongens van het franciscanen internaat te Bleijerheide, waarvoor wij vanzelfsprekend zeer erkentelijk zijn. Wij hopen dat er ook voor slachtoffers van andere congregaties waar dezelfde problematiek speelt een oplossing wordt geboden.

Erger zijn de juridische afgronden en valkuilen waarin we terecht zijn gekomen. Met een tegenpartij die in 4 a-viertjes stelt niet verantwoordelijk te zijn. Veel excuses maar betrokkenheid is niet aanwezig / voelbaar / geen empathie. Vele slachtoffers klagen over een kil klimaat, afstandelijke blikken bij mediation/ meldpunt gesprekken. Sommigen juristen, door het meldpunt aangesteld, blijken te onbekwaam om sterk verweer te voeren tegen de juridische argumenten van de “tegenpartij”. De slachtoffers waren overigens vooraf niet op de hoogte gesteld van het feit dat men in een juridisch steekspel zou belanden.

Nadat klachten gegrond werden verklaard zou de “tegenpartij”, volgens haar eigen prodecure, binnen 30 dagen een besluit moeten nemen. Na 3 maanden waren er in veel gevallen nog geen enkele reactie. De slachtoffers moesten zelf weer het initiatief nemen om navraag te doen bij het meldpunt en kregen daar vervolgens een halfslachtig antwoord. Vervolgens weer een half  jaar wachten op de mededeling over een coulancefonds. Geen informatie over de grootte van het fonds, hoeveel uitkeringen gedaan moeten worden uit dat fonds. Vraag is: beïnvloed dit de hoogte van de uitkeringingen?

Overigens willen wij nog opmerken dat het opvallend is dat de aanklachten tegen nog levende daders bijna allemaal ongegrond zijn verklaard op voor ons zeer onduidelijke en gezochte argumenten. Het beeld van “toedekken van de waarheid” wordt nog versterkt door de recente publicaties in het NRC Handelsblad over twee bisschoppen waarvan belangrijke zaken niet in het rapport Deetman zijn opgenomen.

Sinds 1945 zijn ‘enkele tienduizenden’ kinderen misbruikt door katholieke dienaren. Een kleine 1800 mensen meldden zich bij dhr. Deetman, en van hen dienden er 1156 een klacht in bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Van deze klachten wordt naar verwachting 30 procent afgewezen, omdat er niet genoeg bewijs is.

Dat wil niet zeggen dat de afgewezen klagers niet zijn misbruikt, zegt voorzitter Wiel Stevens van de klachtencommissie in de krant. ”Daar twijfel ik niet over. Maar de regels laten niet toe hun klacht gegrond te verklaren”, aldus Stevens. In Nederland zijn de regels om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding nogal streng, in tegenstelling tot landen als Ierland. Daar wordt sneller uitgekeerd en gaat het om hogere bedragen. Stevens regels zijn echter gemaakt door de organisatie die hij vertegenwoordigt en Stevens hanteert opeens een nieuw argument over ‘een ander feitencomplex’ wanneer het een levende dader betreft?

De ‘feitencomplexen’ zijn voor ons geen reden om de waarheid te verdoezelen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Niemand blijkt verantwoordelijk en dat is ronduit frustrerend voor duizenden klachten, het desavoueren van ‘het geweld’, op internaten. De mea culpa vragen ontaarden in een collectief afschuifsysteem. Niemand blijkt schuld te hebben of te bekennen. Daarom was onze verbazing dan ook bijzonder groot dat in het tweede onderzoek van dhr. Deetman groot op de cover van het vervolgonderzoek prijkt:

‘SEKSUEEL MISBRUIK VAN EN GEWELD TEGEN MEISJES IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK’.

Het lijkt of er geen geweld tegen de jongens is gebruikt, en dit allemaal in een tijd waar de anti-discriminatie wet, méér en méér op zijn plaats is. We dienden dan ook een klacht in bij de WGB, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, en het aanverwante College voor de Rechten van de Mens. Het Vaticaan heeft het Strafhof niet erkend, dat zal mede te maken hebben met wat de Cie Deetman vermijd, namelijk het onderzoek naar geweld en andere straffen van lichamelijk en psychologische onderdrukking dat zich decennia lang heeft afgespeeld in een instituut, wereldwijd geleid door 1 man en dit allemaal binnen de gesloten kaders, hiërarchie van de kerk. Het gerechtshof heeft jurisprudentie in zaken als systematisch gebruik van geweld als vorm van misdaden tegen de menselijkheid: ‘Article 5 of the Rome Statue, the conduct in question constitutes a crime within the jurisdiction of the Court-namely rape and other forms of sexual violence of comparable gravity as crimes against humanity as set out in Article 7(g) and as a form of torture as a against humanity in violation of Article 7.

Toch hebben wij meegedaan aan Pierre Habets kunstwerk ‘de weg naar verzoening, onthuld op 21 april 2017 te Roermond. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de kerk zich tot het laatste moment passief verzette tegen ‘verzoening’, een Christelijke waarde als we het goed hebben. Neen, de kerk en zijn verdediging van daders is ver en diep moeten gaan met steun en medeweten / hulp van de politiek maar levert een schizofrenie op, een scheiding der geesten want een kerk die ver oven het volk stond moet terugkeren naar het hemelrijk aarde.

Een persoonlijke visie in een onpersoonlijke confrontatie met de RKK Nederland

leven wij in een rechtstaat of in de kerkstraat?

Bert Smeets 18 December 2017

(Corrie, Leo, Willem, Anita grote dank voor jullie steun; we zijn als bestuur al die jaren bij elkaar gebleven!)

 

daders meld u????
Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets