Gold for the Dalai Lama

http://www.youtube.com/watch?v=_koTsUNlOhU&feature=youtu.be