Het mysterie van de zaligsprekingen

Van de secretaris van dhr Deetman, Heer Creemers kregen wij een reactie op de MCU weigering om uiteindelijk toch niet naar de slachtofferdag te gaan op 17 December te Utrecht.

Dhr Creemers schreef:

van meet af aan heeft de heer Deetman de dialoog met slachtoffers en lotgenotengroepen gezocht. Er is – denk ik – geen dag uitgezonderd geweest van contact tussen de commissie en slachtoffers. Telefonisch, per e-mail, in gesprekken, via de nieuwsbrieven en de tussenrapportages. De commissie heeft uitgebreid gesproken met de heer Bert Smeets, met u maar ook met vele anderen uit Mea Culpa. Al deze contacten vormen samen met andere informatie, documentatie, gesprekken, archiefonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en surveyonderzoek voor de eindrapportage. De Onderzoekscommissie treedt in haar eindrapportage onafhankelijk op. (einde quote).

U geeft kritiek op punten waar wij nooit kritiek op hebben geleverd, dat er contacten zijn geweest, vergadering, dag in dag uit mails? Prima, had u ze niet nodig de slachtoffers?

Even terug naar uw eerste tussenrapportage, daar memoreert uw voorzitter dhr Deetman de chaos bij Hulp en Recht. Excuseert hij de overweldigende hausse aan meldingen bij dit meldpunt Hulp en Recht. Ze werden overspoeld en konden het werk niet aan. Begrip alom. Denkt u dat wij, die deze golf droegen, deze golf veroorzaakten, deze golf langs ons heen is gespoeld? De ruim 1500 klachten die bij ons zijn binnen gekomen, werden wij niet overspoeld met mails, telefoons, woedende en huilende mensen om ons heen.

Ja, ze zijn voelbaar, om ons heen, we gaan er mee om.

Dhr Deetman stond bijna een traantje te pinken voor de camera over de verhalen van een meneer die voor de eerste keer zijn beklag deed. Zeker, christelijk / protestants narcisme is ook mij niet vreemd, deze betrokkenheid koelt echter snel af wanneer slachtoffers kritisch worden, en zeker wanneer je openlijk het vertrouwen opzegt, opstaat, en u zat erbij en keek ernaar. Empathie getoond, nee want sommige types moeten geïsoleerd worden, ‘let him go’. Zo ging dat vroeger op internaat ook. U durft dit soort momenten niet te noemen, laten we zeggen dat het een onderzoek is in wetenschappelijk / kerkhistorische zin met alle circus nummers uit de canones 1733-1739 CIC

Dan heeft u te maken met een instituut dat gewend is zijn eigen wetten te gelde te maken. Al eeuwen lang zijn er decreten, bevelen in naam van een heerschap te Rome uitgevaardigd om moreel recht te spreken. Niet erg want je buurman kan je ook wijzen op allerlei varkens die de boel niet opruimen of het lekkend dak niet repareren. Een voorbeeld:

De diocesane bisschoppen van de R-K.Kerkprovincie van Nederland, de ordinarius van de Nederlandse Strijdkrachten en de Konferentie Nederlandse Religieuzen overwegende,

– dat zij de gemeenschappelijke discipline van de gehele Kerk moeten bevorderen en daarom aandringen op het naleven van alle kerkelijke wetten;

– dat het tot hun taak behoort de aan hen toevertrouwde gemeenschappen met wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht te besturen,

– dat betrouwbare dienstverlening in de kerk gewaarborgd moet zijn,

– dat seksueel misbruik van personen ernstige schade berokkent aan de dienstverlening in de kerk,

– dat het wenselijk is klachten over seksueel misbruik door personen die werkzaam zijn in de RK Kerk op zorgvuldige en uniforme wijze en conform het kerkelijk recht te onderzoeken,

– dat rechten en belangen van klagers en van aangeklaagden met geëigende middelen beschermd moeten worden. (einde quote)

Dit was nu uw taak, het afgelopen jaar, conform het kerkelijk recht, ook als u nog zo uw best doet wetenschappelijke termen aan uw conclusie te willen verbinden.

Waar wij u aan willen herinneren is de breed gedragen onrust en onveiligheid bij de meeste slachtoffers om in de weer te gaan met uw onderzoek, schoorvoetend, pijnlijk en vol argwaan. U probeerde deze argwaan te kalmeren met woorden als onafhankelijkheid en transparantie. Maar u kunt nu alle transparantie ten toon spreiden door ons voor de eindconclusie uit te nodigen, net zoals u in uw brief aan ons hoog opgeeft (van meet af aan heeft de heer Deetman de dialoog met slachtoffers en lotgenotengroepen gezocht), echter opeens is het radio-stilte en de muziek afgezet.

Staat u opeens stil bij de zeer kritische houding en argumenten die ondergetekende, en andere leden van Mea Culpa / MCU geuit hebben, tot de luide oproep NIET mee te werken aan dit oneigenlijke, onvolledige onderzoek. De smeekbede aan de politiek voor een parlementair onderzoek zat er toch niet in, dus kwamen de Bodars vrolijk in beeld gewaggelt, maar laten we mevrouw Arib (pvda) niet vergeten die in 2009 al zeer kritische vragen had gesteld. Moments à retinir.

Toen er  tientallen camera’s verschenen op de eerste persconferentie, ging alle kritiek door ons geuit in rook op. Deetman klonk flink die eerste persconferentie toen hij de opmerking maakte ‘geen onderzoek naar geweld te doen vanwege het voorkomen van de discussie over de corrigerende tik’. Jammer dat ik niet ben opgestaan en hem een corrigerende tik heb gegeven, dan had het waarschijnlijk wel op de sociale en asociale media kaart gestaan.

Laat komen die eindconcluise, de tussenrapportage geeft al duidelijk aan dat de trein met het nieuwe onderstel voort dendert, en wat kunnen wij dan nog toevoegen op 17 December?

Natuurlijk lopen wij vooruit, en waarom ook niet. Steeds die hersenspoeling dat u onafhankelijk bent terwijl u mandaat bestaat uit een beperkt onderzoeksterrein. Bij echte onafhankelijkheid eis je volledigheid, niet dat  daders die gezondigd hebben tegen hun eigen kerkelijke regels in volledig privacy worden beschermd, dat is toch anders voor Robert M. De vooropgezette compensaties die uiteindelijk, zoals de tussenrapportage aangeeft, uit vijf categorieën bestaat waaruit de slachtoffertjes hun zure druiven kunnen plukken.

Denk u dat het ondergetekende een donder interesseert of hij 7000 of 100.000 euro krijgt? Hij heeft zijn verhaal nooit ingeleverd bij de Cie. Deetman, noch bij Hulp en recht of meldpunt SM. Hij krijgt en wilt niks via deze (kerk)gang, wel via de rechtsgang zoals het hoort meneer Creemers. Wacht u het resultaat af, na 17 december.

een ex-misdienaar

One thought to “Het mysterie van de zaligsprekingen”

 1. Goededag Bert,

  Je heb het heel goed weergegeven, waarom MCU oproept om niet naar de ‘slachtoffersbijeenkomst’ te gaan op 17 december!!!

  Wij hebben in alle commissie vergaderingen, zoals Deetman, Bandel, Lindenbergh, een positieve en constructieve bijdrage geleverd en hebben die in vertrouwelijkheid mogen meemaken (geen info naar de Pers!!!), maar wat de heer Deetman nu doet schoffeert hij alle slachtoffers/betrokkenen.

  Op 16 december a.s. deelt hij eerst zijn eindrapport uit aan de pers en pas de volgende dag worden de slachtoffers geinformeerd en mogen wat gaan zeggen. Als mosterd na de maaltijd!!

  Er was al weinig vertrouwen i.v.m. de onafhankelijkheid van de div. commissies en het niet opnemen van psychisch en lichamelijk geweld in de rapportages. DE SLAGER KAN EN MAG NOOIT ZIJN EIGEN WAAR ONDERZOEKEN!!! Het vertrouwen
  is nu helemaal weg!! Wij als slachtoffers zijn voor de zoveelste keer niet serieus genomen!!!

Reacties zijn gesloten.