Kruispunt

kruispunt 2RKK Nederland wil voor het einde van het jaar alle klachten vereffend hebben, het tempo wordt opgevoerd daar de nieuwe paus orde op zaken wil stellen. Paus Francisco jezuïet, wil absolute gehoorzaamheid en dit navrante conflict van seksueel geweld, de wereld uit. De doofpot is nooit echt open gegaan, archieven zijn vernietigd, de kerk heeft met haar eigen onderzoek de regels bepaald en het geweld wordt niet meegenomen zoals in nieuwe voorstellen van Deetman zou worden uitgewerkt.

We krijgen meer en meer berichten dat de RKK zich niet aan zijn woord houdt, ze plegen hiermee obstructie, parkeren van geweldklachten is niet aan de orde zoals laatst bleek tijdens hoorzitting. De uitspraak van kardinaal Eijk ‘we zijn verder dan jullie denken’, en de toevoeging van dhr. Bakker ‘we staan voor een kruispunt’ moge duidelijk zijn dat ze daar nog steeds staan…voor het kruispunt.kruispunt

 

 

 

Beste Bert, als slachtoffers van jarenlange mishandeling door de zusterorde Dochters van het Heilig Kruis deelden mijn broer en ik informatie met een lotgenoot. Die werd niet alleen mishandeld, maar ook sexueel misbruikt. Zijn advocate heeft te horen gekregen dat alle zaken gaan worden afgesloten. Of, anders gezegd, talloze deksels gaan op talloze doofpotten.
Citaat uit de jongste brief van de lotgenoot: Het laaste advies was om naar België af te reizen en zuster Anna Joseph persoonlijk te confronteren. Dit laatste advies heb ik niet opgevolgd. Er is een groot risico dat ze mij niet te woord wil staan, of als dat wel zo zou zijn, zal ze alles ontkennen, zoals ze al eerder deed in haar berichtgeving aan zuster G H. Als ze ook bij mij zou ontkennen, weet ik niet of ik dat zomaar zonder emotie over mijn kant zou laten gaan.

De juriste belde mij van de week op omdat het Meldpunt Seksueel Misbruik en de commissie
Deetman alle dossiers voor het einde van het jaar wil sluiten. Zij moet binnen één week uit-
sluitsel geven over de nog lopende zaken, waaronder ook die van mij. Het wordt nu voorlopig
aangehouden, onder het motto: “Wacht op steunbewijs” dit zou ik nog tot maximaal
eind augustus kunnen leveren. Anders dringt de commissie aan op het intrekken van
mijn klacht. Ze willen de boel echt sluiten.

Ik heb aangegegeven dat ik absoluut niet mijn klacht wil intrekken, de juriste is er zich
ook van bewust, dat dit eigenlijk geen stijl is, maar einde van dit jaar wil men gewoon de
commissies opheffen. Dus dan ontvangt de juriste ook geen vergoeding meer.
Aangezien ik hetzelf ook onwaarschijnlijk acht dat ik nog steunbewijs vind, zal ik
ondanks alle inspanningen en naspeuringen helaas de zaak moeten opgeven.

Dus de misdaden van de congregatie; “dochters van het Heilige kruis” blijven simpelweg
dan onbestraft. Omdat de zusters in België gehuisvest zijn, is er geen dwangmiddel om
ze juridisch te dwingen om mee te werken. Dit in tegenstelling tot een Nedelandse instelling.

Dus zoals je ziet, heb ik niet zoveel vetrouwen meer in. Het lijkt er vooralsnog ook niet op
dat de normen verruimd zullen worden, wat de commissie Deetman wilde. Het ziet er niet
naar uit dat geestelijke en lichamelijke mishandeling nog meegenomen worden als klacht.

kruispunt 2

IN BELGIE GAAT HET PRECIES ANDERSOM (fase vóór de compensaties)

Beste,
In de krant (… en zoals je in onderstaande link)
kan lezen, hebben de bisschoppen en hun advocaten (deze week de advocaat van Vangheluwe) er weer iets op gevonden om altijd maar weer nieuwe procedures te vinden om Operatie Kelk zo lang te laten aanslepen dat ze eindelijk verjaart.
Kerk & Leven schreef deze week (fier) dat er van Operatie Kelk amper nog iets overblijft…enkel de dossiers van Devillé nog. Precies of dat is maar een peulschil. 
Ook moeten we maar geloven dat de advocaat van Vangheluwe niet zou geweten hebben dat er een Operatie Kelk lopende is waarin zijn cliënt genoemd wordt?
Het is blijkbaar een van te voren goed uitgekiend spel… om het dossier zo ondoorzichtig te maken en vooral het lang te rekken tot het eindelijk verzandt in verjaring.
Ook al werken Arbitrage en de Opvangpunten (maar niet allemaal) goed… als het er op aan komt het schuldig verzuim uit het verleden te erkennen, dan lukt het blijkbaar de meeste bisschoppen niet. Nog pijnlijker wordt het als het laatste reddingsmiddel om er aan te ontsnappen, Vangheluwe als redder in nood wordt ingeroepen.
Pijnlijk.
Groeten,
Rik
(reactie MCU) Vangheluwe weet méér, dus chantage!

4 gedachten over “Kruispunt”

 1. Dat honderden pv’s en dossierstukken van slachtoffers verdwenen zijn uit het dossier Operatie Kelk dat zal Rik en Co worst wezen. Als een van de slachtoffers heb ik de verbreking gevraagd van het vonnis als zou het dossier operatie kelk geen ‘gebrek’ vertonen, juist om na te gaan bv of alle pv’s schuldig verzuim nog in het dossier aanwezig zijn. Nu is de controle enkel gebeurd voor het arrondissement Brussel en NIET voor de 26 andere arrondissementen. En het Hof van Cassatie heeft me gelijk gegeven, en de controle moet dus grondiger gebeuren in ee nieuw KIB-zitting over de verdwijningen. E wat met deze verdwijnige zelf, die og onder de bevoegdheid van onderzoeksrechter Wim De Troy zelf gebeurd zijn. Wil hij alles in de vernieling helpen?

  Hieronder het bericht dat we ter zake hebben opgemaakt.

  Bericht 20/06/2013 – KIB 6, nu mét Roger Vangheluwe – Bye, Bye Aartsbisdom/Danneels?

  Weinig is wat het lijkt. Daarom een poging om het Arrest van het Hof van Cassatie van 18/06/2013 over de verdwijning van PV’s te lezen als niet jurist. De memories van toelichting worden in het arrest als bijlagen beschouwd.

  1. Het arrest van het Hof van Cassatie m.b.t. de verdwijningen pv’s –

  1.1. Documenten: Arrest Hof van Cassatie 18/06/2013 met 2 bijlagen: – http://justitie.belgium.be/nl/binaries/P130528N_tcm265-226548.pdf
  – Memorie Jan Hertogen – http://www.npdata.be/op_kelk/bericht/2013-06-20/Memorie-Jan.doc
  – Vordering Openbaar Ministerie – http://www.npdata.be/op_kelk/bericht/2013-06-20/vordering-OM-cass180613-anon.pdf

  1.2. Oeps, Vangheluwe vergeten uit te nodigen

  Lieve Pellens en Johan Delmulle van het federaal parket hadden vergeten Roger Vangheluwe uit te nodigen op het KIB over de verdwijingen op 05/02/2013, overeenkomstig artikel 235bis, hetzelfde artikel op basis waarvan Van Steenbrugge en ikzelf gelijk kregen voor Cassatie om het vonnis van het eerste KIB van augustus 2010 over operatie kelk te vernietigen. Niets nieuws onder de zon, alleen een voorkoombare nalatigheid van het federaal parket.

  1.3. Bye, Bye Aartsbisdom en Danneels?

  Zullen het Aartsbisdom en Danneels nog uitgenodigd worden bij de volgende behandeling van de verdwijningen pv’s voor een nieuw samengesteld KIB? Een goed deel van het rekwisitoor van het Openbaar Ministerie ging erover om te bewijzen dat het Cassatieberoep vanwege Aartsbisdom en Danneels niet ontvankelijk waren én dat hun aanwezigheid op het KIB dat de zaak behandeld had onterecht was. Aartsbisdom en Danneels zijn nog nergens in beschuldiging gesteld en kunnen ook niet er mee gelijk gesteld worden; zo zegt het Openbaar Ministerie, er is daarbij geen enkele burgerlijke partijstelling of klacht tegen hen ingesteld. Zij zijn dus in geen enkel opzicht betrokken partij zo concludeert het Openbaar Ministerie. In een aparte nota heeft advocaat Keuleneer zich uit die houdgreep proberen te bevrijden.

  Wij begrijpen er uit dat, samen met de volledige nietigheid van de inbeslagnames bij Aartsbisdom en Danneels de juridische vertegenwoordigers van de slachtoffers nagelaten hebben om een rechtstreeks klacht in te dienen tegen de kerk, Aartsbisdom en Danneels. Komen, met het eventueel weren van Aartsbisdom en Danneels uit het strafonderzoek, in feite de burgerlijke procedure in Gent ook zonder voorwerp?

  In het arrest va het Hof va Cassatie worden Aartsbisdom en Danneels wel vermeld als ‘voorheen verzoekers tot opheffing onderzoekshandelingen’. Zien of zij nog uitgenodigd worden op het volgende KIB of is het Bye, Bye voor hen en de kerk.

  1.4. De memorie van eiser III (met ondermeer kort verslag van vorige KIB-verdwijningen)

  “Eiser III (Jan Hertogen) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht 4 grieven aan.” zo staat in het arrest, dat vervolgt met “de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op het cassatieberoep van de eiser II brengt ook de vernietiging van de beslissing in zoverre zij betrekking heeft op de eisers I en III. De middelen en grieven kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden. Zij behoeven geen antwoord.” Omgekeerd, zo begrijpen wij, leiden de middelen en grieven van eisers I en II wel tot cassatie met verwijzing en zal het nieuwe en anders samengesteld KIB op hun middelen en grieven; en deze van alle andere partijen, moeten antwoorden gezien het een volledige cassatie betreft. Enige info over cassatie zonder verwijzing.

  In de conclusies van het Openbaar Ministerie werd kort ingegaan op de ontvankelijkheid en de grieven van eiser III. “Maar ook hier blijft de vraag of de eiser III toch niet enig belang kan hebben bij zijn cassatieberoep” zo stelt het OM, “nu het bestreden arrest oordeelt dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast en de eiser II! aanvoert dat er geen zekerheid is omtrent de volledigheid van het strafdossier en de kamer van inbeschuldigingstelling dit niet kon nagaan aan de hand van de door haar gebruikte onderzoeksmethode, die niet voldoende betrouwbaar was. De eiser III heeft dus kritiek op het gebrek aan interne coherentie van de motivering die uiteindelijk heeft geleid tot de conclusie dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast. Om die redenen meen ik dat de eiser III wel degelijk een belang heeft bij zijn cassatieberoep en dat dit cassatieberoep derhalve ontvankelijk is.”

  De interne coherentie en de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode wordt dus door het OM aan de orde gesteld, en daar was het ons om te doen, dwz een steekproef houden in 1 arrondissement (Brussel) en nalaten om de volledigheid van het dossier schuldig verzuim na te gaan voor de 26 andere arrondissementen laat geen enkele conclusie toe voor het geheel. Men kan zich afvragen waarom de andere slachtoffervertegenwoordigingen zich daar geen zorgen om maken. Zien of zij dit in het nieuwe KIB dit nu wel aan de orde zullen stellen.

  2. Het nieuw samengesteld KIB over de verdwijningen pv’s: een Shakespeariaans drama?

  Wie zijn genodigd als deelnemers aan de 2de act:

  1. Het anders samengesteld Hof bestaande uit drie rechters
  2. Lieve Pellens/Johan Delmule van het federaal parket als Openbaar Ministerie
  3. Het Aartsbisdom en Danneels en hun advocaat Keuleneer indien nog uitgenodigd
  4. Roger Vangheluwe en z’n advocaat Van Cauter
  5. Van Steenbrugge, Mussche, Mees namens 69 Burgerlijke partijen slachtoffers
  6. Andere individuele slachtoffers Burgerlijke Partijen waaronder mezelf.
  7. Wim De Troy, oud- onderzoeksrechter
  8. Peggy Coppens, oud-griffier
  9. Bruno Bulthé, in het eerste KIB opgeroepen door Coppens die zonder hem geen verklaring zal afleggen
  10. Colette Callewaert, huidige onderzoeksrechter ‘operatie kelk’
  11. Huidig griffier die een aantal maanden de gang van zaken onder De Troy heeft kunnen observeren.

  Maar allicht zal ook dit nieuwe KIB geen journalistiek activiteit losweken om bv eens na te gaan hoe een en ander aan elkaar te rijmen is. Wie neemt het deksel eens weg van de stinkende pot die operatie kerk van in het begin geweest is. Of houdt men het lot van Dirk Tieleman in gedachte die hiertoe een poging gedaan heeft en vervolgens door iedereen genegeerd en verzwegen werd.

  3. Het belangrijkste is gebeurd voor de slachtoffers

  Intussen, en dat mag wél een troost zijn, heeft de kerk haar boontjes gedopt in de Arbitragecommissie, een soort commissie Adriaenssens light die voor heel wat slachtoffers erkenning en heling gebracht heeft. Evenzo voor de 10 contactpunten van de kerk die ook in de toekomst een opvang en perspectief bieden voor slachtoffers.

  4. Het volledige deficit van het gerecht

  De absoluut negatieve kant van dit verhaal is dat de meldingen van slachtoffers bij Adriaenssens, de aanvragen bij de arbitragecommissie en de meldingen bij de 10 contactpunten volledig buiten beeld van het gerecht blijven, of er zouden opnieuw inbeslagnames moeten zijn bij de arbitragecommissies en de contactpunten. Op een aantal (nieuwe) meldingen na van slachtoffers bij het gerecht na de nietigverklaring van de in beslag genomen dossiers, blijft de overgrote meerderheid van de gevallen van seksueel misbruik in een pastorale relatie buiten beeld van het gerecht. Bij de commissie Adriaenssens was er nog toegang van het gerecht tot alle dossiers, nu kan het gerecht nergens meer aan, niet aan de 627 van de arbitragecommissie noch aan de 250 van de kerkelijke contactpunten. Enkel de kerk is nog in de mogelijkheid om deze af te punten en nog een daderpopulatie op te maken alsmede na te gaan hoeveel van de Adriaenssens dossiers terug gekomen zijn in de arbitragecommissie en de contactpunten. Maar daar is, en niet door de kerk, voor eeuwig het zwijgen over opgelegd.

  In feite is deze vaststelling niet alleen het deficit van het gerecht maar ook van wie het (gerechtelijk) belang van de slachtoffers heeft menen te verdedigen in de illusie ‘eindelijk recht te doen zegevieren’.

  5. En nog dit

  Op 07/06/2013 ben ik ‘dringend, uitgebreid en ten gronde’ verhoord over het vrijgeven van elementen uit het pv van Calewaert mbt de verdwijningen van pv’s. Ik heb verklaard dat ik art. 460ter gerespecteerd heb en conform aan art. 61ter, §4 gehandeld. Daarbij vond ik het verhoor terged en roekeloos. Het verhoor vond plaats in opdracht van Procureur des Konings Jos – dat is dan jammer voor de slachtoffers – Colpin van Brussel.

  Jan Hertogen.

 2. Bert, man dan toch, wat een prachtige compilatie heb je ervan weten te maken.
  Dank je wel !

Reacties zijn gesloten.