Laat de kinderen….stikken

Ierse bisschop Casey 1992Het Vaticaan is niet van plan om informatie te verschaffen over het vermeende seksueel misbruik door priesters, nonnen en monniken.

De VN-commissie voor de Rechten van het Kind vroeg in juli bij de Heilige Stoel om gedetailleerde informatie over alle kindermisbruikzaken die sinds 1995 bij het het Vaticaan zijn aangegeven. Zo wil de commissie weten of geestelijken die kinderen hebben misbruikt nog contact hebben gehad met hun slachtoffers.Het pauselijk gezag weigert echter deze informatie te verstrekken, omdat het geen taak van de Heilige Stoel is. Als de rechterlijke macht in landen waar het misbruik heeft plaatsgevonden om deze informatie vraagt, zullen deze gegevens wel worden verstrekt. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de vertrouwelijke dossiers.

(MCU) Met de slachtoffers wordt geen rekening gehouden, zij krijgen door deze weigering wederom het stempel ongeloofwaardig, terwijl Paus Franciscus tijdens zijn aantreden in maart zei dat het aanpakken van kindermisbruik cruciaal is voor de geloofwaardigheid van de Rooms-Katholieke Kerk.

De commissie voor de Rechten van het Kind gaat in januari vertegenwoordigers van het Vaticaan ondervragen over het seksueel misbruik in de vicieuze circelkatholieke kerk. Nou met deze Vaticaanse boodschap geen informatie te verstrekken is het een schijnvertoning en zal de waarheid niet gediend worden. De rechterlijke macht zal ook geen stappen ondernemen daar het verjaard is. Ondanks alle goeie woorden van PG dhr Moraal om ons een artikel 12 procedure te laten volgen, wordt in de kiem gesmoord. Onze meldingen bij de politie zowel in 2011 als 2012 zouden aan OvJ overlegd worden…tot op heden is het muisstil bij de politie in Heerlen / Kerkrade….de rechten van het kind heeft in hun ogen nooit bestaan, en zal pas erkend worden als Vaticaan meewerkt.