Open brief Tweede kamer (verkorte versie)

geachte kamerleden

De RKK bisschoppen / KNR hebben op 3-04-2012 het volgende aan minister Opstelten geschreven

Contacten met slachtoffers en voorzieningen

“Wij zijn en blijven vastbesloten om naast erkenning van het leed te zorgen voor genoegdoening, compensatie, hulp en nazorg. Dit komt tot uitdrukking in persoonlijke contacten met slachtoffers en vertegenwoordigende organisaties van slachtoffers en in allerlei voorzieningen die wij inzetten,” schrijven de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR.

Verantwoordelijkheid

“Wat slachtoffers is overkomen en aangedaan kan helaas niet meer ongedaan worden gemaakt, maar wij zijn ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheid om het aangedane leed te erkennen, genoegdoening te bieden en hulp te laten verlenen. Wij voeren de aanbevelingen van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk verder uit. Dit doen wij in goed onderling overleg met vertegenwoordigers van de slachtoffers.” (einde quote)

geachte kamerleden: Dit contact met de vertegenwoordigers is slechts eenzijdig en beperkt zich tot een geselecteerd groepje dat verre van representatief is. Wij MCU (mea culpa united), de engelen jongens, internaat arme broeders Franciscus Bleijerheide zijn al vanaf begin 2010 als eerste organisatie actief, nauw betrokken bij misbruik/ geweld RKK. Na alle excuses komt het nu aan op daden, al maanden bereiken ons berichten dat gegrond verklaringen meldpunt RKK niet worden uitgekeerd. Dit probleem, geachte kamerleden, is niet ons probleem. De bisschoppen / KNR hebben de volledige verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede en adequate afhandeling van de meldppunt procedure zoals die is opgezet door de Cie. Deetman en door bovengenoemde organisaties is geaccommodeerd.

Het seksuele misbruik in de rooms-katholieke kerk, een kwestie die de maatschappij schokte met 10.000 tot 20.000 slachtoffers, lijkt dan wel weg te ebben uit de media, voor sommigen alweer vergeten, echter veel slachtoffers hebben nog steeds niet de erkenning gevonden in daadwerkelijke compensaties.

Kardinaal Eijk heeft onlangs in een brief aan de kamer laten weten dat alles naar wens verloopt, en dat het hem spijt wanneer er sprake is van onzorgvuldigheid. De kardinaal is onvolledig en onzorgvuldig want hij vertelt niet de gehele waarheid. De waarheid is dat men nalatig is (schuldig verzuim) vanwege de gefragmenteerde structuur van de Rooms katholieke kerk. Er kwamen hoorzittingen waar de kamer zich liet informeren hoe het onderzoek verliep, de gevoelens en situatie peilden van alle betrokkenen, hoe het meldpunt RKK functioneert doch een ding blijkt zonneklaar:  zonder externe controle geeft het de RKK een vrijbrief tot handelen, vertragen en declasseren botweg hun eigen rechtspraak wanneer zij nalaat slachtoffers te compenseren. De canonieke rechtsgang zoals die door de politiek (de scheiding tussen kerk en staat) is toegestaan laat zien dat de kerk haar eigen rechtspraak volgt maar niet uitvoert. Zij wenst niet gecontroleerd te worden en zonder enige transparantie naar buiten toe communiceert. Wij wisten, zij wisten dat het jongenspensionaat st Maria ter Engelen, de arme broeders van Franciscus te Bleijerheide al sinds 2010 iedere verantwoordelijkheid weigerden. De verantwoordelijke congregatie arme broeders Franciscanen reageren niet eens op brieven van de contactgroep. Het is muisstil in doofpot land.

We zijn dan ook woest, voelen ons verraden door mooie woorden en excuses terwijl alle besprekingen met de Cie Deetman, de voorgestelde procedures /  Lindenbergh / Bandell leidde tot een weg, de bekende marsroute naar Rome: de kerk bepaalt en….vervolgens niet betaald. Er zou een delegatie van de ‘contactgroep’ olv de Rotterdamse bisschop van den Hende in Rome zijn geweest om dit financiële probleem te bespreken men is echter terug gekomen zonder resultaat. Men vertelt niet hoe of waarom, schuift het probleem later op de agenda, belooft aan knoppen te draaien maar er is top-down informatie die de boel tegenhoudt. Wij vragen ons af wie is hier in charge?

De ‘contactgroep’, bisdommen, ‘slachtofferorganisaties’ die subsidies mogen ontvangen, alleen mediation trajecten (moderne achterkamertjes politiek) worden voor de bühne gestimuleerd terwijl de waarheid, de bittere waarheid is dat een grote meerderheid van de ordes / congregaties iedere verantwoordelijkheid naast zich neerleggen, en er geen gesprekken plaatsvinden. Deze hele poppenkast speelt door zonder dat iemand daadwerkelijk ingrijpt. Het is aan u kamer via kamervragen duidelijkheid te verkrijgen. Er wordt met de mond beleden dat ze spijt hebben maar dat op hun internaat / parochie seksueel misbruik heeft plaatsgevonden blijft men uiteindelijk keihard verloochenen. Dus ondanks het rapport Deetman, ondanks de 10.000 tot 20.000 slachtoffers heeft volgens de overgrootte meerderheid van de ordes / congregaties geen misbruik plaats gevonden. Wir haben es nicht gewusst, blijkt een ijzersterke vuistregel.

Wij blijven consequent voor een parlementair onderzoek, hebben een oproep gedaan om geld uit te keren voor de kerst, Happy niX mis mee,  de canonieke rechtspraak gaat mank want laten we wel wezen: we hebben het niet over KNVB regels over spelverruwing of goals die bij vrije ballen toch gemaakt kunnen worden, het gaat over 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik, een misdaad tegen de menselijkheid.

Velen van ons zijn ter goeder trouw meegegaan in de klachtenprocedure van het meldpunt RKK, de procedure met lage bewijslast / verjaring niet leidend te laten zijn. Het meldpunt kiest voor vele gegrond verklaringen maar dan valt alles stil. Wat de canonieke regel en kerk in godsnaam met ‘grond’ bedoelt kunnen wij naar gissen maar in de hemel ligt die in ieder geval niet. Wij willen het hier, en nu…voor de kerst….actie uitbetaling gegrond verklaringen.

“Wat slachtoffers is overkomen en aangedaan kan helaas niet meer ongedaan worden gemaakt, schrijven de bisschoppen / KNR

wij stellen: de gegrond verklaringen ook niet.

Deze brief wordt aan alle kamerfracties Tweede kamer toegezonden.