Wie heeft de macht

Voor ik inga op de interne machtsverhoudingen zoals die in katholieke omgangsnormen zijn vervat in zwijgplicht / crimen sollicitationis en andere beperkingen zoals de zelfverloochening en het celibaat, moet iets van mijn hart. Rechtspsycholoog van Koppen wijst in zijn Schafraad rapport op COLLABORATIVE STORYTELLING zoals die zou hebben plaats gevonden door de klaagschriften (allen in diezelfde maand januari 2012) in te dienen. Grotere wetenschappelijke kul geeft het niet daar de verhalen over het internaat door de toen nog drie klagers allen veel eerder zijn opgeschreven, los van elkaar en zonder collaboratie mijnerzijds om namen door te spelen. Er zitten maanden tussen, en een klager heeft zijn verhaal op 25 Mei 2011 al bij Deetman verteld met de handtekening van Deetman onder de notulen is in ons bezit.

Deetmans ‘Daders meldt u’ oproep stond toen groot in de media maar we dachten, ‘ja Deetman kan pas met al zijn bevindingen naar buiten komen als het rapport  klaar is’…..December 2011 eindelijk het rapport:  en niets terug te vinden over deze melding, telde deze niet mee? De passages over de franciscanen Bleijerheide hebben we een volle dag over gedaan om iets te vinden. Moesten er ‘bewijzen’ komen, nee de mea culpa jongens en meisjes werden al tijden geëxcommuniceerd en dat wilde men zo houden. Toen hebben wij actie ondernomen. We treden naar buiten.

Van Koppen verward de verhalen, de story met het indienen van een klaagschrift. De story’s waren allang verteld. Wij waren het begin dit jaar met elkaar eens om eindelijk de strijd aan te binden door klachten in te dienen, wij voelden ons belazert en nu in het bijzonder onterecht gewraakt door deze wetenschappelijke desinteresse, en het feit dat van Koppen geen woord met de betrokkenen, de klagers heeft gewisseld. Een duidelijke zaak voor het medisch tuchtcollege. Wat leert hij zijn studenten? Dat je niet met klagers / cliënten moet spreken???

Wie heeft de macht?

Wanneer we Bert Smeets en de klagers de macht geven, is mijn situatie verloren.

Zij zullen gesteund door de publieke opininie mij met pek overladen en dwingen te vertrekken ook als de commissie door hun ongegrondverklaring zonder schuld achten.

De bisschop zullen ze ook aanpakken. Bert Smeets heeft al eens gezegd dat mgr. Wiertz weg moet.
We moeten niet alleen zoeken naar ontkrachting van de verwijten van de klagers, Bisschop en de commissie moeten bepalen wie de macht heeft.
Via persberichten van bisdom kan veel macht worden teruggehaald.
Het bisdom kan krachtig laten zien dat ik van onbesproken gedrag ben en dat vier onvolwassen mannen mij wel (tijdelijk) mijn goede naam kunnen afnemen maar de bisschop heeft meer macht”

Pastoor Jan Schafraad

Deze opmerkelijke brief werd door meneer pastoor geschreven naar aanleiding van zijn schorsing of beter het op non-actief stellen in zijn Koepelkerk. Onze sympathieke piano broeder die tegen geweld en met regelmatig overleg op zijn kamer, jongens de weg van het geweldloze geloof in Jezus Christus onderwees. Schafraad bedoelt het goed en juist: We moeten niet alleen zoeken naar ontkrachting van de verwijten van de klagers, Bisschop en de commissie moeten bepalen wie de macht heeft.

Niet alleen?? Wat bedoelt Schafraad hier precies mee? In 1972 werd hij ontslagen op internaat Bleijerheide wegens onenigheid over de te voeren moderne didactische opvattingen van hem broeder Eymard, alias Jan Schafraad. Er werd een enquête gehouden onder de leerlingen en daar werd het buitensporige geweld, veel fysiek geweld door de mede-broeders van Eymard toegegeven, behalve hij, Eymard, werd niet een keer genoemd. Broeder Alphons was een van die gewelddadige types die verder tegenwoordig zegt nooit extreem geweld gebruikt te hebben maar die liegt zich de hel in.

Eymard / Schafraad daar tegen wordt gelauwerd door de samensteller van het onderzoek Charles Rutten in deze brief aan van Koppen. ‘Schafraad wilde de jongens zonder geweld opvoeden’, aldus Rutten. Wel werd Rutten duidelijk dat er problemen waren met seksueel misbruik door de ziekenbroeder die al vaker is genoemd: Bulletje ofwel broeder Monulphus.

Rutten blijkt echter niet meer te beschikken over het rapport maar…..misschien heeft het bisdom Roermond of de armen broeders Franciscanen het rapport nog?? ‘Het rapport Rutten is ook bijzonder’ gaat van Koppen verder, ‘omdat uit het verslag blijkt dat er in die tijd aandacht was voor het seksuele misbruik. Nogmaals Bulletje wordt expliciet genoemd.

Nu uit het rapport Rutten blijkt dat er toen wel degelijk seksueel misbruik werd gezien en gesignaleerd, is het van belang om te onderzoeken of Schafraad voorkomt in het geheime archief van het bisdom Roermond, de congregatie arme brüder Franciscus, Bleijerheide, Düsseldorf, Ohio of Aken. De commissie Deetman merkt in het bijzonder op dat in het bisdom Roermond het geheim archief nog compleet is.

‘Niet alleen naar de ontkrachting van de verwijten zoeken’, schrijft Schafraad cryptisch, gebruik uw macht Kerkradenaar bisschop Wiertz anders wordt u meegezogen in het achterhouden van strafbare feiten dat in uw geheel intact zijnde archief opgeslagen ligt, u veel meer wist dan u in de pers verklaart heeft. Uw molenstenen komen dan om uw eigen nek te hangen. En Schafraad onderneemt ondertussen niets naar deze archieven, dit zogenaamde pro Schaffiaanse onderzoek zelfs niet na veel aandringen van zijn spindokter dhr Appels naar dit onderzoek uit 1972. Een cordon sanitair rond de muren van Bleijerheide. Volgens van Koppen is het zeer waarschijnlijk dat de naam van Schafraad daarin voorkomt!