Wow

Reclame maken zonder je aan te prijzen. Wow! In de schijnwerpers staan en géén ellendige verhalen over achtergronden bij de liedjes toe te moeten voegen. Het werd niet op prijs gesteld in mijn oude vriendenkring dus ‘wow’, laat ze wegblijven, er zijn altijd ergere dingen zoals Sulawesi’s modder golven of de nieuwe Netflix film: hybride executie van een Noorse blanke cultuur redder, die trots is dat die de headlines van de internationale media heeft gehaald. Zijn moeder vond dat ie een beetje gelijk had en zweeg over zijn anonieme levenswandel. Utøya 22. juli vergeet die datum niet om de 77 kids te herdenken van deze gruwelijke terreurdaad van deze nationalistische narcist.

Wow! Mijn nieuw online album ‘Nylon Numbers‘, dat weldra verschijnt is het resultaat van een paar jaar werken met een kleine vakantie op het eiland Coma. Duurde twee weken en daarna begreep ik niet waarom ik mijn eigen eten niet meer hoefde te kopen noch te maken, en iedere ochtend mocht douchen onder de lieftallige begeleiding van een schone verpleegster. Het kan verkeren. Nu heb ik mijn lesje geleerd want als kind werd niet naar je geluisterd (je bent immers maar een kind; wow!) maar later in de kolkende rock and roll schreeuw cultuur is jouw stem dermate verstomd en afgestompt dat je klinkt als een gecastreerde haan met een hoge zuurgraad aan lijfsbehoud (dan wel ontbinding); iemand die probeert verbrokkelde radio signalen op te vangen uit een ver universum. Who wants te be a (nylon) number? Wow!

 

 

 

 

 

 

 

Create advertising without praising you. Wow! To be in the spotlight and not to have to add miserable background stories to the songs. It was not appreciated in my old circle of friends so ‘wow’, let them stay away, there are worse things like Sulawesi’s mud waves or the new Netflix movie: hybrid execution of a Norwegian white culture saviour, who is proud to be the headlines of the international media. His mother thought he was a bit right and was silent about his anonymous lifestyle. Utøya 22. July does not forget that date to commemorate the 77 kids of this horrible act of terror by this nationalist narcissist.

Wow! My new online album ‘Nylon Numbers’, which will be published soon, is the result of a few years of working with a small vacation on the island of Coma. It took me two weeks and then I did not understand why I did not have to buy or make my own food anymore, and to shower every morning under the lovely care of a clean nurse. Wow!

Now I have learned my lesson because as a child you were not listened to (after all, you are only a child, wow!) But later in the swirling rock and roll scream culture your voice is so dumb and dull that you sound like a neutered cock with a high acidity of life retention or dissolution; someone trying to catch crumbled radio signals from a distant universe. Who wants te be (nylon) number? Wow!