Doen Alsof

kinderrechtenOpmerkingen / vragen / overdenkingen procedure Seksueel Misbruik T2010085         2013-03-03

Mijn seksueel misbruik heb ik 35 jaar verzwegen, als last en schaduwbeeld met mij meegesjouwd.

Ik heb moed en kracht verzameld, de stap genomen om door mijn angst heen mijn verhaal te delen. Dat wat ik 35 jaar geleden niet durfde te doen heb ik gemeend nu wel te kunnen doen.

Ik dacht dat de tijd rijp was, dat mijn katholieke omgeving er open voor zou staan, om mijn verdriet aan te horen. Helaas werd ik door de sluier van angst en verdriet een proces ingeloodst.

Helaas! Niemand van de katholieke kerk heeft mij willen aanhoren.

Dat wat mij is voorgehouden “de kerk staat open voor de kwetsbare in onze samenleving” word niet waargemaakt.

Ik begreep het niet, het kleine meisje in mij bleef roepen en schreeuwen om aandacht.

Ik wil alleen maar mijn verhaal kwijt. Ik bleef geloven dat men mij zou willen aanhoren. De doctrine van de kerk zit diep in mijn ziel verankerd.

Het was een worsteling om mij daarvan los te rukken.. 

Mijn proces startten begin 2010, het klaagschrift werd opgesteld, en gevolgd door de hoorzitting in 2011, ……. Het werd een oneerlijke strijd. Ik moest mij verdedigen,tegenover de Rooms Katholieken, en heb vele  excuses, leugens en bedrog moeten  incasseren.

Ik heb een onzorgvuldig gebrekkig proces doorlopen.

Ik heb gedurende het proces, eerst bij Hulp & Recht en vervolgens in de overgangsfase naar het nieuw te vormen Meldpunt, al mijn informatie gedeeld met de onderzoeksmanager van de  Deetman Commissie.

In de overtuiging dat mijn medewerking zou kunnen bijdragen voor een beter afhandeling van klachten van seksueel – geestelijk lichamelijk misbruik.

Helaas was ik niet in staat mij goed te informeren over het nieuw te vormen bestuur en de nog te vormen commissies. De sluier van verdriet en angst wat mij opgeworpen werd gedurende het onbekende proces heeft mij in staat van verwerken en overleven gezet.

Ik moest alles tegelijk leven, moeder zijn, vrouw zijn, werkneemster, vriendin zijn, en bovenal het kind in mij de hand te bieden om te herstellen van een vreselijk trauma, en tegelijk tegengewerkt door leugens en bedrog van verschillende missionarissen van de congregatie mill hill.

Juni 2011 gegrond verklaart

2012 volledig ingestort, vervolg Mediation, de compensatie commissie was nog aan het pionieren.

 

Waarom is het mij zo vreselijk moeilijk gemaakt?. Door nota bene de Rooms Katholieke Kerk.

 

Ik overleefde ; letterlijk en figuurlijk de hel. Hoe doe je dat?

Vertrouwen, herwinnen, mijzelf trouw blijven. Luisteren naar mijn oer eigen vertrouwde ik.

Mijn normen en waarde blijven hanteren. Eerlijkheid, waarheid, respect voor het leven, Man – Gezin.

liefde, moed, wijsheid.katholieke zeden

Het indienen van een klacht over seksueel misbruik is een zeer zwaar emotioneel proces. Het slachtoffer is kwetsbaar, in het delen van haar/ zijn intiemste verdriet. Vertrouwen in de medemens is op een schandelijke wijze beschaamd.

Uiterste zorgvuldigheid dient in acht genomen te worden bij het verwerken van de informatie van de klachten van seksueel- geestelijk – lichamelijk misbruik/mishandeling.

Alle medewerkers van het Meldpunt dienen bekwaam te zijn in het aanhoren, en verwerken van klachten van seksueel – geestelijk – lichamelijk misbruik/mishandeling.

Ongeachte welke functie men bekleed. Van telefoniste tot voorzitter, van bisschop tot econoom, van mediator tot onderzoekscommissie, van medemens tot medemens.

Het slachtoffer dient in woord en daad centraal te staan. sandmaennchen_orb_1

 

De kerk en daar aan gekoppeld het meldpunt werkt in afgebakende protocollen. (vele durven geen stap buiten het protocol te zetten, ingedekt)

Echter zo is mijn ervaring, na het doorlopen van mijn 3 jarige proces, er ontbreekt een aantal protocollen en kennis;

*  Bejegening slachtoffer (slachtoffer is geen tegenpartij, wij zijn elkaars gelijken) zie ook rapport

Deetman en monitoring rapport sept. 2012- wederom rapport onderzoek meisjes pag. 221 mrt 2013

Welke maatregelen worden getroffen om dit nu wel te verbeteren.?

Het Meldpunt functioneert niet altijd probleemloos in het bejegenen en communiceren en onderhouden van contacten met slachtoffers of lotgenotengroepen.  Dit is een uitermate ernstige tekortkoming. De  deskundigheid en onafhankelijke houding van het Meldpunt staat hierdoor ter discussie.

*  Zorg /begeleiding / (maatje) voor het slachtoffer gedurende het proces vanaf het indienen van de klacht

Tot aan nazorg ontbreekt

*  Nazorg, wie verzorgt deze, wie heeft de regie, wie is verantwoordelijk, evaluatie, gesprek, enquête.

(na de ontvangst van compensatie, oktober 2012 werd het DOODstil)

Niets vernomen van het mediation team, niets van het Meldpunt, niets van de contact-

Groep de heer Bakker, of van Mill Hill)

 

*  Inzicht,ontbreekt;  wat zijn de gevolgen van seksueel – geestelijk – lichamelijk  misbruik/ mishandeling

voor het slachtoffer en zijn/haar omgeving

 

De doctrine van de rooms katholieke kerk word onderschat. Dit is een strijd voor menig slachtoffer

omgang met de katholieke omgeving, cultuur is en blijft schokkend ook tijdens en na het indienen van

de klacht of melding. (naar buiten brengen van het misbruik/mishandeling)

Openheid, elkaar respectvol aanhoren, waardoor mogelijk empathie en begrip getoond kan worden

ontbreekt maar al te vaak.

de Rooms Katholieke Kerk vraagt zich af hoe kunnen wij het vertrouwen terug winnen van de slachtoffers. Is voor mij een onbegrijpelijke vraag?

Ze is in mijn procedure, en die van mede slachtoffers In woord en daad tegengesteld te werk gegaan Dit wekt enorme frustratie op. Waardoor het herstel wordt tegengewerkt.

Het is traumatisch te moeten ervaren dat anno 2012 het vertrouwen wederom opnieuw beschaamd word.angst-en-trauma-300x173

 

Wie wijst de Rooms Katholieke Kerk / Mill Hill / Het Meldpunt op haar onjuist handelen?      

Er zijn vele onduidelijkheden over de te volgen procedure van Mediation

** Wanneer is het mogelijk om mediation te volgen

** Wie is bevoegd om te beslissen of mediation gevolgd kan worden

** Welke vormen van mediation zijn mogelijk

** Wie Wat Waar Hoe mediation volgen

** Wie betaald de kosten

** Voorwaarde en werkwijze mediation vooraf bespreken

** Doel mediaton

 

In mijn procedure heb ik mediation gevolgd volgens de regels van het NMI.

Drieluik; 

**De diverse overeenkomsten volgens het NMI worden onder geheimhouding opgesteld, daardoor

ontbreekt openheid en transparantie.

**Het herstelbemiddelingsgesprek werd gevoerd door een onpartijdige mediator. Echter de onpartijdigheid kent ook zijn keerzijde. Je hebt geen mening, ook niet bij het overschrijden van fatsoensnormen. Wie spreekt wie waarop aan?

** het Financieel voorstel is ook onder geheimhouding opgesteld. Dit is tegengesteld aan het compensatie    voorstel van de Compensatie Commissie, dit voorstel word op de site van het Meldpunt geanonimiseerd gepubliceerd.

** Via mediation tekent men het financieel voorstel tegen finale kwijting. Via de Compensatie Commissie is het niet tegen finale kwijting.

Waarom is er verschil tussen het voorstel van de Compensatie Commissie en financieel voorstel via Mediation.

Waarom zgn Maatwerk?

Maatwerk behoort ook geleverd te worden door de compensatie commissie.

Waarom moeilijke zaken onderbrengen onder geheimhouding en tegen finale kwijting?

Waarom is de deskundigheid van de compensatie commissie niet voldoende?

Waarom Mediation volgen als het Meldpunt en de Commissies goed Functioneren?

Een helend gesprek, mogelijk via een Herstel bemiddeling gesprek, zou op elk tijdstip gevolgd kunnen worden, en zou niet afhankelijk moeten zijn van het compensatie voorstel of mediation traject. 

Tijdens mijn procedure van Mediation heb ik waarheid,openheid en transparantie als uitgangspunt gesteld. Geen overeenkomsten onder geheimhouding, dit was niet de gebruikelijke procedure. Daarom heb diverse x de   overeenkomst/voorstel moeten wijzigen en herzien  ontvangen. Wat veel tijd in beslag heeft genomen. Er wordt voor openheid en transparantie gepleit in het Klachtenprocdure, echter via Mediation is daar niets van terug te vinden. Vooraf dient men de keuze vrijheid wel of geen geheimhouding aan het slachtoffer voor te leggen..

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Wie wat en waar is verantwoordelijk voor het archiveren van de persoonsgegevens van de Slachtoffers en hun persoonlijk dossier. Heeft elke voorzitter een eigen archief?!

Hoe is de archivering van mailverkeer geregeld van en naar het Meldpunt, en naar de persoonlijke email adressen van de medewerkers? (Mijn Mail verkeer wordt naar diverse privé werk adressen doorgestuurd.)

***Bij opvraag van mijn persoonlijk dossier ontbreekt alle mail van en naar de heer Brenninkmeijer. Okt.2011 tm heden. Wat gebeurd er met mijn persoonlijke mail?

Er ontbreekt kennis en inzicht bij het opstellen van het  verweerschrift; 

Het is de algemene trend binnen de Rooms Katholieke kerk om te zwijgen, te verzwijgen.

Het onderzoek naar de dader dient daarom door gekwalificeerde mensen begeleid te worden.

Slachtoffers zijn afhankelijk van het geweten van de nog in leven zijn de collega’s.

Het daderonderzoek in mijn proces is onvolledig gedaan. Een eenvoudig vragenlijstje was het enige handvat. De ondervraagde collega’s wonen allemaal in hetzelfde huis en dezelfde gang. De overste van Mill Hill de heer Eppink,was in zijn eentje aan het pionieren. Had geen enkele professionele begeleiding tijdens het onderzoek. Ook niet op sociaal emotioneel gebied.

Mevrouw J. Doe van het KNR heeft de overste juridische ondersteuning gegeven. Waardoor men de cultuur van zwijgen en verzwijgen, achterhouden van informatie kon handhaven.

In mijn zaak heb ik getuigenverklaringen dat er missionarissen zijn die wel weet hebben van de gedragingen van de dader.

De overste heeft zijn collega’s opgedragen te zwijgen over seksueel misbruik. Onderling praten de missionarissen over mijn dader

Dit zet vraagtekens bij het onderzoek.

Dit is onacceptabel.

Ik heb daardoor onnodig lichamelijke en geestelijke gevolgschade opgelopen.

Wie wijst de congregatie Mill Hill op zijn misdragingen, en fouten.  mill hill

De heer Stevens, voorzitter van de klachten commissie, geeft aan dat 30% van de klachten ongegrond verklaard is. Het mag duidelijk zijn dat door bovenstaande beschreven werkwijze deze ongegrond verklaarde klachten zijn bewerkstelligd.

Er ontbreekt een procedure beschrijving bij het opstellen van het verweerschrift.

Er dient professionele begeleiding te zijn, voor de bisschoppen en missionarissen. Men heeft binnen de Rooms Katholieke Kerk geen enkele kennis van verhoortechnieken en onderzoek naar zedenmisdrijven. De aangeklaagde onderzoekt eigen klacht, is een ongewenste situatie. Vooral in de situaties waarin de congregaties geen empathie tonen naar het slachtoffer en informatie achterhouden. Het trauma wordt onnodig verzwaard.

Professionals dienen het onderzoek onafhankelijk  te bewaken en te ondersteunen op waarheidsvinding.

De kwetsbare slachtoffers hebben het recht op een goede integere begeleiding van het indienen van hun klachten tot aan de nazorg. En moeten kunnen vertrouwen op een professioneel daderonderzoek en verweerschrift. Ik pleit voor een andere werkwijze, kennis vanuit het politie apparaat.

Het doel is het verwerken van het trauma.

En niet….. nog meer problemen ondergaan.

De kerk en onze maatschappij dient open te staan voor al het leed wat zich heeft voorgedaan in het verleden en heden. Openstaan voor het verhaal, zonder oordeel. Gewoon luisteren. Verdriet delen. Zodat de kerk en de  maatschappij begrijpt welke gevolgen de daden heeft die ze een ander aandoet. Om vervolgens hiervoor verantwoording te nemen. 

Natuurlijk begrijp ik heel goed dat er regels moeten zijn om deze materie in goede en juridische- sociale  banen te leiden. mill hill broadway

Voor de slachtoffers staat maar een ding centraal; Respect, Begrip, Erkenning,Verwerken.

Graag geef ik een toelichting op bovenstaande.

Anita Keijzer – de Greeuw

3 gedachten over “Doen Alsof”

 1. Sorry, ik heb er nog een.
  Je hebt het over overschreden fatsoensnormen, en vraagt “wie spreekt wie waar op aan”?

  Betekent dat dat jij vind/hebt ervaren dat er tov. jou jouw fatsoensnorm(en) overtreden is?
  Door?
  Is dat onderwerp van gesprek kunnen zijn/ is dit bijgesteld of heb je (gevoeld dat je ) dat (hebt) moeten laten gaan/accepteren ??

  1. Namens Anita plaats ik haar reactie:

   U hoeft geen spijt te hebben voor mijn proces.
   Uw vragen te beantwoorden roept het hele proces in mij naar boven. Dit is een nare bijkomstigheid.
   Mijn proces heb ik van A tot Z beschreven. Ik heb alles gedeeld met mijn laptop. Echter ik ben nog op zoek naar een uitgever.
   Dus als mijn manuscript naar buiten komt volgt vanzelf het antwoord op uw vragen.
   Toch wil ik u helpen om verder te kunnen denken.

   1. Mijn dader is overleden
   2. Na mijn zenuwinzinking (ik was uitgeput, ik was kapot, mijn vertrouwen in mijn medemens en in mijn oude zelf was compleet weg,
   mijn stalen zenuwen vertoonde metaalmoeheid) heb ik de gesprekken met het meldpunt aan andere mensen over gelaten en daaruit is mediation voortgekomen.
   3. Zwijgen heb ik 35 jaar gedaan, nu niet meer. Diverse keren heb ik in overleg de overeenkomsten gewijzigd en aangevuld zodat wij in waarheid en respect naar buiten kunnen treden.
   4.-
   5. Openheid – Respect – Begrip, van alle medemensen, kerk en ook maatschappij breed.
   In gesprek gaan met verantwoordelijke instanties van hulpverlening, opleiding, kerk, bestuur, politiek etc.
   Samen maak je herstel, open staan voor elkaar. Emoties delen
   Laat de ervaringsdeskundige van seksueel misbruik aan het woord, samen creëert men inzicht en begrip.
   Studie uit een boek alleen maakt geen genezing.
   Het trauma seksueel misbruik heeft nog een lange weg te gaan, voor alle kinderen die in de toekomst het slachtoffer gaan worden
   van seksueel – geestelijk lichamelijk misbruik wil ik mijn ervaring delen, voor hen moet een goede opvang komen.
   Wereldwijd, voelt het kind hetzelfde zielsverdriet.

   dank voor het lezen
   Anita

 2. Dit is een diep en diep triest verhaal.
  Het spijt me heel erg voor je ! maar, hoewel dat het nog triester maakt, dank je wel voor het willen delen ervan.

  Om het verder te kunnen denken over wat je beschrijft heb ik vooralsnog 5 vragen, hopelijk maakt het dat niet zwaarder
  mocht dat wel zo zijn: negeer ze dan vooral

  1 Leeft de dader nog ?
  2 Hoe is de keuze tot mediation tot stand gekomen?
  3 Begrijp ik je correct wanneer ik begrijp dat je -inmiddels? – een zwijgplicht hebt/akkoord bent gegaan met een zwijgplicht als onderdeel van dat hele proces
  4 Mocht dat zo zijn, wat is de sanctie daarop dan?
  (dit laatste niet alleen om je verhaal beter te kunnen snappen, maar indien dat het gevaal is kunnen we dat beter gewoon weten ook omdat daarmee dan gewoon gewoon rekening mee gehouden moet worden, al was het maar om jou niet in welk probleem dan ook te brengen)

  5 De belangijkste vraag lijkt me te zijn: wat zou JIJ nu zelf graag willen en van wie ? Kun je – al is het maar met een omschrijving – zeggen waar JIJ nu behoefte aan hebt ?
  (Als ik je goed begrijp heeft er een vorm van (financiële??) compensatie plaats gevonden ?)

Reacties zijn gesloten.