Bleijerheide klachten niet makkelijk

Geachte…….

Mijn aanvraag tot compensatie wordt vooralsnog ondanks meerdere gegrond verklaringen niet in behandeling genomen.
Als reden wordt door Meldpunt aangegeven dat er stagnatie is ontstaan, omdat er geen verantwoordelijke oversten worden aangewezen.

Het is echter zo dat de Compensatieregeling voor Minderjarigen hierin heeft voorzien middels artikel 34 en 35.
Niet van belang is of de daderorganisatie wel of niet nog bestaat, want dan ontstaat er (willekeur en) onnodige vertraging.

Dit wordt ook niet vermeld in die Compensatieregeling voor Minderjarigen en is dus niet van toepassing.

In de voornoemde artikelen is helder wie garant staat inzake betaling en wie verantwoordelijk is voor tijdige en correcte betaling.

De stagnatie is m.i. niet aan de orde maar speelt er onwil in het compenseren van Bleijerheideklachten die gegrond zijn verklaard.

Gaat u inmiddels ervoor zorgen dat compensatie voor Bleijerheideklachten in behandeling wordt genomen en per wanneer?

http://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Schade/Documents/Compensatieregeling%20R%20-K%20Kerk%20minderjarigen%2030-8-2012.pdf

Artikel 34: Betaling door de betrokken R.-K. instelling dient te geschieden binnen 6 weken na de uitspraak. De Konferentie Nederlandse Religieuzen staat ter zake van de betaling garant voor de bij haar aangesloten religieuze instituten en de Nederlandse kerkprovincie staat ter zake van de betaling garant voor bisdommen en de daaronder vallende instellingen.
Artikel 35: Het is de taak van het Meldpunt om toe te zien op tijdige en correcte betaling. De aanvrager kan met vragen omtrent betaling bij het Meldpunt terecht.

Met vriendelijke groet,

bakker cartoon

Geachte heer…….

Dank voor uw mailbericht. De feitelijke en juridische situatie inzake de Bleijerheideklachten is minder gemakkelijk dan U stelt, hoezeer ik ook begrijp hetgeen U aangeeft. Ik wil U berichten dat de Contactgroep er alles aan doet om tot een oplossing te komen, een oplossing die er toe moet leiden dat Bleijerheideklachten die gegrond zijn verklaard richting Compensatiecommissie kunnen gaan. Op dit moment kan ik daar helaas nog geen tijdspad aan verbinden hoezeer dat mij ook spijt.

Met vriendelijke groet,