De nieuwe censuur ofwel de (on) partijdigheid van de Limburgse Pers

TWEEDE KAMER SPREEKT MET BETROKKENEN ZEDENONDERZOEK

Door de jaren heen heb ik veel contact gehad met de pers in den lande en in het Limburgse. Vooral de contacten met de Limburgse Pers verliepen niet altijd soepel. Vaak werd er wat gepubliceerd, over zaken Bleijerheide betreffende, zonder dat er wederhoor plaatsvond. Vooral in de zaak Schafraad ben ik daar vaak mee geconfronteerd.  Maar de opstelling van de Limburgse pers in de zaak Schafraad na het ongegrond verklaren van de derde klacht slaat alles. De echtgenote van de derde klager leest met verontwaardiging de eenzijdige berichtgeving omtrent de ongegrondverklaring van de klacht van haar echtgenoot in Dagblad de Limburger, editie Maastricht Heuvelland en besluit onderstaande mail te sturen aan de redactie:

Verzonden: zaterdag 1 december 2012 11:00
Aan: Redactie Maastricht
Onderwerp: schafraad

Geachte mevrouw/heer,

De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde. Er is onvoldoende bewijs gevonden zodat geadviseerd zal worden de klacht niet gegrond te verklaren. Volgens advocaat Van Oosten kan de heer Schafraad door deze uitspraak van alle blaam worden gezuiverd en kan hij “de kansel weer op”.  Lees bovenstaande alinea goed en oordeel zelf!! De door de heer Schafraad zelf ingehuurde rechtspsycholoog Van Koppen schrijft in zijn rapportage “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. In dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. Dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.” In Nieuwsuur (uitzending gemist 4-8-2012, 22.00 uur) beweerde de heer Schafraad vol overtuiging dat het kamertje waarin het misbruik plaats had gevonden niet bestond. Volgens hem een pertinente leugen van klager. Helaas was de heer Schafraad even vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: “Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden”. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring maar ook hier had de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Jammer dat zelfs de klachtencommissie hem gelooft. En dat ondanks het gegeven dat er diverse documenten zijn overhandigd waaruit kon worden geconcludeerd dat betrokkene het met de waarheid niet ze nauw neemt!! Alles is goed gedocumenteerd beschikbaar en het kan zo worden overlegd. Helaas is Dagblad De Limburger nooit geïnteresseerd hierin geweest.  Alsnog is er de bereidheid e.e.a. te overleggen! Ik zou het op prijs stellen dat uw berichtgeving wat minder eenzijdig aan uw lezers wordt voorgelegd.

Met vriendelijke groet, de echtgenote van de klager (die overigens in bezwaar zal gaan!!)

Hieronder het antwoord van de medewerkster van Dagblad De Limburger:

Beste mevrouw ….

Bedankt voor uw e-mail. Ik heb zojuist een interview met pastoor Schafraad gehad en daarin ook de gegevens uit uw mail meegenomen. Uiteraard zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in uw kant van het verhaal. U schrijft dat u bezwaar aantekent. Daarom zou ik u willen vragen op basis waarvan u van mening bent dat de procedure niet correct is verlopen. Want naar ik begrijp is het enkel mogelijk om bezwaar aan te tekenen op basis van procedurefouten.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Vriendelijke groeten,   …………

Dagblad de Limburger

Waarop de echtgenote van de betreffende klager als volgt antwoordt:

Beste mevrouw …….,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Jammer dat uw belangstelling niet verder gaat dan de te voeren procedure. Ik ben geen jurist en kan u daarom ook geen mededelingen doen omtrent het te voeren bezwaar.

Mijn echtgenoot heeft een goede advocaat en wij laten e.e.a. graag aan haar over.

Met vriendelijke groet, …………

Waar op de medewerkster van Dagblad de Limburger als volgt antwoordt:

Beste mevrouw ……….,

Mijn belangstelling gaat wel verder dan de te voeren procedure. Vandaar ook mijn vorige mail. Maar omdat ik las in het oordeel van de commissie dat bezwaar met name moet gaan over de te voeren procedure vroeg ik daar expliciet naar. Dus ik hoor graag van u.

Vriendelijke groeten, ………..

De echtgenote van de betreffende klager antwoordt als volgt:

Geachte mevrouw………,

Zoals al eerder in mijn mail verwoord hebben mijn echtgenoot en ik hier geen bemoeienis mee. Mijn echtgenoot heeft aangegeven in bezwaar te willen en onze advocaat zal de motivatie hieromtrent (lees over de gevoerde procedure) verzorgen naar de klachtencommissie.

Met vriendelijke groet,………….

De betreffende medewerkster van de redactie van Dagblad de Limburger had al eerder een artikel over de ongegrondverklaring van de derde klacht over Schafraad geplaatst. Zij had opnieuw een interview met Schafraad gehad. Tijdens dat interview had ze ook even de gegevens uit de mail van de echtgenote van de betreffende klager meegenomen!!  Schafraad was uiteraard zeer geïnteresseerd op welke grond er bezwaar zou worden ingediend door de betreffende klager. Vervolgens probeert zij dan  bij de echtgenote van de betreffende klager  nogmaals aan de weet te komen op welke gronden er bezwaar wordt ingediend.

Uiteindelijk heeft de echtgenote van de betreffende klager haar maar verwezen naar de advocaat van haar echtgenoot. De medewerkster van de redactie van de dagblad de Limburger schrijft in een van haar bovenstaande mails:

Uiteraard zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in uw kant van het verhaal.

Hoe kan het dan zijn dat er nooit meer iets is vernomen van deze redactiemedewerkster????

Blijkbaar moeten de lezers van Dagblad de Limburger, editie Maastricht/Heuvelland in het ongewisse worden gehouden over de leugens van hun meneer Pastoor.  Leugens die zwart op wit kunnen worden aangetoond.

Wordt  vervolgd met hoe de contacten tussen de betreffende klager en zijn echtgenote verliepen met TELEVISIE  L1.

peter en bert