Het Avondland in het licht

Gesprek politie Heerlen ging voortvarend, dank aan de twee politie mensen die met veel geduld en begrip mijn proces-verbaal van aangifte hebben opgenomen. Ik heb duidelijk gemaakt dat informatie over broeders jongenspensionaat st maria ter Engelen, Bleijerheide via lage bewijslast, en verjaring die niet leidend mag zijn, bij meldpunt RKK procedure verloopt maar de feiten zoals in het Deetman rapport waar het de hele congregatie betreft, nauwelijks worden meegenomen noch meegewogen. 10.000 tot 20.000 slachtoffers!
De informatie die het Deetman onderzoek oplevert wordt hier en daar gebruikt bij het meldpunt RKK. Juist daarom heb ik passages uit het Deetman rapport betreffende het Bleijerheide verhaal naar voren gehaald. Hierin worden op grote schaal archieven vernietigd? Door wie, waar komt deze informatie vandaan? Voor wie, door wie wordt deze informatie gebruikt? Hij gaat terug naar de opdrachtgever die deze informatie verder niet concretiseert. Er is wel informatie over 1 broeder uit 1951 maar niet over die andere gevallen die jaren later steeds op dit franciscaner internaat Bleijerheide zich voordoen? Geeft men daarmee een beetje toe dat er wel ooit iets is voorgevallen maar wel heel lang geleden (1951)! Wij, de individuele slachtoffers kunnen niet bij deze informatie. Het Deetman onderzoek leest als een collectieve klacht met veel ‘culture of silence’ verwijzingen; congregaties die duidelijk problemen hebben met seksuele drijfveren van clerici die deze niet kunnen bezweren, noch met de hulp Gods maar wel met de biecht en de zwijgplicht die ze tegenover elkaar hebben afgelegd. Tal van geanonimiseerde namen, meestal overleden broeders / nonnen / paters, en de enkele die nog leven zwijgen, althans niet helemaal! Vandaar onderstaande aangifte:
 1. Het bekend maken van de naam van de broeder die in 1951 te Boekel zat en met justitie in aanraking is geweest. Over welk strafbaar feit gaat het hier?
 2. Het openbaar maken van curricula vitae door de broeders zelf gemaakt begin jaren 1990 van 13 broeders in Bleijerheide;  over negen van hen zijn meldingen gedaan.
 3. Het toegeven van gebruik geweld door Gerrie S, alias broeder Alphons in een uitzending van Eenvandaag, alsmede erkenning seksueel misbruik op dit internaat. (Een Vandaag 09-03-2010) http://members.home.nl/loveandthegoldfish/MEACULPA/multimedia.html
 4. Een verklaring van Frans N v K, alias broeder Valentinus
 5. Het noemen van namen van de broeders (Leonardus en Servatius) in een klacht van FS bij meldpunt RKK seksueel misbruik, wordt door pastoor Schafraad geen bezwaar tegen gemaakt, juist gestimuleerd.Hij erkent hiermee  indirect weet te hebben van misbruik op jongenspensionaat Maria ter Engelen, en is daarmee kennisdrager.Hij laat  gepensioneerd psycholoog Ad Appels, die als lid van de stichting ‘Bezieling moet je delen’  geld inzamelt voor de kosten  van juridische bijstand voor pastoor Schafraad, tegenover ondergetekende en dhr J.S. verklaren dat meerdere broeders kinderen seksueel misbruikten; te weten broeder Leonardus en broeder Servatius.In een interview in dagblad de Limburger 10 april 2012 j.l. gaf pastoor Schafraad  te kennen dat er verhalen waren over het misbruik van pater Landric en broeder Monulphus; hierbij bagitellisseerde hij het misbruik door te stellen “dat je bij de ziekenbroeder wel erg snel je broek moest laten zakken”.Ondergetekende doet aangifte van misleiding en achterhouden van strafbare feiten door de momenteel door het bisdom geschorste pastoor Jan Schafraad van de Koepelkerk, Maastricht.
de HOORzittingen
Tijdens de hoorzittingen wordt alleen naar authenticiteit / geloofwaardigheid klager gekeken en zijn individuele klachten. Beter ware het wanneer de collectieve instellingen zoals de internaten en kloosters, parochies waar dit misbruik onder de hoede van oversten, bisschoppen en kardinaal plaatsvond, te betrekken. Wanneer beide bronnen aan informatie, (de collectieve en de individuele) niet worden samen gebracht betekent dit een hiaat in de waarheidsvinding, noch optimaal te gebruiken door de klagers als de samenleving die er niet wijzer van wordt. Wij kunnen deze archieven niet inzien, wij kunnen de nog levende getuigen van de verhalen die slachtoffers van seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld niet horen onderwijl commissie RKK wel besluiten neemt op grond van summiere informatie. Vandaar mijn verzoek het franciscaner jongensinternaat St Maria ter Engelen, te Bleijerheide door te lichten, de archieven, de verantwoordelijken, en de kennisdragers, de broeders die nu uitspraken doen over wantoestanden. Dit staat tevens symbool voor alle internaten waar dezelfde zwijgcultuur collectief heerste.
Nog even terug naar uitspraak KG. Het is moeilijk uit te leggen maar de uitspraak van het KG begrijpt niemand, vooral sommige media niet. Zij die melden dat pastoor Schafraad wel degelijk rapport mag gebruiken lezen dit met veel liefde om de beminde gelovigen in de provincie tevreden te stellen maar de waarheid is dat dit rapport maar deels gebruikt mag worden en al tijdens kort geding hele passages op zwart moesten. Vooral de Limburgse media volgen slaafs de brabbeltaal van een pastoor tegen wie ik aangifte doe omdat hij zowel moreel als canoniek / juridisch zijn kennis over seksuele misdragingen andere broeders moet delen met de commissie en met de slachtoffers. Zijn bewogen woorden; ‘wat kunnen we voor de slachtoffers doen‘, kan hij bij deze zelf waarmaken…doe zelf iets en treedt naar voren nu wij weten via zijn parochiaan Appels dat Leonardus (de lange), en Servatius deel uitmaakten van een seksueel web dat misbruik deed verkavelen; nu al moet pastoor Schafraad in het openbaar bekend maken dat er niet twee maar inmiddels vier broeders boven water spartelen terwijl klagers in hoorzittingen meldpunt RKK hun ‘wel of niet geloofwaardig’ verhaal mogen spuien. Als hij de lef, en de morele moed heeft om dit naar voren te brengen dan trek ik mijn aangifte in, net zoals hij een klacht wegens smaad niet doorzet wanneer klager 3 FS een verklaring tekent die de pastoor vrij pleit. Eens kijken of de media zich nu roeren, en mij beschuldigt dat ik hetzelfde doe als de pastoor in kwestie. De media laat het gedrag van Schafraad ongemoeid, stelt geen kritische vragen over de toenaderingen die hij en zijn vertrouweling Appels in beweging zet om getuigenverklaringen tegen hem, te ontluisteren.
Typisch even wat foto’s gemaakt van het internaat in zijn huidige staat..net als toen…volkomen dicht getimmerd.

11 gedachten over “Het Avondland in het licht”

 1. beroerd geformuleerd dus, want ja natuurlijk wil ik naast die informatie óók graag meningen, ideeén, ervaringen, visies (zelfs als ze onzin lijken ) horen. Maar niet alleen.

 2. Oh ennuh als je dan toch bezig bent, zou je dat natuurlijk ook met die andere zaken kunnen doen. Toch?
  ( de volgende keer even even op je vingers fluiten en niet je mening geven maar zeggen dat je geen idee hebt hoe een mens iets zou kunnen doen…. waarom zou je dat in vredesnaam wél allemaal weten? wil ook wel ’s helpen in het voorkomen van een hoop gedonder)

 3. 1 Het bekend maken van de naam van de broeder die in 1951 te Boekel zat en met justitie in aanraking is geweest. Over welk strafbaar feit gaat het hier?

  Begrijp ik het goed wanneer met Boekel Huize Padua bedoeld wordt?
  Of? ?

  1. Crispina het vonnis heb ik niet gepubliceerd omdat er namen, de exacte adressen, telefoonnummers in staan. We zijn open, transparant en gaan behoorlijk ver in onze strijd. Bovendien dat fokking vonnis heb ik in Adobe en daar krijg ik niet de namen / telefoonnummer / andere privacy gevoelige zaken uit weggestreept. Stom, maar waar dus heb ik gekozen voor de essentie uit het vreemde, dubbelhartige vonnis dat over precies dezelfde feiten, stukken gaat van eisers. In Limburg staat het nooit vast of je gelijk krijgt op basis van recht en de argumenten die je daarvoor aandraagt, en zeker niet wanneer je tegen meneer pastoor indruist…dat is nog steeds een doodzonde.

   1. Dat kun je dus heel op heel eenvoudig manieren oplossen, waarvan waarschijnlijk de meest eenvoudige is gebruik te maken van je belastingcenten waarvan o.a. http://www.rechtspraak.nl betaald wordt.

    En dus even het nummer van de betreffende zaken te geven, of de directe link en er van uit te gaan dat het daar gebruikte systeem tot anonimiseren doordacht is.

    Scheelt weer een hoop stress en bijbehorende zaken

 4. Hopelijk is het hiermee ook voor die 3e persoon ( f) mogelijk om te overwegen of hij stappen kan/wil zetten tegen de intimidatie en chantage die er op hem (en daarmee dus ook zijn gezin) zijn gepleegd door Schafraad cs. en de aantasting van zijn reputatie.

  De man is kennelijk tenslotte wél hernieuwd het slachtoffer geworden – tot in de reguliere media aan toe – van het geweld van Bleijerheide en het misbruik door de kennelijke schunnigheden van de Schafraad cs.

  Hierboven wordt gesproken over een morele keuze.
  Dat vind ik een onjuiste en verhullende uitdrukking.

  Wanneer er in de 2e Kamer (commissie) over dat kerkelijk historisch misbruik gesproken moet worden (en er inmiddels ook nog ’s 2 rechtzaken zijn gevoerd) gaat het niet slechts over morele keuzes, maar over maatschappelijke keuzes in een op Mensenrechten gebaseerde democratie.

 5. Met deze kop begint het criminele pauselijke decreet uit 1962, aan állen:

  ADDRESSED TO ALL PATRIARCHS, ARCHBISHOPS, BISHOPS
  AND OTHER LOCAL ORDINARIES
  “ALSO OF THE ORIENTAL RITE”
  ON THE MANNER OF PROCEEDING IN CAUSES OF SOLICITATION

  Vatican Polyglot Press, 1962

 6. De kerk zet in de klachtenprocedure de slachtoffers bij voorbaat op achterstand door het fysiek geweld in de procedure uit te sluiten. Ik en veel leerlingen van het pensionaat kunnen getuigen dat het straffen, pure mishandeling betrof waar de nog levende broeders gretig aan mee hebben gedaan.
  Om deze op lust gebaseerde mishandeling af te doen met “overal werd wel eens een tik uitgedeeld” worden de slachtoffers weer in de kou gezet. Let wel door geestelijken die vanuit hun gelofte verplicht zijn een voorbeeld te zijn van eerlijkheid en naastenliefde.
  Mag een geestelijke, voor god, en ten overstaan van zijn volgelingen liegen om zijn eigen verdediging te voeren?
  Mag een geestelijke een sluier van vaagheden over het verleden leggen?
  Mag een geestelijke zijn beroep nog uitoefenen als hij tegen drie van de tien geboden heeft gezondigd?

  Gij zult geen onkuisheid begeren
  Gij zult geen onkuisheid doen.
  Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen
  Het is aan God om uit te maken of hij deze geestelijken nog als uitdrager van zijn geloof in dienst wil houden!

  1. De kerk, Deetman, slachtoffergroep als de klokk zelf hebben een dik steentje bijgedragen om het geweld niet op de agenda te zetten. Dit na veel AANDRINGEN MEA CULPA…MAAR JA DIE WAREN TE REBELS!

   1. Het is natuurlijk niet uit te leggen aan slachtoffers die momenteel ter hoorzitting verschijnen, dat aanklachten die louter geweld behelzen, ongegrond worden verklaard om redenen dat alleen seksueel misbruik “aan de orde is”.
    Niet alleen zegt mr. Stevens dat de klachtencommissie geweld zal “meewegen”, maar in Deetman II is onderzoek naar met name geweld een vanzelfsprekend mandaat straks. Dit valt niet te rijmen voor aanklagers en is een reden om geweldsaanklachten niet terug te trekken, maar tegen een ongegrond verklaring in bezwaar te gaan, ook vanwege de grote gevolgen van het veelal excessieve geweld.
    Dan is er verder geconstateerd dat álle aangeklaagde nog levende daders unaniem ontkennen, hetgeen niet alleen menselijkerwijs onmogelijk is, omdat er wellicht toch spijtoptanten moeten zijn die naar voren willen treden. Temeer omdat hun wandaden en het ontkennen hiervan feitelijk volledig indruisen tegen alles waar ze voor zeggen te staan, hun beroep, hun geloftes en hetgeen ze prediken.
    Het kan niet anders zijn dan dat deze ontkenners geïnstrueerd zijn.
    Maar hoe werkt dat dan? Wel, heel eenvoudig volgens oud recept:

    §
    Sancta Sedes
    Crimen Sollicitationis

    http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html

    Vooral en met name Ratzinger staat er om bekend dat hij als kardinaal toezag op strikte naleving van dit decreet, die zienswijze zal hij als paus niet veranderd hebben.
    Het is ook uit dit decreet af te leiden, welk aan álle lagen in de RK rangorde is opgelegd, dat het natuurlijk een complete rechterlijke dwaling is dat in de zaak “John Doe vs. Holy See” onlangs werd bepaald dat RK geestelijken geen weknemer zijn van het vaticaan, zoals hier te lezen is:

    http://www.klokk.nl/?p=10109

Reacties zijn gesloten.