Coulancefonds

franciscaanse broedersKonferentie Nederlandse Religieuzen, Bisschoppenconferentie:
Coulancefonds voor slachtoffers seksueel misbruik Bleijerheide

UTRECHT – De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie richten een coulancefonds op voor schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik in het toenmalige internaat Bleijerheide, van wie de klacht gegrond is verklaard door de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Dit coulancefonds van de KNR en de Bisschoppenconferentie wordt ingericht voor deze slachtoffers, vanwege de stagnatie die zij ervaren in hun procedure bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Voorzitter drs. W.J. (Wim) Deetman van de voormalige onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK kan zich goed vinden in de gekozen oplossing. Eerder adviseerde diens commissie over de procedure voor klachtbehandeling.

De normale procedure voorziet erin dat slachtoffers van seksueel misbruik hun klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de RKK in Nederland. Als deze commissie de klacht gegrond acht dan informeert zij slachtoffer en overste van de betrokken orde of congregatie over haar advies. Wanneer de overste het advies van de klachtencommissie volgt kan het slachtoffer zich wenden tot de compensatiecommissie. Die bepaalt de hoogte van de schadevergoeding.

Het internaat Maria ter Engelen te Bleijerheide van de Duitse congregatie hield in 1979 op te bestaan. De congregatie verliet Nederland in 2005.

Omdat deze congregatie niet langer in ons land functioneert en niet bestuurlijk reageert, maken de KNR en de Nederlandse Bisschoppenconferentie uitsluitend voor deze groep slachtoffers rechtstreekse toegang tot de compensatiecommissie mogelijk, zonder tussenkomst van de overste van de Duitse congregatie, maar wel na een advies door de klachtencommissie tot gegrondverklaring van de behandelde klacht.

De KNR en de Bisschoppenconferentie willen hiermee de stagnatie in de procedure van deze slachtoffers verhelpen en de procedure bij het Meldpunt goede voortgang geven. Daarbij hoort ook een aanbod tot persoonlijk gesprek dat de Contactgroep inzake seksueel misbruik deze slachtoffers eerder deed, en dat nu wordt herhaald.

Het coulancefonds, onder te brengen bij de stichting Beheer en Toezicht, zal toereikend zijn.

De Bisschoppenconferentie en de KNR zijn en blijven vastbesloten om naast erkenning van het leed te zorgen voor genoegdoening, compensatie, hulp en nazorg. Dit komt tot uitdrukking in persoonlijke contacten met slachtoffers en vertegenwoordigende organisaties van slachtoffers en in allerlei voorzieningen die worden ingezet. Wat slachtoffers is overkomen en aangedaan kan helaas niet meer ongedaan worden gemaakt, maar de bisschoppen en hogere oversten zijn zich ten volle bewust van de verantwoordelijkheid om het aangedane leed te erkennen, genoegdoening te bieden en hulp te laten verlenen.