De hogere baasjes

Op dinsdag 10 juli sprak het bestuur van slachtofferkoepel KLOKK met de voorzitter van de Bisschoppenconferentie, kardinaal Eijk, en de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), broeder Van Dam. Het gesprek vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht, in aanwezigheid van de voorzitter van de Contactgroep inzake seksueel misbruik, mgr. Van den Hende, en mr. Bakker, lid van de Contactgroep. De Contactgroep organiseerde het gesprek in samenspraak met KLOKK.

Stagnatie
De Contactgroep inzake seksueel misbruik is ingesteld door de Bisschoppenconferentie en de KNR als aanspreekpunt voor slachtoffers en slachtoffergroepen. De Contactgroep heeft periodiek overleg met KLOKK als grootste koepel van slachtoffergroepen. Bij een overleg van de Contactgroep en KLOKK op dinsdag 29 mei jl. gaf KLOKK aan een gesprek met de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR te wensen. Aanleiding voor het gesprek waren onder meer: stagnatie in contacten met religieuzen en problemen van slachtoffers in procedures van het Meldpunt Seksueel misbruik RKK.

Gesprek van KLOKK en hogere oversten
De contacten met religieuzen kregen een impuls tijdens een ontmoeting die de KNR organiseerde met hogere oversten op maandag 4 juni. Op die datum spraken KLOKK en hogere oversten met elkaar over het misbruik en contacten die er zijn tussen slachtoffers en slachtoffergroepen en ordes en congregaties. Tijdens het gesprek op dinsdag 10 juli met kardinaal Eijk en broeder Van Dam gaf KLOKK aan dat er na het gesprek van juni met de hogere oversten stappen zijn gezet om het contact uit te bouwen tussen slachtoffergroepen en ordes en congregaties waar het betreffende seksueel misbruik plaatsvond. KLOKK benadert enerzijds de hogere oversten en anderzijds de bestaande slachtoffergroepen om onderling contact tot stand te brengen, waar dit gewenst is.

(reactie) Aartsbisschop Eijk is een aards leugenaar, hij past selectieve procedures toe met zijn even selectieve handlangers als ijsbeen van Dam, ze spelen het aloude Roomse verdeel en heers spel en wil iedereen in een pr rol duwen zoals de klokkers graag met grote en kleine voetjes intippelen. Wederom blijkt de menselijke factor in katholieke instellingen te ontbreken, ditmaal met ondersteuning van  slachtoffers die zeggen zichzelf te hebben verenigd en dit was natuurlijk ook de bedoeling want MCU was te opstandig, te tegendraads eiste dat het geweld betrokken werd in het Deetman onderzoek. Grotere imago schade kon de kerk zich niet veroorloven dus werden allianties gesmeed met de gewillige knieën van Klabbers en co om het een en ander te finetunen. In hoeverre is de klokk door Deetman / andere kerkelijke organisaties financieel gesteund bij het oprichten van hun koepelbedrog? De klokk als de kerk kunnen niet zonder leugens, doen mee met de nep scheiding tussen kerk en staat die hun blijkbaar het recht geeft de grootste sexcrime in de Nederlandse geschiedenis categorisch van tafel te vegen. De doofpot cultuur is deel van hun identiteit.

Eijk blijft de baas van een omerta organisatie, hij heeft de moed, de persoonlijkheid niet om andere, niet zo gewillige organisaties, uit te nodigen, hij weet wel met wie hij moet bidden…typisch!