De onbekende Deetman slachtoffers

Deetman kreeg alle lof !! Ik heb even afgewacht tot nu en me zeer verbaasd
dat blijkbaar eenieder is blijven slapen.
10 tot 20 duizend slachtoffers !!??……. Behalve ikzelf, was heel Nederland
vreselijk geschokt ……WOOOW.
Welnu, de heer Deetman heeft een aantal rekensommetjes in zijn rapport
gepubliceerd, waar naar mijn mening “geen bal van klopt” (sorry) en waar
HEEL GROTE vraagtekens bijgeplaatst dienen te worden.
Persoonlijk vind ik het “puur bedrog”, hetgeen naar mijn mening zit in zijn
zogenaamde “noodgedwongen” wetenschappelijk onderbouwde schatting en
zijn beredeneerde schatting en zijn surveyonderzoek.
Deetman stelt: (als een goed gemiddelde) in 1967 zijn er in Nederland:13.500
priesters  en 9.400 geestelijken en congregatieleden.
40.000 broeders en zusters in 111 ordes en congregaties.
En in 1960 waren er 321 katholieke internaten.
De verhouding in (de totale) ordes en congregaties ligt ongeveer op 70%
broeders en 30% zusters, voorwat de broeders betreft komen we dan uit op
28.000 omdat ik het misbruik door nonnen nu hierin niet wil betrekken en dus
niet meereken.
In totaal komen we dus uit op  50.900 “broeders en geestelijken” die dagelijks
te maken hadden met minderjarige jongens.
Verder ben ik er konstant van uitgegaan dat van deze groep (50.900) slechts
10% binnen internaten  dagelijks “direct toezicht” had op minderjarigen en
dus zeer gemakkelijk het seksuele misbruik konden plegen.
Ik ga dus uit van het seksuele misbruik dat slechts in internaten heeft plaats-
gevonden en nergens anders !!
Dit mag zeer zeker beschouwd worden als een bijzonder gunstige rekenformule
voor de RKK. en Deetman !!!
Deetman stelt verder:  er zijn  800  daders (dus in de periode 1945 – 2010)
(hoe komt de beste man erbij)? In meer dan 65 jaar tijd? NEVER !! NEVER !!
Het meest eenvoudige rekensommetje geeft dan aan dat het dus slechts gaat
om 1,57 %  die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het misbruik.
Slechts  1,5 “broeder” van iedere honderd ??
Wie gelooft dit  ??
Zelfs als we het totaal aantal “broeders en geestelijken” zouden verlagen van
50.900 naar 40.000 dan zou het nog slechts (2%) dus 2 op iedere honderd zijn.
Dit zou tevens betekenen dat gemiddeld iedere dader (in zijn leven) 20 of
maximaal 25 slachtoffers heeft gemaakt, een eenvoudig rekensommetje.
(tussen de 10 en 20.000  slachtoffers …………. 800 daders x 20 =  16.000)
Ik heb nog een andere calculatie gemaakt omtrent de “bloeiperiode” en
“hoogtijdagen” van de internaten gedurende 1945 – 1981.
Hierbij uitgegaan dat van de 5.090 (dus 10%)  en ca. 1 van de 3  (ca. 35 %)
misbruik heeft gepleegd.
Wat zijn (waren) de percentages omtrent de daders in Don Rua en in
Bleijerheide ?  75% of meer !!!
En zou het landelijke percentage dan daarvan erg hebben afgeweken ?
Okay, we maken het rekensommetje in het voordeel van de R.K.K.
Al gaat men SLECHTS uit van de 10% en 35% dan komt men altijd nog uit
op een totaal van 1.782 daders.
En hoeveel slachtoffertjes betekent dit ?
(even ter vergelijking: In zijn “snoeptuin” maakte Robert M. in ca. 4 jaar tijd:
87 slachtoffers, dat heeft hij bekend !!  In 36 jaar tijd zou dat betekenen:
783  slachtoffers !!  door EEN dader).
Mag ik er dan alsjeblieft van uitgaan dat iedere RKK dader per jaar 3 “nieuwe”
slachtoffers maakt? (in een vergelijkbare “snoeptuin”, denk ik).
Welnu, simpel: 1782 (daders) x 3 (slachtoffers) x 37 (aantal jaren) =  197.802
Ik persoonlijk had 3 verschillende daders in 6,5 jaar tijd, maar ook anderen
probeerden regelmatig wat !!
Okay, laten we HEEL erg aardig zijn voor de RKK:  1782 x 2 x 37 =  131.868
slachtoffers !!
(dus voor de daders SLECHTS  2 “nieuwe” slachtoffers per jaar).
Je zou er toch niet aan moeten denken dat de (volgens Deetman) “slechts”
800 daders allemaal een soort Robert M. zouden zijn geweest:
800 x 783 =   626.400  slachtoffers !!??
Deetman heeft eveneens een surveyonderzoek laten doen en hij geeft aan dat de
uitkomst daarvan inhoudt dat 20 % van de jongeren binnen een internaat de dupe
(slachtoffers) zouden worden van seksueel misbruik.
Zou het voor Deetman en consorten mogelijk te moeilijk zijn geweest om het
juiste aantal leerlingen op internaten etc. te achterhalen over de periode
1945 – 1981 ??
Schijnbaar en blijkbaar wel !!
Wanneer het cijfertje over die 37 jaren zou zijn uitgekomen op 700 duizend dan
zou het rekensommetje toch zeer snel zijn gemaakt ?? 140.000 dus, volgens zijn
eigen surveyonderzoek.
En dat kon dus niet, onmogelijk, zoals blijkt “uit mijn grapje”.
Dan maar liever zich verschuilen achter een “wetenschappelijk onderbouwde
schatting” en een “beredeneerde schatting” ??
Deetman en vrienden wisten natuurlijk al, wanneer ze 10 tot 20 duizend zouden
gaan roepen, dat dat al een geweldige schok teweeg zou brengen en dit absoluut
voldoende zou zijn om alles en iedereen rustig te houden.
In de beredeneerde schatting geeft Deetman aan dat het totale aantal personen
dat seksueel misbruik meldt, tussen 1945 en 1981 enige tienduizenden bedraagt.
Enige tienduizenden ?…… is dat 20, 30 of 40.000 ?
En hoeveel personen hebben er GEEN melding gemaakt om allerlei verschillende
redenen?
Gaat u er maar gerust van uit dat dit 80 % of meer is !!
Voorbeeld: er is totaal geen enkele melding gemaakt door klasgenoten, studie-
genoten, leerlingen uit “mijn tijd” (1952 – 1959)
Ook bijvoorbeeld op vergaderingen en tijdens “De Mars tegen de Doofpot” ben ik
totaal niemand tegengekomen, terwijl ik vrijwel zeker weet dat er minimaal 40 tot
50 jongens “uit mijn tijd” en uit mijn direkte omgeving zijn misbruikt.
En DAT is slechts hetgeen IK denk te weten !!
Je sprak er onder elkaar nooit over, maar je wist het gewoon.
Maar …..NIEMAND van deze groep heeft melding gemaakt ofwel een klacht
ingediend, behalve ik.
En ik heb daar eerst ook heel lang over moeten nadenken.
Het is mijn mening dan ook (en het waarom kan IK goed begrijpen) dat slechts 1
van de  8 / 10 slachtoffers melding maakt of heeft gemaakt.
En hoeveel slachtoffers, die bijvoorbeeld in de periode 1945 – 1960 in internaten
hebben gezeten als ca. 10 – 12 jarige, hoeveel van die slachtoffers zijn er reeds
overleden?
Hoeveel personen NU van 50 jaar of ouder hebben trek om andermaal door een
dergelijk trauma te moeten gaan, daarin weer moeten gaan roeren, een trauma
dat ze hun hele leven lang hebben trachten te verdringen ?
En DAT zijn o.a. de hoofdredenen waarom er bij Deetman “slechts”  1.795
meldingen zijn gedaan omtrent seksueel misbruik.
Zouden 40.000 (eigenlijk 50.900) “broeders-geestelijken” slechts ca. 300 “nieuwe”
slachtoffers per jaar maken ?  Wie gelooft dit toch ??  Deetman ?? 
In een later stadium zal een mogelijke discussie dan ook gaan over dit soort zaken,
zoals door mij genoemd in de laatste alinea’s.
Het totale aantal “interne” leerlingen gedurende die 37 jaren is zeer beslist meer
geweest dan die  700 duizend die ik eerder genoemd heb.
Indien ik op eenvoudige wijze (helaas onmogelijk voor mij) zou kunnen aantonen /
bewijzen, dat het genoemde aantal van 700.000 juist is, ofwel in de buurt ligt van
dat getal, dan zouden de heer Deetman en consorten samen met hun RKK
vrienden toch wel in een zeer diepe stinkende beerput vallen.
In mijn “calculaties en benaderingen” ben ik uitgegaan van cijfers, aantallen,
die ik betrouwbaar acht, na weken- en wekenlange lange speurtochten via
internet.
Daarbij doet zich overigens een vreemd feit voor …………… veel informatie
welke tot ca. drie maanden geleden vrij simpel te vinden was op internet is
nu plotseling totaal verdwenen.
In de jaren 50 en 60 hebben de religieuzen in totaal meer dan 2 miljoen !!
kinderen onder hun hoede gehad op internaten, scholen, verenigingen etc
Ca. 10% van de jongens uit katholieke gezinnen zouden in die tijd, door
particulieren zelf, (dus niet door de overheid) in een door religieuzen geleid
internaat zijn geplaatst voor langere of kortere tijd.
Dit zouden er ca. 200.000 zijn geweest (alleen dus in de 50’er en 60’er jaren).
(zie info “catholica.nl.archief”)
Aldus  40.000  door de R.K.K. gemaakte slachtoffers, gedurende slechts
20 jaren !
Wisten uw rekenmeesters dit niet, heer Deetman ??
ALLEEN in Brabant en ALLEEN in de jaren 50 !!  hebben in totaal meer dan
20.000 (interne) leerlingen gezeten bij verschillende Congregaties:  o.a.:
Fraters van Limburg
Broeders van Liefde
Broeders van Maastricht (ook in Brabant actief)
Broeders van Huijbergen
Broeders van Saint Louis
Huize Nazareth
De Ruwenberg
Sint Henricus
Sint Nicolaas
De La Salle
Betekent: Alleen dus in Brabant in 10 jaar tijd !!   4.000 slachtoffers !!!
Wisten uw rekenmeesters dit niet, heer Deetman ??
Uw onafhankelijk onderzoek betrof toch niet alleen Brabant ??
Of vergissen wij ons misschien, net zoals u gedaan heeft ??
Moet ik eigenlijk nog wel verder gaan met voorbeelden / rekensommen?
Hierbij een calculatie om via het gemiddelde aantal Internaten achter een
totaal aantal leerlingen en aantal slachtoffers te komen en hierbij rekening
gehouden met als uitgangspunt, dat gemiddeld iedere 5 jaar het aantal interne
leerlingen in haar geheel “is gewisseld”.
En mag ik verder uitgaan van gemiddeld 170 leerlingen per internaat ?
Veel internaten hadden een “konstant aantal leerlingen” van 300 a 400  !!
 …Jaar……………RK Internaten….Gem.Leerlingen………..20% Slachtoffer
1946 (Deetman)……….217…….x……..170…..=…36.890…………7.378
1951………………………266…….x……..170…..=…45.220………….9.044
1956………………………294…….x……..170…..=…49.980………….9.996
1961 (Deetman)………321…….x……..170…..=…54.570………..10.914
1966………………………288…….x……..170…..=…48.960………….9.792
1971 (Deetman)……….199…….x……..170…..=…33.830………….6.766
1976………………………126…….x……..170…..=…21.420………….4.284
1981………………………..72.??..x……..130…..=…..9.360………….1.872
——————————————————————————————-
                                                                         300.230………..60.046
Aldus  60.000  slachtoffers !!
Uitgegaan van een benadering en gemiddelden welke andermaal HEEL
BIJZONDER in het voordeel zijn van de R.K.K.
Wellicht is een dubbel aantal slachtoffers meer waarheidsgetrouw !!
In werkelijkheid zat gemiddeld een leerling veel minder lang dan 5 jaar in een
internaat. (mogelijk 3 a 4 jaren).
En gemiddeld lag het aantal leerlingen per internaat veel hoger dan 170
Neem als voorbeeld (hierboven) de 4.000 slachtoffers in Brabant in 10 jaar
tijd !!
In 1959 waren er bij de R.K. Kinderbescherming 112 internaten aangesloten,
hetgeen betekent dat zeer vele R.K. internaten NIET waren aangesloten, want
in 1960 waren er in totaal 321 R.K. internaten (zie rapport Deetman).
CBS statistieken:
In 1970 was 40,5 % van de Nederlandse bevolking katholiek
In 1980 was dat percentage:  39,5 %
In 1950 en 1960 lag dit percentage uiteraard hoger.
In ieder geval, katholieke gezinnen waren het grootst, hadden de meeste
kinderen, zodat “met enig gemak” gesteld kan worden dat van het totale aantal
kinderen in Nederland  60% katholiek was.
Het aantal plaatsingen van kinderen in R.K. internaten lag aldus aanmerkelijk
hoger.
Enkele gegevens omtrent O.T.S. geplaatsten:
1955:   19.150  (onderzoek Alewijn 1980)
1960:   21.459  (onderzoek Alewijn 1980)
1998:   19.144
2001:   29.912
2002:   20.429
Hiervan werd gemiddeld de helft “uit huis geplaatst”, waarvan ook weer ca. 50%
naar pleeggezinnen en de andere 50% naar Internaten.
Waarvan 60% katholiek.
En gemiddeld ca. 60% jongens en 40% meisjes.
Zo zou het (zeer gemakkelijk) juist kunnen zijn dat de vele R.K. Raden v.d.
Kinderbescherming zeker  tesamen 2.300  “nieuwe jongeren” ieder jaar in R.K.
internaten plaatsten.
Aldus  1.380 jongens x 37 jaar =  51.060 !!    20% betekent  10.212  slachtoffers
over de periode 1945 – 1981
Daarbij dient vermeld te worden dat de plaatsingen door de Kinderbescherming
slechts een klein deel vormden ten opzichte van het aantal plaatsingen door de
particulieren. (vooral tussen 1945 en 1970).
De verhouding tot de door de Kinderbescherming geplaatsten en die van de
particulieren zou hooguit 1 a 2  op  10  kunnen zijn.
Na afloop van de 2e wereldoorlog bleken er 4.000 joodse kinderen te zijn en meer
dan 20.000 van politieke delinquenten, welke “opgevangen” dienden te worden.
Deze werden destijds vrijwel allen in internaten geplaatst.
Hoeveel naar R.K. internaten is niet bekend.
Bovendien volstaat het totaal niet om bij bijna 35.000 willekeurige personen een
TNS / NIPO onderzoek te doen naar het misbruik.  ABSURD  !!!
Om aan meer betrouwbare percentages te komen had dit naar mijn mening
dienen te geschieden met ALLEEN 35.000 ex internaat-leerlingen (interne) en met
personen welke NU 55 jaar en ouder zijn en NIET 40 jaar en ouder !!
40 jaar en ouder werkt veel te veel gunstige gemiddelde percentages in de hand
voor de R.K.K.
En dan noem ik nogmaals een groot aantal redenen op WAAROM zeer vele
geen melding hebben gedaan of kunnen / konden doen:
Reeds zeer velen zijn overleden.
Schaamte en verdringing van en door slachtoffers.
Mensen die NOOIT ergens over gesproken hebben, niet tegen hun partner,
niet tegen hun kinderen, familie, kennissen en vrienden.
Middenstanders, winkeliers, horeca-mensen, vertegenwoordigers.
Personen met “openbare beroepen”.
Direkteuren, zakenlieden en eigenaren van bedrijven.
Politici, overheidsmensen.
Acteurs, actrices, mensen uit het “entertainment”, T.V. etc.
Personen in “zakelijk afhankelijke” en “kwetsbare” beroepen.
Personen die om welke reden dan ook bang zijn hun baan te verliezen.
Angstig als men is, omdat ze de R.K.K. niet meer vertrouwen (logisch) en hun
privacy later toch op straat komt te liggen, met voor hen negatieve gevolgen.
Om hoeveel slachtoffers zou het hier mogelijk niet gaan ?
DIT wordt zeer en zeer zwaar onderschat en speelt andermaal finaal en op een
grandioze manier in de kaart van de R.K.K.
Persoonlijk ben ik er absoluut van overtuigd, als zijnde een bijna “12 jaar lang
slachtoffer”, dat de berekeningen in het rapport Deetman TOTAAL  ONJUIST
EN  EEN  GROTE  LEUGEN  zijn.
Alleen al in Bleijerheide heb ik teveel gezien gedurende die ca. 6,5 jaren.
De dikwijls wisselende broeders Franciscanen, welke het toezicht hadden op
de slaapzalen en steeds de jongens wakker maakten voor hun smerige
praktijken en spelletjes …………….ik durfde als “regelmatig slachtoffer” nooit
in slaap te vallen, hield me weliswaar steeds slapende, totdat ik had gezien dat
een andere jongen wakker was gemaakt en mee moest met de betreffende
broeder, eerst dan was ik opgelucht en kon ik rustig in slaap vallen.
Gedurende de ca. 6,5 jaren heb ik persoonlijk (dus EEN persoon) zeker meer
dan vijftig verschillende slachtoffers “gezien” door 3 verschillende broeders en
DAT alleen op MIJN slaapzaal !!
En DIT gaat slechts over EEN R.K.K. internaat !! Bleijerheide!
Laat ik proberen dit nog een keer duidelijk te maken:
Regel en gebruik nr. 1  van de “religieuzen” binnen een R.K. internaat, bij
binnenkomst van nieuwe leerlingen:
“het zo snel mogelijk breken van de wil met als hoofddoel en einddoel, de
volledige onderwerping, daarmee de deur openend naar seksueel misbruik.”
Men schreef heel vaak zelfs in de schoolrapporten (voor de ouders): “Pietje
dient zich sneller en beter te onderwerpen.”
DAT was het R.K.K. systeem !!
10 tot 20 duizend slachtoffers van “gering- middelmatig- en ernstig misbruik”
gedurende 37 jaren en slechts 800 daders met gemiddeld honderden R.K.
internaten?
NEVER,  EVER,  IMPOSSIBLE  !!
Heeft dat slappe, RKK beschermende, zootje in Den Haag NOG MEER
vuiligheid nodig om tot een parlementaire enquete te besluiten ??
Ben Jaspers
 

9 gedachten over “De onbekende Deetman slachtoffers”

 1. Hallo Ben,

  Zoals je weet, waren wij jaargenoten.
  Van september 1957 t/m begin 1959 moet ik, samen met jou, op de grote slaapzaal van het Ulo-gebouw gelegen hebben.
  Grote teleurstelling overigens, dat ik in het derde jaar geen chambrette had toegewezen gekregen.
  Voor zover ik mij kan herinneren was o.a. Br.Wiro met zekerheid, en mogelijk ook Br.Wenceslaus, slaapplaatsbroeder geweest.
  Zijn er in die periode ’s nachts, onder mijn ogen, medeleerlingen seksueel misbruikt?

  Je schrijft dat je wist wie je medelotgenoten waren.
  Wisten alle, jou bekende, lotgenoten het dan ook van elkaar?

  Voor zover ik me kan herinneren, waren er jongens, die bijzondere aandacht kregen van Broeders. Ik geloof, dat wij ze “kindje van de broeder” noemden.
  Ik vond dat toen nogal slijmjurken.
  Ben, waren DAT jongens, die door broeders seksueel misbruikt werden?

  Jos Schmidt

 2. Ha die Ben,

  Wist dat die 10 tot 20 duizend aan de lage kant was!!

  Ongelofelijk wat een beerput!!

  Misschien komt Deetman of zijn vormalig secretaris Kreemers hier ook nog op terug.

  Misschien een foutieve berekening opgenomen in de eindrapportage????

 3. weer Mogen?

  Kijk je niet over het belangrijkste van dit zeer ordelijk, vlijtige zich goed gedragende jongetje heen Frank?
  “Moet leren zich direkt te onderwerpen”

  Duidelijk een psychopaat die ze moeten opsluiten 🙂

 4. Hallo Bert,

  Met zo’n cijferlijst zou ik het jaar erop wel weer MOGEN gaan….!!!

  Ik heb altijd buikkrampen gehad als de zomerperiode weer aanbrak want dat betekende weer rapportentijd!!!

 5. Dit verhaal zou je ook de kop kunnen meegeven:

  “DEETMAN, EIJK, REKEN MAAR UIT, EEUH, IK BEDOEL RUIK AAN M’N REET” !!

  En ik weet al zo’n beetje hoe het gegaan is tussen die twee Wimmen:
  Ergens eind 2011 belde de ene Wim de andere Wim op:
  Deetman: “Eijk, shit jongen, ik zit al in mijn berekeningen bijna op 150.000
  slachtoffers”
  Eijk: “WAAAAT ? Wim, jongen, heilige Maria, dat kan helemaal niet, we worden
  echt opgehangen en vliegen, net als Saddam, met een noodgang door zo’n
  luikje naar beneden. Jezus, Maria, daar moet je iets op zien te vinden, man”.
  Deetman: “Eijkie, geen paniek jongen, ik wist al dat die puntmuts bijna van je
  kop zou stuiteren. Ik regel wel wat voor je, ik heb al wat gerommeld met cijfertjes,
  maar niet vergeten, de ene denst is de andere waard en nu heb ik het niet over een
  kerkdienst, okay Eijkie ?
  Paar weken later gaat weer de telefoon:
  Deetman: “Zie je wel Eijk, ze zijn er allemaal met beide poten ingetrapt, ik heb
  gezegd tussen de 10 en 20 duizend slachtoffers, haha, iedereen is kompleet
  “shockie”. Heb je trouwens al nagedacht over je tegenprestatie” ??
  (de rest, het vervolg is bekend).

  Crispina, goed gezien, er waren ook verhoudingen in de ordes en congregaties,
  de nonnen hadden het druk met die 70%.

 6. (stalen snuffert deze kant van de lijn nu)

  dat zien moet natuurlijk zin zijn

  Sorry het was echt een typefout :-):-)

 7. Ik ben gek op die zien:

  “De verhouding in (de totale) ordes en congregaties ligt ongeveer op 70%
  broeders en 30% zusters, voorwat de broeders betreft komen we dan uit op
  28.000 omdat ik het misbruik door nonnen nu hierin niet wil betrekken en dus
  niet meereken.”

Reacties zijn gesloten.