Modus Bim Bam

Katholieke leiders werken nog vaak niet mee na een aanklacht van misbruikslachtoffers.

Vooral oversten van congregraties stellen zich ontwijkend op als misbruikslachtoffers bij ze aankloppen. Dat zegt Guido Klabbers van slachtofferorganisatie KLOKK zaterdag.

Klabbers bevestigt berichtgeving hierover in het AD. Hij krijgt veel signalen van slachtoffers dat congregraties erkenning van het misbruik proberen te vermijden. Zo noemt hij het voorbeeld van oversten die met een advocaat aan hun zijde aanklachten van slachtoffers onderuit halen door details van gebeurtenissen te ontkennen.

(reactie MCU)…..Goeiemorgen, kan Klabbers een beetje duidelijker zijn met zijn ‘details van gebeurtenissen’?? ‘Proberen te vermijden’?? Ze draaien al drie jaar: ‘ze weigeren botweg, nu heeft Klabbers dezelfde draaimolen in zijn nek hangen. Deze modus zitten ze al heel lang in, stop valse hoop te geven aan mensen die al jaren / maanden wachten op uitkering gegrond verklaringen. Zij krijgen dit geld niet en zeker niet voor de kerst, dat zou blijk geven van de brood noodzakelijke empathie maar we weten inmiddels dat de ijdeltuiten van RKK dat niet eigen is. Het hele spel begon bij de opzet Deetman…leest u even mee!!!!

Drie mogelijkheden

  1. De onderzoekscommissie

Oud-minister Deetman start een extern onderzoek op naar de feitelijke situatie van destijds. Dit gebeurt op verzoek van de bisschoppen en de oversten van religieuzen in Nederland. Uw herinneringen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan dit onderzoek. Wij nodigen u dan ook uit om de herinneringen, zoals u ze aan ons e-mailde of vertelde of verder aangevuld, door te sturen aan de heer Deetman. Dit kan via e-mail:onderzoekrk@gmail.com. Uiteraard behandelt de onderzoekscommissie van de heer Deetman uw gegevens vertrouwelijk, en worden deze niet doorgegeven aan mensen buiten het onderzoek.

Meldingen bij Hulp en Recht zijn altijd vertrouwelijk. Velen van u hebben ook met nadruk om deze vertrouwelijkheid gevraagd, omdat het zulke persoonlijke en kwetsbare herinneringen betreft. Om die reden kan en wil Hulp en Recht uw gegevens niet zelf doorsturen naar de heer Deetman. Wilt u bijdragen aan het onderzoek, geef uw ervaringen dan zeker door aan zijn onderzoekscommissie.

(!!!??? MCU: Worden niet doorgegeven bij Deetman en vervolgens de gegevens van Hulp en recht moet u zelf doorgeven!!???)

  1. Klacht bij Hulp en Recht

Hulp en Recht is een, binnen de kerk onafhankelijk opererende, klachtinstantie van de Nederlandse bisschoppen en de Nederlandse religieuzen. BijHulp en Recht kunt u een klacht  indienen tegen iemand of – indien deze persoon overleden is – tegen diens kerkelijk verantwoordelijke. Neem hiervoor contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met een juridisch adviseur, die u helpt bij het opstellen van een klaagschrift. U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon, die u dan verder tijdens de klachtbehandeling zal bijstaan. Een commissie van onafhankelijke onderzoekspersonen behandelt uw klacht. De voltallige commissie bestaat uit juristen, onder wie rechters, deskundigen op het gebied van het onderwijs, maatschappelijke en pastorale hulpverlening, en een priester. De klachten worden in de regel door een uit drie personen bestaande  sub-commissie beoordeeld.

Indien de commissie meent dat uw klacht gegrond is kan zij aan de bisschop of overste adviseren om de aangeklaagde te waarschuwen, te vermanen of te berispen; om een bestuurlijke maatregel te nemen; om een kerkrechtelijk proces aan te spannen; en om nadere maatregelen te nemen om seksueel misbruik door aangeklaagde te voorkomen. De commissie kan daarnaast adviseren over de vergoeding van therapeutische kosten. Over andere kosten of schade adviseert de commissie niet 

Voor een meer uitgebreide toelichting op de klachtprocedure en de rol van Hulp en Recht en de commissie daarbij verwijzen wij u naar:  www.hulpenrecht.nl

Voor de goede orde wijs ik u erop dat de behandeling van een klacht door de commissie, juist omdat dit zorgvuldig moet gebeuren, de nodige voorbereidingstijd zal vergen. Te zijner tijd wordt een klager hierover nader geïnformeerd.

  1. De orde/congregatie en/of het bisdom

Velen van u geven aan dat zij gehoord willen worden, en begrip en erkenning voor het gebeurde willen vinden, bij de orde, de congregatie of het bisdom waar het misbruik destijds plaatsvond. Indien u dat op prijs stelt, zorgt een bemiddelingspersoon ervoor dat u bij de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt. U kunt schrijven naar:

voor contact met religieuze ordes en congregaties (paters, fraters, zusters):

KNR Misbruikmelding Postbus 111 5201 AC Den Bosch email:  misbruikmelding@knr.nl 

voor contact met diverse bisdommen: Contacten Bisdommen Postbus 13049 3507 LA Utrecht email:  contactenbisdommen@hulpenrecht.nl

Bij de ordes/congregaties en bij de bisdommen zijn personen aangewezen die u met zorg zullen ontvangen en verder helpen.

(MCU:) De Contactgroep praat en praat met een zorgvuldig geselecteerde groep mensen maar staat met lege handen terwijl in de contactgroep mensen van ordes / congregaties zitten. We vragen ons af wie er nou gehoord wordt: de slachtoffers of de dader organisatie? Dus laat nu eens duidelijk zwart op wit de slachtoffers weten, allemaal ook die van de geboycotte Mea Culpianen, zien wie er nou van de ordes / congregaties weigert compensaties uit te keren. Wij kunnen hier duidelijk in zijn: de ‘arme broeders Franciscus van Bleijerheide zij zijn de grootste omerta bandieten wanneer het aankomt op medewerking / compensatie. Opperbroeder / loopknecht Werner (arme broeders Franciscus Ohio, Düsseldorf, Mutterhaus Aken, Bleijerheide Nederland, Gemmenich, België, Pindamonhangaba, Brazillie) gaat al jaren in de penningenstrijd voorop; de versufte nonnen Augustinessen, Sittard, Overbunde Franciscanessen, St Joep Heel, Groenestein Den Haag, en zelfs opperhoofd Wim Eijk wilde helemaal niets weten (zie onder).

In het begin van het Deetman onderzoek heeft iedereen met ingehouden adem naar de zalvende woorden van dhr Deetman geluisterd, hij zou het allemaal regelen, onderwerpen zoals het geweld moesten het ontgelden, en het privacy gekonkel dat van alle kanten op ons werd afgevuurd, daar kon hij ook niks aan doen. Toen zat Klabbers nog gewoon op de bank TV te kijken naar de vele onthullingen, en wij bedolven werden onder de klachten. Natuurlijk loop je dan een beetje achter maar om nu weer na een publicatie in de AD met een stotterend verhaal te komen is ongeloofwaardig en riekt naar bestuurlijke hand en spandiensten van de modus Klokk aan KNR / bisschoppen / contactoverleg. Onderaan publiceren wij een brief uit 10 Augustus 2010; er kwam een reactie van de klokk op 28 mei 2011 ruim negen maanden later door een brief van Lelkens aan Lindenbergh (???) om hier eens naar te kijken!

Good Morning gelovig Nederland; laat de klokken luiden…modus Bim Bam

Mea Culpa United heeft op dit probleem gewezen en men doet niks dan wat gewauwel want in de statuten staat overduidelijk: Indien de commissie meent dat uw klacht gegrond is kan zij aan de bisschop of overste adviseren om de aangeklaagde te waarschuwen, te vermanen of te berispen; om een bestuurlijke maatregel te nemen; om een kerkrechtelijk proces aan te spannen; en om nadere maatregelen te nemen om seksueel misbruik door aangeklaagde te voorkomen. De commissie kan daarnaast adviseren over de vergoeding van therapeutische kosten. Over andere kosten of schade adviseert de commissie niet. Leest u dit nogmaals en dan nog eens een keer en u  ziet de vrijblijvendheid waarmee deze hele procedure tot stand is gekomen, vandaar dat sommigen de voorkeur kregen in slachtofferland, modus  pappen en nat houden.

KUNNEN ALLE SUBSIDIES NAAR DE KLOKK ONGEGROND WORDEN VERKLAARD!!!!!!

Wij worden vanaf het begin 2010 keihard geconfronteerd met excommunicatie congregaties / orde; er zijn geen vermaningen gegeven aan welke orde / congregatie dan ook. Wie gaat er dan een modus zoeken om de lieve vrede met kerkbestuurders niet te verstoren in hun katholiek vergevingsslaapje? Waar wel sprake van is = het volgende:

tot compensatie door overlegging van:
– een gedateerd stuk bevattende een schriftelijke erkenning door de dader van het gepleegde misbruik, de aard daarvan en de bijkomende omstandigheden, aan de echtheid waarvan de Compensatie Commissie niet twijfelt;

Kan het nog gekker, een gedateerde schriftelijke erkenning, buiten de Lindenbergh berekeningen waaraan zich niemand hoeft te houden een dieptreurig vertragingsspel om niets te hoeven of willen doen, zie Mea Culpa (Meldpunt later). Juist, geeft u het uit handen door Deetman en andere kerkvorsten zorgvuldig uitgekozen Klokk leden cq. vertegenwoordigers van de slachtoffers??? Ondertussen zit Klokk subsidies te innen en worden andere organisaties die niet in de modus van de Klokk / Deetman meeliepen, geweerd. Klabbers heeft zitten slapen want wij hebben deze weigering al langer ondervonden bij ondermeer de minder-broeders Utrecht van den Eijnden die dan weer toeschietelijk is, en dan weer afwacht wat de commissie voor uitspraak doet. Bestuurlijke maatregelingen alleen onder druk van veel schrijven, bellen, MCU blog publicaties, media komen tot stand. Nu, er zijn al tientallen gegrond verklaringen maar dan valt het stil, zijn de beurzen gesloten en voelt men zich niet verplicht of er moet een handtekening komen???

Wie dit laatste verzonnen heeft is een raadsel want het is nergens terug te vinden in de procedure bij klachten seksueel misbruik in pastorale relaties; wel is daar een handtekening / ondertekend door Simonis en alle bisschoppen. Een handtekening is bovendien een vreemde gang van zaken wanneer je vooraf moet tekenen terwijl er nog een onderzoek moet plaatsvinden, echter nu het AD hierover publiceert komt Klabbers met zijn mea culpa, de modus is nog niet gevonden. De Modus is er gewoonweg nooit geweest, en het balletje wordt handig van de ene brave katholiek naar de andere schone katholiek doorgespeeld. Men stopt graag het geld in de eigen commissies, procedures / juristen dan geld uitkeren aan de slachtoffers.

TUESDAY, AUGUST 10, 2010

Bisdom en verantwoordelijk…HEDEN!

Bisdom probeert nog steeds onder haar verantwoordelijkheid uit te komen! Toe geven dat je fout zit en dan nog proberen er onderuit te komen. Dat is momenteel de strategie van het Bisdom Utrecht. De Commissie Beoordeling en Advies van Hulp en Recht, Heeft geoordeeld over mijn aanklacht wegens seksueel misbruik door kapelaan H.Boonk, in de jaren 60 gebonden aan de St Walburgiskerk en St.Walburgisschool te Arnhem. Deze commissie B.A.C. Heeft het Bisdom Utrecht het advies gegeven mijn klacht gegrond te verklaren, door dat dit voldoende aannemelijk was gemaakt. Het Bisdom Utrecht onder leiding van Mgr.W.J. Eijk heeft dit advies overgenomen. En mij een A4 tje gestuurd met de mededeling dat het hun spijt. (dit was in het kort de inhoud)

Echter aan de in mijn klaagschrift gesommeerde schadevergoeding voor mijn jaren lange medische zorg die niet of slechts gedeeltelijk door het ziekenfonds wordt vergoed, gaat men voor het gemak maar aan voorbij. Men beroep zich dan weer op de verjaringstermijn, die door de RK Kerk altijd voor dit soort zaken als niet ter zaken doende is verklaard. Dit is o.a. een uitspraak van Mgr. Simonis in het programma Paul en Wtteman. De slachtoffers moesten altijd op de eerste plaats komen verklaarde hij.

Maar als het werkelijk om een schadevergoeding gaat is men plotseling van gedachten veranderd. Het zal wel te maken hebben met de vele slachtoffers die deze Kapelaan “en zelfs na dat bekend werd wat hij allemaal op zijn kerfstok had nog gepromoveerd werd tot Pastoor in Albergen” op zijn geweten had. Zelfs na zijn overplaatsing ging inmiddels “Pastoor” H.Boonk gewoon door met zijn ziekelijke praktijken. Zelfs nadat hij door de huishoudster in de sacristie was betrapt met zijn broek op de knieën, bezig een misdienaar te misbruiken, ging deze “Pastoor na een waarschuwing van Het Bisdom Utrecht gewoon door. Al dit soort praktijken zijn onderbouwd met verklaringen en bewijzen van slachtoffers en zelfs van de oud Vicaris Generaal van het bisdom Utrecht Mgr.Vermeulen. Dit alles is gebundeld in een dossier waar op de commissie B.A.C. haar mening op heeft gebaseerd. Echter dit is blijkbaar voor de Aartsbisschop Eijk niet voldoende, om aan te nemen dat slachtoffers er vandaag de dag nog steeds problemen mee hebben en zich tot op heden moeten laten behandelen door professionele hulpverleners en psychologen. Men blijft de gevallen van seksueel misbruik binnen de RK.Kerk maar bagatelliseren en geeft zo de slachtoffers wederom een schop na!

__________________________________________________________________

11 april 2010

hallo bert

dank je voor je mail!
ik was al van plan je zelf een mail te sturen met een vraag
ik heb namelijk een mail ontvangen van hulp en recht (waar ik in de eerste instantie melding heb gemaakt)
ik ontving van de week reactie van hun met een doorverwijzing
(ik zal de mail plakken onder de mijne)
wat vind jij hiervan? zal ik me ook hier melden of zal dat gebakken lucht zijn?
ik hoop op een antwoord van je

__________________________________________________________________

9 November 2010 Dat kerkelijke autoriteiten alleen toegang geven tot historisch onderzoek, is zo oud als Metusalem.

In deze kwestie heb je aanbevelingsbrieven nodig, b.v. van een Universiteit, de professor, waar men studeert, een bisschop of kardinaal van de provincie waar je woont, een brief van een minister b.v. met duidelijke tekst en bedoelingen van je onderzoek.

Belachelijk voor woorden, want juist middels deze kanalen  maak je onderscheidend recht, waarin geen mogelijkheid ontstaat tot onafhankelijk, oprecht en onpartijdig onderzoek!

Een afgescheiden houden van…, het camoufleren van de waarheid; binnen de veilige, afgescheiden ziel gesteltenis van mensen, de loden deuren van de kerk. Tja, die tactiek is sinds de middeleeuwen een versteende theocratie geworden.

Wil je gevoelige documenten van het vaticaan (Biblioteca Apostolica Vaticana) bestuderen krijg je de hete adem van kerkvorsten in de nek. Als je per definitie tegen een roomse kerkstructuur bent, of gegronde reden uitoefent tegen de (heilige) apostolische kerk, haar rituelen en de regels die hiervoor gelden, en/of bekritiseren, krijg je nul op het rekest. Ook seksueel misbruik is een hermetisch afgebakend protocol, waar zij zeer omzichtig mee omgaan. Konkelen, op bepaalde maniertjes ontkennen, hetzij suggestief flamberen in de zin van : ach, we hebben allemaal wel eens een forse tik aan de oren gehad…Er om lachen, wuiven, een beetje vlekkerig hoonen, en de massa slikt dit als peperkoek. Ziet dit kerkelijk  woord als één waarheid. Te gek voor woorden…Er is (gelukkig) een grote groep mensen die door deze kerkelijke vaagheid prikt. En immers wel beter weet.

Zij, de kerkvorsten dus, zullen er alles aan doen om dit veilig weg te poetsen onder het beruchte roomse tapijt. Zodanig dat de kerk er ongeschonden uit komt. En maar systematisch voor vergeving bidden; deze methode doet enigsinds vergevingsgezind aan (aan de buitenkant bezien), maar is het in de wezensvorm niet! Alles draait om de tactische instandhouding van de theocratie-machtsstructuur van diezelfde Apostolische kerk. De kerk bepaalt, de kerk onderzoekt… en diezelfde kerk vergeeft…, De kerk maakt vragen, stelt gelijkwaardige personen aan in een commissie en stelt kerkelijke vragen, maar blijft uitermate actief in haar versteende wezensvorm van mensen geestelijk onderdrukken, afhankelijk maken van die ene geloofsstructuren, de zogenaamde vergeving van…kerkstructuren. Een ding Bert is mij volledig duidelijk : hierin ligt nimmer en nimmer een echt ongeschonden vrijheid van denken aan de grondslag, of een vrij handelen en met name het aspect van zich (moreel bezien) lichamelijk vrij voelen in een zelfgekozen seksuele geaardheid.

Enfin, je zult dan nooit documenten te zien krijgen. Uiteindelijk is er dan weinig speling om onafhankelijk, zelfstandig onderzoek te doen lijkt me zo.

_____________________________________________________________________________________________

Mon, 17 Oct 2011

Geachte heer Kreemers

Het antwoord blijft categorisch uit van de Bisschoppenconferentie inzake HET OVERNEMEN VAN de aanbevelingen betreffende rapport Lindenbergh, DD 22-06-2011. Wilt u uw invloed eens aanwenden hoe het staat met een en ander want ze kunnen Karla Peijs wel in het leven geroepen hebben met haar commissie Toezicht maar er valt nog bar weinig te concluderen zolang de bisschoppenconferentie het  “spoedige antwoord” na 22 juni 2011 nog steeds niet prijsgeven, ergo er niet eens over communiceren!! Hieronder vindt u mijn, bij tijden cynische, commentaar inzake dit huzarenstukje van pure misleiding en ons aan het lijntje houden, inclusief het verbreken van toegezegde beloftes van de KNR!

17-10-2011

Vertrouwen:

Ik vind het wel heel fijn dat er nu Toezicht op- in het leven is geroepen doch kan de lange naam daarvan nog steeds niet uit mijn strot krijgen, helaas, laat staan onthouden!
De schade commissie is evenwel nog steeds niet opgericht, nu vraag ik mij dus HARDOP af wat Karla Peijs NU precies gaat doen met dat gegeven?!
Er valt dus in dit opzicht nog totaal niets te controleren, danwel recht te zetten want er is in dit opzicht nog totaal niets van de grond gekomen.
Formeel gezien kan dat ook helemaal nog niet, daar de vereiste stappen nog niet eens voltooid zijn wil het tot een schade-commissie komen, die moet bepalen wat exact de hoogte zou moeten zijn van het toekennen van schadevergoeding, na uitspraak van de commissie of een klacht tegen de kerk officieel gegrond is verklaard!
Ik zie u de wenkbrauwen fronsen, reeds!!
Hoe zit het dan wel?

De ‘onafhankelijke’ commissie Lindenbergh heeft, in opdracht van de bisschoppenconferentie (RKK) na maandenlang onderzoek een eindrapportage openbaar gemaakt waaraan in staat, onder welke voorwaarden een eventuele schadevergoeding toegekend gaat worden door de RKK.
Dit in verband met het tussentijdse advies van de ‘onafhankelijke’ commissie Deetman, die ook in opdracht van de bisschoppenconferentie (RKK) een eigen onderzoek doet naar het misbruik in Nederland. Het tussentijdse advies hield in dat het zeer billijk zou zijn indien de RKK zich niet zou beroepen op verjaring inzake kindermisbruik door de kerk gepleegd en zodoende is de commissie Lindenbergh in het leven geroepen.

U volgt me nog steeds?

Welnu, nu heeft de commissie Lindenbergh haar eindrapport dus openbaar gemaakt op 22 juni 2011 en het zou dan bestudeerd gaan worden door de bisschoppenconferentie waar daarop dan een “spoedig antwoord” verwacht mocht worden of ze aanbevelingen over gaan nemen van de commissie Lindenbergh.
Bij vragen omtrent wanneer de bisschoppen (afgekort,vergeef me nederig) het “spoedige antwoord” dat uitbleef eind juli/begin augustus 2011 naar ik me goed herinner, heeft de heer Bertelse als woordvoerder van Mgr. Wim Eijk toegezegd dat het “spoedige antwoord” niet eerder tegemoet gezien kan worden dan halverwege (15) september 2011.

We schrijven nu 17 oktober 2011 en nog steeds is het “spoedige antwoord”, geheel onbeantwoord gebleven.

Dus kan die schadevergoedingscommissie helemaal nog niet opgericht gaan worden doordat de bisschoppen ons lekker aan het lijntje houden, ergo ons in het ongewisse laten wat hun conclusies zijn inzake het eindrapport van de commissie Lindenbergh.

Ik vind het behoorlijk laatdunkend, arrogant en schofferend toe naar de voormalige slachtoffers van kindermisbruik door de kerk gepleegd, ergo dat de bisschoppen zich in totaal stilzwijgen hullen en niets naar buiten communiceren wanneer ze onderhand wel tot een conclusie zijn gekomen.

Dan doet het aloude spreekwoord weer opgeld, namelijk:

Veel beloven en weinig geven doen de gek in vreugde leven, echter…………..we zijn niet meer
zo gek en al zeker niet meer op ons achterhoofd gevallen, dus hier blijft de bisschoppenconferentie NIET mee wegkomen!

Omreden dat vertrouwen twee kanten opwerkt en het geen eenrichtingsverkeer is!!

________________________________________________________________________________________

9 December 2010

Beste meneer Deetman,
Ik breng u nogmaals de gevolgen onder de aandacht voor de slachtoffers, die bij voorduring hun traumatische gevoelens opgewekt zien worden door elke media aandacht en rapportages over het misbruik. Zie onderstaande tekst voor uitleg.
Zo ook uw onderhavige nieuwsbrief, die nu weer slechts over de aan te passen procedures gaat.
Verdere uitkomsten c.q. pro actieve maatregelen t.b.v. de slachtoffers vertraagd u, met de mededeling dat eind 2011 het eindrapport zal volgen.
De kerk geeft u wel weer een kans om hun falende klachtencommissie Hulp & Recht ( voor hun eigen organisatie, c.q. opdrachtgevers dan toch) in een vernieuwde vorm zaken beter aan te pakken.
Je zou denken dat u een zou adviseren om een onafhankelijke commissie in te stellen, met zeker ook ervaringsdeskundigen die daarin plaats nemen en adviseren de bestaande organisatie te laten ontbinden, nee dus. 
U geeft ook aan dat e.e.a. t.b.v. de slachtoffers en niet is.
Uw politieke en bureaucratische benadering van deze zaak, komt alle partijen die macht bezitten goed uit, behalve de machteloze slachtoffers.
M.a.w. u past binnen deze eerder gemelde structuur en zit derhalve deze commissie Deetman voor.
Politiek en bureaucratie kemerken zich door het feit dat alleen wanneer het hen goed van pas komt, dan wel wanneer er situaties zijn die te zeer geescaleerd zijn, er door hen empathie opgebracht kan worden en er effectieve maatregelen volgen voor de doelgroep.
En wel op een wijze dat er ook dan weer een profilering van de (falende) verantwoordelijken nagestreeft wordt.
”De huidige leider eigenschappen:  Iemand die zijn monopoly op kennis en macht niet gebruikt om gezamelijk oorzaken aan te pakken, maar om gevolgen te bestrijden op een manier dat hij daar voordeel aan heeft.”

One thought to “Modus Bim Bam”

Reacties zijn gesloten.