Misbruik deal

Brief VWS (zie onder) een herhaling van zetten zoals  Klokk, VWS eerder voorging. De salarissen van Klokk volgens de regels uitgekeerd door goedkeuring eigen RVT, eigen bestuur Klokk zelfs deze botte legitimatie kan niet verhullen dat ‘KLOKK als subsidie-ontvanger binnen de meerjaren subsidie-beschikking een eigen afweging kan maken over te verantwoorden bestedingen’, schrijft VWS maar daarin tegelijk volledig willekeurig en opportuun, dus exorbitant gebruik van subsidie geld door Klokk, gesteund wordt door het ministerie VWS….mits je goed heb leren lezen.

VWS vermomd de deal zoals, die net als Klokk, onderdeel van een geregisseerde campagne aan het begin van het grote RKK seks schandaal in 2010 / 2011 MCU keihard werd uitgespeeld. De partijen die daarbij betrokken waren zijn Deetman, econoom Bakker en ministerie van V&J want onderhavige organisatie Mea Culpa wordt voort gezeten door dissident Bert Smeets, bekend bij de inlichtingendienst AIVD.

De brief van mevr. Bruins ontwijkt het antwoord op de achterliggende vraag van de toenmalige secretaris van MCU mevr. Corrie Bel-van Tilborgh hoe deze miljoenen deal tot stand  is gekomen. Mevr. Bruins schrijft dat Klokk en MCU er samen moet uitkomen???? Samen? Wij zijn oorspronkelijk niet bij deze deal betrokken hoezo moeten we er ‘samen uitkomen’. Wilt VWS ons compromitteren en hun probleem handig bij ons droppen?

Vraagt u dan aan Klokk of ze überhaupt willen reageren op de mails zoals wij die hebben geïnitieerd. Geen reactie, zowel bij Kokk als mevr. Bruins. Haal het geleidelijk van de agenda, een Machiavelli aanpak, zoals vanouds in de politiek. Bij VWS zullen ze gedacht hebben: ‘ja ze hebben een puntje’, laten we nu maar reageren dat is toch beleefder. Tijdsdruk of agenda’s die toch niet getrokken worden want dit dossier loopt ten einde.

‘Er zijn dus geen afdwingbare afspraken tussen VWS, Klokk en MCU´, schrijft mevr. Bruins. Nee, want Klokk heeft geen informatie gedeeld met ons, en weer ‘VWS wilt het doen voorkomen of wij bij deze deal betrokken zijn, en dat is niet zo. Hiermee begint het steeds meer op de RKK doofpot te lijken. Alles onder de pet gehouden, de hele deal met VWS, van deze exorbitante subsidie verstrekking aan dit uitverkoren, select groepje zgn. slachtoffers. Terwijl wij ageerden tegen deze enorme doofpot RKK waar transparantie gevraagd werd, ga je dubbel spel spelen zoals Klokk deed en bent u, hoe opmerkelijk niet open over de oorspronkelijke afspraken. Waarom niet? De afspraak dat MCU tot eind 2017 subsidie krijgt, ligt vast en geloof het niet maar wij gaan geen telefoonkosten terug betalen, noch de twee bijdragen van 125 euro. Laat het maar voor de rechter komen.

Mevr. Bruins dank dat u in ieder geval reageert maar u bedekt evenzeer de deal van 1 miljoen en de macht die u eenzijdig aan 1 kleine groep ‘verzetshelden’ heeft gegeven, een deal om andere slachtoffer organisaties te kleineren en / of buiten te sluiten.

Wie controleerde Klokk?? Het Rebel rapport spreekt over een select aantal sleutelfiguren dat zichzelf flinke salarissen heeft toegekend. U wilt er zich natuurlijk afzijdig van houden maar  (VWS) kan zijn ogen niet sluiten voor deze onbegrijpelijke, ‘misbruik’ deal. Over erkenning en genoegdoening gesproken, hebben ze toch bovenal, op het hoogste niveau, aan zichzelf gedacht.

_______________________________________

Geachte mevrouw Bel,

In uw mail van 13 februari jl aan o.a. mevrouw Smit en mij, geeft u aan dat u op 7 februari een mail met een activiteitenplan heeft gestuurd naar KLOKK, met het verzoek om op basis hiervan subsidie te continueren voor het jaar 2017. In uw mail van 13 februari geeft u aan hierop nog geen antwoord van KLOKK te hebben ontvangen, maar wel een mail van het secretariaat van Klokk met de bestuursbeslissing dat het telefoonabonnement van dhr Smeets in opdracht van het bestuur van Klokk is stopgezet en dat alle kosten met terugwerkende kracht tot 1 januari zullen worden verhaald (ze moeten je een klein beetje blijven pesten).

In uw mail van 13 februari jl doet u een beroep op VWS om ervoor zorg te dragen dat ‘de afspraken tussen VWS, Klokk en MCU tot eind 2017 worden nagekomen’. In uw mail van 10 maart jl aan de staatssecretaris van VWS stelt u dat ‘aan de eisen van VWS’ is voldaan via het toezenden van een activiteitenplan en begroting 2017 door MCU aan KLOKK en dat VWS KLOKK moet ‘dwingen om over te gaan tot uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen waarop MCU recht heeft’.

Voor de goede orde: op grond van de Kaderwet VWS-subsidies, heeft KLOKK als subsidie-ontvanger een formele verantwoordingsrelatie met VWS. En het is aan KLOKK en MCU om samen heldere afspraken maken over de verantwoording van de MCU-kostenplaats binnen de meerjarensubsidie 2014-2017. Zoals ik u eerder heb geïnformeerd, zijn dit privaatrechtelijke afspraken waar de overheid geen directe en formele betrokkenheid bij heeft. Er zijn dus geen ‘afdwingbare afspraken tussen VWS, Klokk en MCU´. Dus waar lullen we over?

Wel heeft VWS enige tijd terug contact met KLOKK opgenomen om meer helderheid te bieden over de minimum-verantwoordingseisen waaraan KLOKK op grond van de Kaderwet VWS-subsidies is gehouden met betrekking tot de verantwoording van de meerjarensubsidie, incl. de kostenpost MCU. Deze contacten zijn op dit moment gaande.

Het blijft echter de verantwoordelijkheid van KLOKK om als subsidie-ontvanger binnen de meerjaren subsidie-beschikking een eigen afweging te maken over te verantwoorden bestedingen.

Hoogachtend,

Drs. A. Bruins

Ministerie VWS

MT-lid Directie Jeugd