Roomsche delinquenten

processie internaat Bleijerheide 1955 met Ben Jaspers

Op 16 aug. 2012 publiceren wij al onderstaand artikel over de RK landkolonies, nooit onderzocht door Deetman. Waar geld te verdienen viel waren de bruin Duits-Nederlandse arme broeders Franciscanen aanwezig,  gezien hun ‘expertise’ met Roomsche delinquenten. Een opmerkelijk bericht! Waren het zedendelinquenten? (wordt vervolgd).

4 gedachten over “Roomsche delinquenten”

 1. even heel grof ter aanvullende informatie :

  1 Die hele ellende waar we nu als slachtoffers van historisch misbruik mee te maken hebben – die Kerk die geweldig is in het draaikonten om maar niet te hoeven betalen – is ook bar weinig nieuw.
  Een van de zaken – zoal niet de belangrijkste – die je rond dit soort tehuizen kloosters voortdurend tegenkomt, vanaf 1852 de katholieke emancipatie is juist dit probleem.

  De katholieken die “hun zieltjes” opeisen maar de gelovigen die hiervoor veel te weinig betaald, waardoor er constant gebedeld moet worden, naast het probleem dat zélfs indien de overheid wel gelden beschikbaar wenste te stellen nogal wat RKK (kloosters/tehuizen) hierarchie daar vaak niet erg happig op was uit vrees hun onafhankelijkheid (= controle) te verkopen/verliezen.

 2. Trek over bijgaand artikel stuk niet te snel de verkeerde conclussie.
  Hoe interessant dan ook, en dankzij de Oude Klare en Michelle Martin actueel ook, trek niet te snel je conclussies. Ze zouden wel’s verkeerd kunnen zijn
  De man zwamt mbt. de kolonies overduidelijk uit zijn nek.
  Er waren al decenia lang landbouwkolonies ook voor de RKK, denk maar aan de Heijbloem.

  De vraag is: waarom zwamt hij uit zijn nek.
  Of er inderdaad in die jaren ook feitelijk Kinderbeschermings kinderen, laat staan delinquenten geplaatst zijn op Bleijerheide blijkt hier absoluut niet uit.

  Niet onwaarschijnlijk zal na historisch onderzoek blijken dat dit “gewoon” een PR stunt van de RKK/sobrietas/rk kinderbescherming was in het kader van de katholieke emancipatie c.q. een hieraan gekoppelde ordinaire geldklop bedelpartij was, ten koste van de kinderen, die bovendien ook nog ’s rijksoverheid geld op bracht ook.

  Waarbij zie de Oude Klare discussie argumenten gebruikt worden die rond de Heijbloem al precies zo speelden.

  Ter info/illustratie:

  http://www.youtube.com/watch?v=iyqp1O3y4pk

  http://www.drentsarchief.nl/drentse-armenkolonies

  Vergadering van den 21 Augustus 1869
  Tegenwoordig zijn de Heeren
  Bekker en Haerten
  Den 1 Augustus is op ge
  nomen om naar de Heiblom op
  gezonden te worden
  Kornelis Gerritsen
  geb: den 3 April 1853
  Dit kind, van onbekende ouders
  bij de geboorte ten vondeling geligd
  werd ten laste der stad op gevoed. Tot
  den ouderdom van 6 . 7 jaren blijven
  zulke kinderen onder toezigt der
  Heeren Regenten der Stadsbestedelingen
  bij de gasthuisminnen. Dien leeftijd
  bereikt hebbende worden zij naar de
  Kindergestichten te Veenhuizen
  overgeplaatst. Niet zelden ge
  beurt het echter dat de pleeg
  ouders inmiddels zulke ge
  negenheid voor de kinderen
  hebben op gevat dat zij de ver
  gunning verzoeken – die dan
  vaak in den regel gaarne gegeven
  wordt – om ze voortaan
  kosteloos te mogen behouden.
  Ook de pleegouders van Cornelis
  wenschten dit, maar heeren Regenten
  der Stadsbestedelingen die te weten
  gekomen waren dat het een on
  eenig huisgezin was en de vrouw
  zoo toomeloos driftig dat
  het gevaarlijk was haar kinderen
  ter verpleging toe te vertrouwen
  schrapten haar naam van de
  lijst der minnen en weigerden
  ook haar Kornelis te laten.
  Nu bleef er echter voor het
  kind geen anderen uitweg als
  Veenhuizen en om het zoo mogelijk
  voor dit treurig lot te bwearen,
  droegen heeren Regenten voor
  noemd ons het geval voor en
  besloten wij ter opname voor
  de Heiblom. De stad geeft
  voor dit kind geene subsidie

  Den 4 September hebben
  Regenten zich in de droevige nood
  zakelijkheid bevonden
  Jan Mattheus Rudde
  om zijn schandelijk gedrag en om
  de ergernisdie hij daardoor aan
  anderen gaf van de Heiblom,
  waar hij geplaatstwas, weg te zenden.
  Ook is den 19 September van
  de Heiblom ontslagen geworden
  Petrus Andreas Scheepens
  omdat voor hem een geschikte
  gelegenheid ter plaatsing bij eenen
  boer gevonden was.

  Den 25 Decbr zijn in het
  gesticht opgenomen
  Johannes Petrus Christiaan H
  geb: den 24 Octbr 1846
  Hermanus Hendrik Anthonius H
  geb. den 27 maart 1849
  en Christiaan Joseph H
  geb den 4 mei 1853
  wettige zonen van Johannes H
  en van Anna Maria M. Vader
  overleden, de moeder voert een slecht
  en ergelijk levensgedrag, had ook
  het geloof harer kinderen ver
  kocht door het benoemen van enen
  protestantschen voogd, welke akte
  nu weder vernietigd en in de plaats
  eene roomsche voogd benoemd werd.
  Iemand, met het treurige lot dier
  kinderen bekend, bood aan ter op
  name der drie jongens, die in onze
  keuze hier of op de Heiblom op
  gevoed kunnen worden, door eene zes
  honderd gulden te storten, hetgeen
  ons te meer noopte de kinderen uit
  de handen dier zedelooze moeder, die
  kortelings ook weder van een
  onwettig kind beviel, te redden.
  Hare drie wettige dochtertjes werden
  op den zelfden voet in het Gesticht
  de Voorzienigheid opgenomen.

  Willem van Rijssen
  geboren den 3 November 1845
  zoon van Willem van Rijssen
  en Elisabeth Blomberg. Ouderloos
  te oud voor het Weeshuis. Ook
  kan het kind niet naar de
  heeren Regenten voor de Stads
  bestedeligen verwezen worden,
  omdat het protestantsch gedoopt
  zijnde, protestantsch opgevoed
  zou worden. De jongen is naar
  voor zijne opname voorwaardelijk over
  gedoopt geworden in de kerk van
  den H. Augustinus

  Notulenboek Regenten Aloysius Gesticht OLV 7 Smarten

 3. Ik denk dat de broeders waar we het al jaren over hebben de cursus niet goed hebben begrepen. Of het is opgenomen door die broeders van als hij dat mag ik het zeker want ik heb de steun van MIJN kerk en de reclasseerings-vereeniging in ’s Hertogenbosch. En zo werdt het een broednest van pedofilen.

Reacties zijn gesloten.