archieven Meldpunt Seksueel misbruik RKK

Wetenschappelijk onderzoek archieven Meldpunt Seksueel misbruik RKK
Bezwaarmogelijkheid voor medische dossiers.

Het bestuur van het Meldpunt (officieel de Stichting Beheer & Toezicht in zake Seksueel Misbruik in de RK-kerk in Nederland) is voornemens – in overeenstemming met de oproep van regering en parlement – zijn archieven niet te vernietigen, maar met name voor wetenschappelijk onderzoek open te stellen. Vanzelfsprekend zal een onderzoeker de privacy van alle betrokkenen in een publicatie moeten beschermen. Er mag dus alleen informatie worden gepubliceerd die niet kan worden herleid naar een slachtoffer.

Tot het archief behoort ook dat van het Platform Hulpverlening. Op wetenschappelijk onderzoek daarin is de Wet geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. Slachtoffers die contact hebben gehad met het Platform kunnen bezwaar maken tegen toegang voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs anoniem gebruik is dan niet toegestaan.

Het bestuur van het Meldpunt zal deze slachtoffers niet individueel aanschrijven. Betrokkenen kunnen zijn overleden en – zoals uit de praktijk van het Meldpunt bekend – velen willen juist niet meer benaderd worden; ongevraagd contact vanuit het Meldpunt kan zelfs schadelijk zijn.

Om die reden is contact opgenomen met de slachtofferorganisaties en is afgesproken dat deze oproep op de websites van zowel het Meldpunt als Klokk, MCU en VPKK wordt geplaatst.

Hebt u met het Platform Hulpverlening contact gehad in de persoon van Dr Wim Wolters, Dr Paul Schreurs of Dr Will de Jong dan kunt u een bezwaar indienen bij het Meldpunt door een e-mail via secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl of een brief aan het postadres  postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

Voldoende is de zin: ik heb bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek in mijn medisch dossier van het Platform Hulpverlening onder vermelding van uw volledige naam met voornamen. Uw bezwaar wordt dan in het archief aangetekend op en toegevoegd aan het medisch dossier.

De bedoeling is dat de archieven per 1 juli 2017 worden overgedragen. Zodra duidelijk is wie als archiefbewaarder gaat optreden, wordt dat ook op de websites bekend gemaakt. Na overdracht kan bezwaar worden ingediend bij de archiefbewaarder.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die eveneens per e-mail stellen aan het Meldpunt. Vragen ingediend bij een slachtofferorganisatie zullen ook met het Meldpunt worden kortgesloten.