Blauwe Sloper…Where is the future…

WAAR SLAAPT DE TOEKOMST???

Het actiecomité de Blauwe Sloper verzet zich tegen de de sloop van 100 woningen (ruim 200 mensen merendeels coalitie Y studenten) in de wijk Blauwdorp, een wijk in Maastricht, die op straat komen te staan in een tijd met grote woningnood en een onbeheersbare pandemie, waarvan een tweede golf Corona, de seizoens-reflex, zich later zal gaan melden.

De wachttijd is ruim 10 jaar voor een nieuwe woning (volgens het EIB, economisch instituut voor de bouw) ook al ben je ingeschreven voor een woning dan nog is het beleid onverantwoord en inhumaan, om mensen onder deze zeer kwetsbare, nieuwe, historische omstandigheden, hun huizen te slopen terwijl wonen is een mensenrecht, een grondrecht ondertekend door landen, bedrijven….morele motieven worden voor winst snel opzij geschoven, vertrapt, gekleineerd door de hebzucht van hedgefondsen, beleggers, corporaties ze kennen geen morele principes, culpa…schuld!

Hiermee staan de ruim 200 bewoners met de rug tegen de muur en kunnen geen kant op met deze onberekenbare pandemie en woningnood, ongelijke kansen vallen hun wederom ten deel in deze crises, geen betaalbare woningen voorhanden….en geen medicijn tegen Covid 19. Overmacht valt hun ten deel zonder dat media, politiek ernaar kijkt.

De werkeloosheid loopt gigantisch op en ook al kun je lachend een bezoekje brengen aan de premier, en tot revolutie oproepen, dit probleem kan niet weggelachen worden.

‘Vooral de kwetsbaren beschermen’, was het credo van de beleidsmakers echter de lol is er nu wel vanaf, en is sprake van een woningprobleem sinds 2002. Corporaties, gemeentes beloofden betaalbare woningen, politiek en media besteden er periodiek aandacht aan. Nu na bijna twintig jaar is er nog steeds een tekort van 315.000 woningen, het aantal daklozen rond de 40.000 stijgt en er komen door de Corona crisis en door de oplopende werkeloosheid waarschijnlijk duizenden daklozen bij.

De stikstof crises blijkt men niets van geleerd te hebben.

Wij vragen voor uitstel en opschuiving sloop tot nader oder

woordvoerder
Bert Smeets
06 57 30 82 32
Heimoweg 19
Maastricht 

Handtekening voor behoud woningen…’Blauwe Sloper actie’.

 

……………………………………………………………………………………………………

WHERE IS THE FUTURE ????

The ‘Blauwe Sloper’ action committee opposes the demolition of 100 homes (more than 200 people, mostly coalition Y students) in the Blauwdorp district, a neighborhood in Maastricht, that will be put on the street at a time of great housing shortage and an uncontrollable pandemic, of which a second wave Corona, the seasonal reflex, will be reported…later.

The waiting period is more than 10 years for a new home (according to the EIB, economic institute for construction) even if you are registered for a home, the policy is irresponsible and inhumane, for people under these very vulnerable, new, historical circumstances, to demolish their houses.

With this, the more than 200 residents have their backs against the wall and cannot go in any way with this incalculable pandemic and housing shortage, unequal opportunities are again part of them in these crises, no affordable housing available… .and no medicine against Covid 19.

Unemployment is running out of control, and even if you can visit the Prime Minister with a smile and call for revolution, this problem cannot be laughed at.

“Protecting the vulnerable in particular,” was the policy-makers’ motto, but the fun has ended now that there has been a housing problem since 2002. Corporations, townships promised affordable housing, politics and media pay periodic attention to it. Now, after almost twenty years, there is still a shortage of 315,000 homes, the number of homeless people is rising by around 40,000 and the Corona crisis and rising unemployment are likely to add thousands more.

It turns out that the nitrogen crises have not learned anything.

We ask for postponement and postponement until further notice for these people

Bert Smeets
06 57 30 82 32
Heimoweg 19
Maastricht

Signature for the preservation of houses … “Blue Demolition promotion”.

………………………………………………………………………………………….