Dans Macabere (in overleg met ministerie)

RECHTMATIG EN DOELMATIG

Op 20 januari ontvingen wij onderstaande mail van de vice voorzitter van Klokk.

De vrijwilligersvergoedingen voor een totaal bedrag van euro 7.500,00 op jaarbasis zijn per 1 januari 2017 stopgezet door Klokk. Op basis van door MCU verstrekte gegevens kon Klokk de rechtmatigheid en doelmatigheid van die vrijwilligersvergoedingen niet meer verantwoorden.

Dit heeft Klokk in een document op zijn website gezet. Helaas hebben zij vergeten een toelichting te geven en aan te geven dat het om een totaalbedrag van euro 7.500,00 (2014 tm. 2016) per jaar gaat. Dit bedrag was uiteraard niet voldoende om alle kosten van MCU te dekken. Om die reden zijn er door de bestuursleden vanaf 2010 vele duizenden euro’s bijgelegd uit privé middelen

Zie onderstaande mail van de vice voorzitter van Klokk

Geacht bestuur van MCU,

In het gesprek met VWS op 18 januari is bepaald dat er op basis van de aangeleverde informatie geen grond is om de kostenplaats MCU ook in 2017 door te zetten.

Op basis van de door MCU verstrekte gegevens is de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de kostenplaats MCU door Klokk niet te verantwoorden.

Dit zal mogelijkerwijs ook vragen van de accountant over de voorgaande jaren op gaan leveren.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,

Josef Willems

Vice voorzitter Stichting KLOKK

Dit werd MCU meegedeeld namens het bestuur van KLOKK. Klokk die aan subsidie jaarlijks euro 281.960,00 ontvangt van het Ministerie van VWS en waarvan alleen al het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden van de directeur euro 107.000,00 bedragen. De functie van secretariaat medewerker, die wordt uitgeoefend door de echtgenote van de voorzitter, staat voor euro 25.000,00 op de begroting (bron begroting penningmeester Klokk)

Op 13 februari heeft het bestuur van MCU onderstaande brief geschreven aan mevrouw Smit, directeur Jeugdzaken bij het Ministerie van VWS

Geachte mevrouw Smit,

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de beantwoording van onze mail die wij aan staatssecretaris Van Rijn stuurden. Ook zijn wij heel blij met de volgende alinea in uw mail:

“We gaan er van uit dat een door u opgesteld activiteitenplan en begroting onderdeel kan uitmaken van het plan en de begroting van  KLOKK voor 2017 . MCU vormt immers een begrotingspost in de meerjaren subsidietoekenning 2014-2017 van KLOKK. Uiteraard dienen het plan en de begroting te voldoen aan eisen die later een correcte vaststelling van de subsidie mogelijk maken”.

Inmiddels hebben wij op 7 februari een mail met in de bijlage een activitetienplan gestuurd naar de heer Willems (vice voorzitter Klokk) en naar het secretariaat van het Klokk. Deze mail is ook in c.c. naar mevr Bruins gegaan.  Een antwoord hebben wij tot op heden nog niet ontvangen. Wat wij wel op 9 februari hebben ontvangen is een mail  van het secretariaat van Klokk met de bestuursbeslissing dat ook het telefoonabonnement van Bert Smeets in opdracht van het bestuur van Klokk is stopgezet ingaande 9 maart a.s. en dat alle kosten met terugwerkende kracht tot 1 januari zullen worden verhaald. 

In uw mail geeft u aan dat u het betreurt dat de relatie MCU en Klokk zo moeizaam verloopt. Dat betreuren wij als bestuur van MCU ook. Maar helaas zijn wij niet de enige slachtofferorganisatie met wie de relatie met Klokk zo moeizaam verloopt of te wel helemaal n iet loopt. Daarom heb ik behoefte e.e.a. toch nader toe te lichten. 

In tegenstelling tot MCU heeft Klokk al vanaf 2012 subsidie. Vanaf 2014 tot en met 2018 is een meerjarensubsidie toegekend met daarin opgenomen een kostenpost MCU van euro 84,000. Tijdens een commissievergadering van Veiligheid en Justitie heeft de heer Klabbers terloops aangegeven dat Klokk subsidie van VWS kreeg en dat MCU daar ook wat van kon krijgen. Hij heeft niet verteld dat het een kostenpost ten behoeve van MCU betrof en een bedrag is nooit genoemd. Helaas heeft ook het ministerie van VWS verzuimd  MCU hierover in te lichten. Het bestuur van MCU kwam achter de kostenposst van euro 84.000,00 na de Argos uitzending. Hierna hebben wij samen met de heer De Ridder van het Skip getracht de kostenpost MCU over te hevelen naar SKIP. Hiervoor zijn diverse pogingen om tot afspraken te komen met VWS ondernomen. Echter zonder resultaat. In augustus 2016 zijn wij toen gebeld door de penningmeester van Klokk, de heer Van Tartwijk,  met een verzoek om tot een gesprek te komen. Dat gesprek heeft in oktober 2016 plaatsgevonden. Bij dit gesprek was naast de heer Van Tartwijk ook de heerWillems aanwezig. Tijdens dit gesprek is aan MCU verteld dat de in het verleden ingeleverde documenten niet voldeden aan de VWS norm. De heer Van Tartwijk zou daar op terug komen. Dat is nooit gebeurd. Op 5 januari kregen wij via de heer Willems het verzoek om voor 14 januari 2017 de benodigde stukken aan te leveren (“Een uittreksel van de KvK waaruit de bestuurssamenstelling per 31-12-2016 blijkt, een overzicht van de taken van de mensen die in 2016 een vrijwilligers vergoeding kregen en hoeveel uur aan die taken wordt/werd besteed en idem voor 2017, hoeveel lotgenoten zijn in 2016 door MCU begeleid, en hoeveel zullen er naar schatting in 2017 worden begeleid, een overzicht van de activiteiten t.b.v. de lotgenoten in 2016, en een overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2017”).

Omdat dit erg kort dag was hebben wij mevrouw Atie Bruins aangeschreven. Die schreef dat een globale begroting voldoende was. Die globale begroting hebben wij ingediend met als restultaat dat onze vrijwilligersvergoedingen zijn stopgezet. 

Wij begrijpen dat Klokk als subsidie ontvanger verplicht is om alle uitgaven die binnen de meerjarentoekenning zijn gedaan moet verantwoorden aan VWS. Wij begrijpen ook dat dit goede afspraken vergt tussen Klokk en MCU. Maar voor goede afspraken zijn twee partijen nodig en verantwoordelijk. Wij hebben in oktober 2016 (nadat we die documenten al voor de jaren 2014, 2015 en 2016 hadden aangeleverd en nog nooit enige feedback hebben ontvangen!) van de heer Van Tartwijk te horen gekregen dat de documenten die wij over de afgelopen jaren hebben ingediend niet aan de VWS norm voldeden. Inhoudelijk is hij hier nooit op in gegaan. Wij willen best aan die normen voldoen maar dan moeten we wel weten waaraan we moeten voldoen. 

Wat ons ook steekt is dat u in uw mail aan ons aangeeft dat Klokk “Op een aantal onderwerpen als de financiële verantwoording, de activiteitenplanning en begroting voor 2017 en de invulling van de Raad van Toezicht en bestuur dient Klokk op korte termijn bericht te sturen”. Hieruit concluderen wij dat dat toch nog toe niet is gebeurd.  Heeft het ingebreke blijven hiervan ook voor Klokk consequenties gehad, met name is de subsidie stopgezet?? Het subsidiebedrag van Klokk bedraagt ongeveer euro 300.000,00 op jaarbasis, de vrijwilligersbedragen van MCU bedragen euro  7.500,00 op jaarbasis!

Daarnaast zit ons heel hoog dat de heer Willems in zijn mail van 20 januari jl. schrijft dat op basis van de door MCU verstrekte gegevens de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de kostenplaats MCU door Klokk niet te verantwoorden is en dat dat mogelijk vragen van de accountant over de voorgaande jaren op kan gaan leveren. Dat zegt een vice voorzitter van een organisatie met een begroting van ongeveer euro 300.000,00 per jaar die de financiële verantwoording, de activitetienplanning en begroting 2017 en de invulling van de Raad van Toezicht en bestuur niet op orde heeft. Daarnaast een directeur heeft met een salaris gelijk aan een burgemeester van een gemeente van 40 tot 60 duizend inwoners, de echtgenote van die directeur ook haar steentje bijdraagt voor euro 25.000,00 per jaar, en daarnaast diverse vergoedingen incasseert voor schoonmaak, verwarming en bestuurskosten (ongeveer 50% van de jaarlijkse begroting), de vice voorzitter verantwoordelijk is voor de website die ook voor 10.000,00 op de begroting staat enz enz. En die vice voorzitter heeft het over rechtmatigheid en doelmatigheid in zijn mail van 20 janauri 2017 aan MCU! En nu we het toch over doelmatigheid hebben hoe wordt er omgegaan met een  subsidie van euro 300.000 per jaar terwijl bekend is dat al vanaf medio 2015 de aantallen meldingen sterk zijn teruggelopen! We hebben hier wel te maken met gemeenschapsgeld.

Als u bovenstaande heeft gelezen hopen wij dat u onze frustratie begrijpt. Gezien de activiteiten die MCU tot op de dag van vandaag ontplooit en ontwikkelt (zie hiervoor het in de bijlage opgenomen activitetienplan) willen wij dan ook dat de afspraken tussen VWS, Klokk en MCU tot eind 2017 worden nagekomen. 

Uw laatste zin dat de afspraken in principe privaatrechtelijke afspraken zijn tussen twee stichtingen onderling, waar de overheid geen directe en formele betrokkenheid bij heeft maakt die frustratie alleen maar groter. Immers wij trekken uit uw mail de conclusie dat er met twee maten wordt gemeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur MCU

Naar aanleiding van deze kwestie zijn er door mevrouw Gesthuizen vragen gesteld aan de leden van de Kamer

Vragen van kamerlid Gesthuizen(SP) blz. 1