De doofpot pet

Brief VWS (zie onder) een herhaling van zetten zoals  Klokk het ministerie van VWS eerder voorging. Deze formele pas-de-deux is een botte legitimatie van ‘KLOKK als subsidie-ontvanger binnen de meerjaren subsidie-beschikking een eigen afweging kan maken over te verantwoorden bestedingen’, schrijft VWS maar daarin tegelijk Klokk volledig willekeurig en opportuun laat handelen terwijl de subsidie aan MCU tot eind 2017 op haar begroting heeft staan.

VWS verpakt de deal zoals die, net als Klokk, onderdeel was van een geregisseerde campagne aan het begin van het grote RKK seks schandaal in 2010 / 2011 MCU keihard werd uitgespeeld.

De brief van mevr. Bruins ontwijkt het antwoord op de achterliggende vraag van onze secretaris mevr. Corrie Bel-van Tilborgh hoe deze miljoenen deal tot stand  is gekomen. Bij VWS hebben ze gedacht ‘ja ze hebben een puntje, laten we maar op deze bijzaken reageren het is toch beleefder om in iedere geval deze overigens voorspelbare reactie te verzenden’. Mevr. Bruins schrijft dat Klokk en MCU er samen ‘moeten’ uitkomen???? Samen? Het autocratische bestuur van Klokk heeft tot nu toe alleen haar wil opgelegd aan anderen. Bellen niet terug of ook zoals in dit geval, ‘wij zijn er niet’, attitude. Zijn ze op hun teentjes getrapt? Prima, het zal ons een zorg zijn na alle elleboog stoten in de eerste vier jaar zouden er nog besprekingen gaande zijn? Maar niet met ons, weer niet, toen niet en nu zeker niet; internaat is back: ‘in de hoek Smeets’!

Is het tijdwinst of agenda’s die toch niet getrokken worden want dit dossier loopt ten einde en…bij Klokk lopen de directeur salarissen gewoon door, ze krijgen hun vette pot subsidie wel binnen, én ze zijn uit op nog méér! Nieuw meldpunt naar Klokk want daar moet het geld naar toe blijven stromen. De kerk vind dit goed, ook opmerkelijk.

‘Er zijn dus geen afdwingbare afspraken tussen VWS, Klokk en MCU´, schrijft mevr. Bruins. Nee, want Klokk heeft geen informatie gedeeld en lijkt daarmee op de RKK doofpot; alles onder de pet gehouden, de hele deal met VWS, deze exorbitante subsidie verstrekking aan dit uitverkoren, select groepje lijkt voorgekookt. Al tijdens de Deetman besprekingen had Klokk met Deetman voorbesprekingen. Terwijl duizenden slachtoffers dealden met deze enorme doofpot RKK waar transparantie gevraagd werd, en mensen met soms wel erg magere compensaties, werden afgescheept, gaat een organisatie met de hele buit aan de haal. Ga je dan zwijgen zoals Klokk deed dan roep je flink veel weerstand op omdat je geloofwaardigheid tot het nul punt daalt. Dit keer is het genoeg geweest. Wij gaan geen telefoonkosten terug betalen, noch de twee bijdragen van 125 euro. Laat het maar voor de rechter komen. De verantwoording ligt bij Klokk, volgens VWS.

Mevr. Bruins dank dat u in ieder geval reageert maar u bedekt evenzeer de deal van 1 miljoen en de macht die u eenzijdig aan 1 groep heeft gegeven, een deal om andere slachtoffer organisaties te kleineren, uit te sluiten.

Wie controleert Klokk?? Het Rebel rapport spreekt over een select aantal sleutelfiguren dat zichzelf flinke salarissen heeft toegekend. U wilt formeel buiten schot blijven maar de deal vond onder uw eigen ogen plaats. Over erkenning en genoegdoening gesproken, hebben ze toch bovenal, op het hoogste niveau, aan zichzelf gedacht.

_______________________________________

Geachte mevrouw Bel,

In uw mail van 13 februari jl aan o.a. mevrouw Smit en mij, geeft u aan dat u op 7 februari een mail met een activiteitenplan heeft gestuurd naar KLOKK, met het verzoek om op basis hiervan subsidie te continueren voor het jaar 2017. In uw mail van 13 februari geeft u aan hierop nog geen antwoord van KLOKK te hebben ontvangen, maar wel een mail van het secretariaat van Klokk met de bestuursbeslissing dat het telefoonabonnement van dhr Smeets in opdracht van het bestuur van Klokk is stopgezet en dat alle kosten met terugwerkende kracht tot 1 januari zullen worden verhaald.

In uw mail van 13 februari jl doet u een beroep op VWS om ervoor zorg te dragen dat ‘de afspraken tussen VWS, Klokk en MCU tot eind 2017 worden nagekomen’. In uw mail van 10 maart jl aan de staatssecretaris van VWS stelt u dat ‘aan de eisen van VWS’ is voldaan via het toezenden van een activiteitenplan en begroting 2017 door MCU aan KLOKK en dat VWS KLOKK moet ‘dwingen om over te gaan tot uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen waarop MCU recht heeft’.

Voor de goede orde: op grond van de Kaderwet VWS-subsidies, heeft KLOKK als subsidie-ontvanger een formele verantwoordingsrelatie met VWS. En het is aan KLOKK en MCU om samen heldere afspraken maken over de verantwoording van de MCU-kostenplaats binnen de meerjarensubsidie 2014-2017. Zoals ik u eerder heb geïnformeerd, zijn dit privaatrechtelijke afspraken waar de overheid geen directe en formele betrokkenheid bij heeft. Er zijn dus geen afdwingbare ´afspraken tussen VWS, Klokk en MCU´.

Wel heeft VWS enige tijd terug contact met KLOKK opgenomen om meer helderheid te bieden over de minimum-verantwoordingseisen waaraan KLOKK op grond van de Kaderwet VWS-subsidies is gehouden met betrekking tot de verantwoording van de meerjarensubsidie, incl. de kostenpost MCU. Deze contacten zijn op dit moment gaande.

Het blijft echter de verantwoordelijkheid van KLOKK om als subsidie-ontvanger binnen de meerjaren subsidie-beschikking een eigen afweging te maken over te verantwoorden bestedingen.

Hoogachtend,

Drs. A. Bruins

Ministerie VWS

MT-lid Directie Jeugd