De Subsidie Dans

EN ALLES WAT NIET NAAR DE PIJPEN DANST VAN KLOKK

Geachte mevrouw Bruins, (VWS).

Vrijdag jl. ontvingen wij onderstaande mail van de vice voorzitter van Klokk, de heer Josef Willems.

Van: Josef Willems KLOKK

Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 16:28

Onderwerp: M.b.t kostenplaats MCU…

Geacht bestuur van MCU,

In het gesprek met VWS op 18 januari is bepaald dat er op basis van de aangeleverde informatie geen grond is om de kostenplaats MCU ook in 2017 door te zetten.

Op basis van de door MCU verstrekte gegevens is de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de kostenplaats MCU door Klokk niet te verantwoorden.

Dit zal mogelijkerwijs ook vragen van de accountant over de voorgaande

oh jullie willen vechten?

jaren op gaan leveren. Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,

Josef Willems

Vice voorzitter Stichting KLOKK

(antwoord MCU) Niet alleen wordt in deze mail meegedeeld dat de subsidie van MCU wordt stopgezet maar ook dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de kostenpost MCU door Klokk niet is te verantwoorden en mogelijkerwijs vragen op zal leveren van de accountant over de voorgaande jaren. Dit alles bevreemdt ons zeer. Over het tweede halfjaar van 2014, het jaar 2015 en het jaar 2016 (bijgevoegd)  hebben wij een activiteitenplan bij Klokk ingediend. Sterker nog afgelopen 17 Januari is er een dertien pagina tellend activiteiten overzicht 2016 opgestuurd naar VWS, en dit alleen van de voorzitter MCU (Bert Smeets), die iets meer tijd had dan de andere bestuursleden. Klokk weet dit niet, doet er ook niet toe want ze reageren nergens op. Buiten dat VWS voor de zoveelste maal wordt gemanipuleerd / gecatfished (begrip uit MTV serie over profiel hacken).

CATFISH

Nogmaals: we vallen in herhaling maar van andere slachtoffers horen wij het ook, ze (Klokk) reageren niet, zeggen terug te bellen maar DOEN het niet. Klabbers krijgt wel erg veel privileges hij mag alleen in het VO (voorzitters overleg) aanschuiven bij kardinaal Eijk, bovendien goeie vriendjes met de minister van justitie. Een riant salaris voor hem en zijn vrouw, huur kantoor, pensioen opbouw tot eind dit jaar en dan mag deze katholieke hemelpoort met de oogjes toe, gesloten worden. Dit spel tussen kerk en staat is ongekend in de grootste naoorlogse sex-crime. 10.000 tot 20.000 kinderen misbruikt, gaat u er maar aan staan. Wij MCU doen dit nu al bijna zeven jaar, vrijwillig. En….dan is nog lang niet alles boven water!

Pop Aginst Pope LP Bert Smeets, geboycot in 1985

Op de activiteitenplannen is in het verleden nooit enige feedback van Klokk ontvangen en op basis van deze activiteitenplannen zijn door Klokk kosten en vrijwilligersvergoedingen betaald aan MCU. In september 2016 had ik de penningmeester van Klokk aan de telefoon ivm de problematiek Klokk/MCU. In dat gesprek vertelde hij mij dat de activiteiten van MCU anders moesten worden verwoord!!?? Hij zou daar op terugkomen. Tot op heden is dat nooit inhoudelijk gebeurd. Er is dus nooit mailwisseling over dit onderwerp geweest tussen Klokk en MCU. Ook in het gesprek van  2 november plaats heeft gevonden met de heren Van Tartwijk en Willems van Klokk is het onderwerp rechtmatigheid en doelmatigheid aan de orde geweest maar weer niet inhoudelijk!  De hieronder overgenomen notulen zijn gemaakt door de heer Van Tartwijk.

Kort verslag gesprek KLOKK-MCU Amsterdam 2.11.2016 13.30-15.00 uur

(met in cursief de aanvullingen en wijzigingen door Corrie en Leo ingbracht)
Aanwezig: Corrie en Leo Bel (namens MCU); Josef Willems en Hans van Tartwijk (namens KLOKK)

1. Inleiding : artikel nav rapport Rebel 11-05-2016 / Argos uitzending / artikel NRC

De weg naar vergoeding (laat de klokken maar weer luiden)

Bij MCU bestaat al geruime tijd grote onvrede over de samenwerking met KLOKK en dan met name over de samenwerking met Guido Klabbers, voorzitter/directeur van KLOKK. MCU verwijt hem gebrek aan openheid, in het bijzonder over de financiën. Zo was het bij MCU tot voor enkele maanden geleden onbekend welk bedrag aan subsidie door VWS aan KLOKK wordt verleend. Ook van het feit dat Guido Klabbers en Klaske Metaal beiden als werknemers van KLOKK een ruim salaris ontvangen was MCU niet op de hoogte. Volgens Corrie en Leo wekte Guido Klabbers bij hen altijd de indruk als vrijwilliger bij KLOKK werkzaam te zijn. Zij zeggen nu pas te begrijpen waarom KLOKK – die aanvankelijk vóór een parlementaire enquete was – van standpunt veranderde en alsnog akkoord ging met Deetman die tegen was. Naar hun idee is deze switch beloond met de subsidieverstrekking.
Ook over het feit dat de leden van MCU voor de activiteiten van MCU veel uit eigen zak betalen bestaat irritatie. Hen is vaak niet duidelijk wat wél en wat niet declarabel is.

Verbazing is er bij MCU ook over het feit dat er na mei 2015 geen gemeenschappelijke vergaderingen met KLOKK zijn geweest. Zaken als hulpverlening aan lotgenoten hadden dan besproken kunnen worden en veel onduidelijkheid en irritatie had dan voorkomen kunnen worden.

Al met al heeft dit MCU doen besluiten elders financieel onderdak te zoeken. Toen dit besluit bij KLOKK bekend werd, werden de betalingen van de declaraties en de vrijwilligersvergoedingen aan MCU stop gezet.

2. Reden voor gesprek

Corrie en Hans hebben in augustus over de stopzetting van de betalingen contact gehad. Afgesproken is toen de betalingen te hervatten, althans voor de duur van de periode dat MCU nog geen andere organisatie heeft gevonden via welke de vrijwilligersvergoedingen en de declaraties betaald kunnen worden. Afgesproken is toen ook in oktober een keer rond de  tafel te gaan zitten om te praten over de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid die VWS aan KLOKK stelt wat betreft de financiële verantwoording van de subsidie. Deze zelfde eisen moet KLOKK op zijn beurt stellen aan MCU, dat een kostenpost op de begroting van KLOKK is. KLOKK mag niet doorsubsidiëren. Hans stelt dat de verantwoording van MCU richting KLOKK tot op heden gebrekkig is geweest: onvolledige notulen, zeer beperkte jaarverslagen etc. Dit heeft Hans enkele weken voor deze vergadering ook telefonisch met Corrie besproken. Corrie heeft in  dat telefoongesprek aangegeven dit voor de eerste keer te horen. Hans heeft Corrie verteld dat Guido Klabbers dat met MCU zou bespreken. Waarop Corrie heeft geantwoord dat dat nooit is gebeurd. 

  1. Afspraken

    Tijdens het gesprek blijkt dat MCU nog niet elders financieel onderdak heeft gevonden. De vraag is ook of dat zal lukken. Er is wel een andere organisatie, namelijk SKIP, bereid gevonden voor het betalen van de declaraties aan MCU. Het probleem ligt bij VWS dat na heel veel verzoeken om overleg nog steeds geen datum voor een  afspraak heeft gepland. Hans verklaart dat KLOKK bereid is onder strikte voorwaarden de huidige financiële relatie te laten voortbestaan. Temeer omdat het nog maar om een periode van ruim een jaar gaat. Of MCU dat wil moet eerst intern besproken worden. Corrie laat dat KLOKK zo spoedig mogelijk weten.
    Hans deelt mede dat de jaarrekeningen over 2014 en 2015 spoedig op de website van KLOKK gepubliceerd zullen worden. Dit komt tegemoet aan de wens van MCU en andere lotgenotengroepen om meer inzicht te krijgen in de financiële ins en outs KLOKK betreffende.
    Op verzoek van Corrie en Leo vinden contacten over betalingen van vrijwilligersvergoedingen en andere facturen uitsluitend plaats met de de penningmeester van Klokk.
  2. Tot slot Corrie en Leo spreken hun waardering uit voor de open sfeer waarin het gesprek heeft plaatsgevonden. Josef en Hans onderschrijven dit en hopen dat de relatie tussen MCU en KLOKK genormaliseerd kan worden.

hvt031116 (met aangebrachte wijzigingen/aanvullingen op 29116)

Zowel tijdens het gesprek als in de maanden erna is er op geen enkele wijze inhoudelijk op de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid ingegaan. Daarom zijn wij zeer onaangenaam verrast  dat er momenteel op de site van Klokk een persbericht staat. In de laatste alinea staat het e.e.a. over het stopzetten van de subsidie van MCU. Helaas heeft men verzuimd te vermelden over welk bedrag het gaat nl. euro 7.500,00 per jaar!! Gezien de enorme bedragen die Klokk ontvangt (méér dan 1 miljoen incluis riante salarissen waar nodig RvT leden zich lekker lieten maken) kan de indruk gewekt worden dat ook wij een hoog bedrag ontvangen. Omdat er nooit enige toelichting of feedback is gegeven hoe e.e.a. dan wel zou moeten worden aangeleverd is niet MCU maar Klokk in gebreke gebleven.

“Gezien de eisen van VWS kunnen wij geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het uitvoeren van de kostenplaats MCU. Omdat wij deze uitgaven niet kunnen verantwoorden qua rechtmatigheid en doelmatigheid. Een activiteitenplan van MCU ontbreekt.”

 (reactie MCU) bullshit want er is ook recentelijk een dertien pagina tellende activiteiten verslag bij VWS aangeleverd. Bovendien wilt Klokk snel van MCU af en de alleenheerschappij (rapport Rebel een beperkt aantal sleutelfiguren), zoals veel media (ANP) en bisdommen dat in het verleden toestonden. 

Vanaf ongeveer juni 2015 krijgen wij via Klokk alleen een vrijwilligersvergoeding voor de 4 bestuursleden en de webmaster. Het totaalbedrag van deze vrijwilligersvergoedinge bedraagt euro 7.500,00 per jaar!! Van dit bedrag moet alles worden betaald. Als klokkenluider organisatie bestaan wij sinds 2010. Klokk bestaat sinds 2011 en kreeg opeens alle credits, van bisdommen, KNR, politieke partijen en stelde Klokk zich despotisch op als woordvoer van ‘alle slachtoffers’. Wij zouden te radicaal zijn!!??

Vanaf 2010 tot 2014 hebben wij alles uit eigen zak betaald, tot Klokk=Klabbers ons nodig had en voorstelde deze maandelijks vergoeding toe te wijzen. Zoals u al eerder is verteld en schriftelijk is meegedeeld zijn er vele duizenden guldens door de bestuursleden van MCU bijgelegd omdat de verstrekte vrijwilligersvergoedingen ontoereikend waren voor het “draaiend” houden van MCU. Op 8 december hebben wij ondermeer daarover met u een gesprek gehad. Bij dat gesprek waren naast twee bestuursleden van MCU ook de dames Knibbe en Knips van VPKK aanwezig. U heeft ons toen zelfs aangeraden de niet gedeclareerde kosten alsnog in een overzicht aan te leveren aan Klokk met een verzoek deze alsnog betaalbaar te stellen. Inmiddels hebben wij een deel van deze kosten kunnen achterhalen maar tot indienen is het i.v.m. tijdgebrek nog niet gekomen.

Op 5 januari ontvingen onderstaande mail van de vice voorzitter van Klokk:

05.01.2017  Aan het bestuur van Stichting Mea Culpa United,  Beste Corrie en Leo,

In vervolg op ons gesprek d.d. 2 november in Amsterdam een verzoek aan jullie om aanvullende informatie.  Zoals jullie wellicht weten hebben wij binnenkort een gesprek met het Ministerie van VWS.
 Om de eventuele voortzetting van bekostiging van activiteiten door VWS via KLOKK mogelijk te maken zal VWS van ons enkele zaken op papier willen hebben.  Wij willen graag voor 14 januari deze informatie van jullie ontvangen. Het gaat om:  – Een uittreksel van de KvK waaruit de bestuurssamenstelling per 31-12-2016 blijkt. – Een overzicht van de taken van de mensen die in 2016 een vrijwilligers vergoeding kregen en hoeveel uur aan die taken wordt/werd besteed en idem voor 2017. – Hoeveel lotgenoten zijn in 2016 door MCU begeleid, en hoeveel zullen er naar schatting in 2017 worden begeleid. – Een overzicht van de activiteiten t.b.v. de lotgenoten in 2016, en een overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2017.  In een eerder gesprek met VWS zijn hierover vragen gesteld, waarop wij geen antwoord konden geven. Zonder deze gegevens kunnen wij geen voortzetting van de bekostiging door VWS via Klokk bepleiten! Dan zal naar verwachting VWS geen middelen meer beschikbaar stellen en hebben wij geen mogelijkheid meer om geld t.b.v. MCU beschikbaar te stellen.  Wij, maar vooral jullie zijn dus zeer geholpen met het beschikbaar stellen van deze informatie.  Met hartelijke groeten,

Josef Willems Vice voorzitter Stichting KLOKK (Klabbers laat de vuile was door anderen opknappen; Machiavelli (de vorst) benadering en blijft zelf buitenspel.

Omdat een termijn van enkele werkdagen te kort was voor het aanleveren van de gevraagde gegevens hebben wij Klokk onderstaande mail gestuurd die in afschrift naar u is gestuurd.
Subject: RE: Verzoek om informatie…
Beste Josef,

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2017!

Uiteraard zijn wij bereid de door jou opgevraagde gegevens aan te leveren. Wat wel heel vervelend is dat ook  weer dit jaar op zeer korte termijn de door Klokk opgevraagde gegevens door ons moeten worden aangeleverd. Een termijn van nauwelijks meer dan 5 werkdagen is niet realistisch.  Wij zijn dit weekend tot en met maandag afwezig en daarnaast hebben wij ook nog andere werkzaamheden.  Mede daardoor is helaas niet realiseerbaar de gevraagde gegevens voor 14 januari aan te leveren. Overigens hebben wij vorig jaar al de door jullie gevraagde stukken op tijd aangeleverd. Ook die stukken moesten binnen een bijna niet te realiseren termijn worden aangeleverd. Tot op heden hebben wij op die stukken nog geen inhoudelijke feedback ontvangen. 

Ondanks  het gegeven dat jullie de beschikking hebben over een externe accountant was tot voor kort of is tot op heden de financiële verantwoording over de jaren 2014, 2015 nog niet rond.  Jullie subsidie bedraagt bijna 250.000,00 euro per jaar. Onze “subsidie” bedraagt op dit moment  7500,00 euro per jaar. Waar hebben we het over! Het gaat over een vrijwilligersvergoeding van euro 125,00 per persoon per maand (een bedrag dat niet kostendekkend is) waar alles van zou moeten worden betaald!! Het Ministerie van VWS accepteert blijkbaar dat de financiële verantwoording van Klokk nog niet rond is.  Ik denk dan ook dat het Ministerie van VWS het ook geen probleem zal vinden dat wij de door jullie gevraagde gegevens binnen een realistische termijn aan jullie aan leveren. En met realistisch bedoel ik niet een termijn van iets meer dan 5 werkdagen! Ik hoop dat je hiervoor begrip hebt!

Met vriendelijke groet,

Corrie Bel-van Tilborgh

Secretaris MCU

Van Klokk hebben wij hierop geen enkele reactie ontvangen. Wel van U (VWS) en wel:

Dag allen, voor het gesprek dat VWS op 18/1 heeft met Klokk is het inderdaad niet nodig om een onderbouwde begroting te ontvangen van de voorziene uitgaven mbt de begrotingspost ‘MCU’. Een globaal voorstel voor deze post is voldoende.

Mvrgr, Atty Bruins

Op uw advies hebben wij een beknopte begroting aangeboden.  In uw mail heeft u niet aangegeven dat wij voor de betreffende datum een activiteitenplan moesten indienen. Wij dachten daarvoor wat meer tijd te hebben!  De mededeling van Klokk hebben wij met ontsteltenis ontvangen en wij kunnen gezien de hierboven opgenomen mailwisseling dan ook niet geloven dat het stopzetten van de vrijwilligersvergoedingen van MCU in overleg met u is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

Corrie Bel-van Tilborgh

Namens bestuur MCU

Morgen méér!