Een veilige kerk

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Ook binnen de R.K. Kerk wordt grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd. Openheid en respect voor elkaar moeten hoog in het vaandel staan en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. De R.K. Kerk moet immers een veilige plek zijn voor allen.

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Op deze website is hierover meer informatie te vinden. U leest hier:

  • wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
  • hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de R.K Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat mag ook anoniem. Het Meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Het Meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak. Het Meldpunt biedt eerste pastorale opvang via een vertrouwenspersoon.

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Met dit Reglement sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland geldt een antecedentenprotocol. Het vertrouwen in de integriteit van degenen die in kerkelijke functies werkzaam zijn, moet met alle mogelijke inzet worden bewaard. Daarom wordt voorafgaand aan een benoeming het functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig onderzocht.

Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen ingesteld.