De Blauwe Sloper (finale)

close the door

Hier dan het laatste ‘Sloper Journaal’, hoewel het niet het laatste te slopen gebouw / buurt zal zijn. Wij allen moeten mee in de klimaatveranderingen en eisen van de tijd.  Zo lijken reclame campagnes de sfeer van toekomstige buurten te bepalen maar zolang sfeer en connectie ontbreekt in de maatschappij zelf, gaat dat nog wel even duren.

Al resumerend kijk ik terug op een roerige, interessante periode met een duidelijke regressielijn naar gedane zaken, die alweer te persoonlijk en lang geleden achter me liggen. Laat ik een stipje aan de horizon aankruisen: solidariteit!

Solidariteit bestaat nog nauwelijks behalve dan van mijn neef Jo Maes, zoals hij het ‘Blauwe Sloper comité’, bijgestaan heeft in woord en daad is super. Hij is onafhankelijk, kritisch en heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen gekoppeld aan kennis want ik wist van toeten noch blazen in de schimmige krochten van de bouw wereld waar tal van bedrijven meeliften en mee snoepen bij nieuwbouw projecten, en waarom het zolang duurt om de woningnood met rasse schreden in te lopen is mij in ieder geval duidelijk; een voorbeeld:

‘Veel kopers van een Almeerse nieuwbouwwoning zitten met de handen in het haar. Er wordt niet meer gebouwd, want aannemer Hette Bouw BV is failliet verklaard. Er werd bovendien al nauwelijks meer gebouwd. De aannemer tekende in op drie projecten in Almere Oosterwold en nog een paar projecten in onder andere Almere-Poort, bij elkaar ruim honderd woningen. Maar de bouw vorderde traag en er werden herhaaldelijk gebreken geconstateerd die zo ernstig waren dat de gemeente tot twee keer toe een bouwstop oplegde.

Gevolg voor bewoners is dat ze vaak met dubbele lasten zitten; de hypotheek voor hun nieuwe huis én het huis waar ze moeten blijven wonen omdat de bouw niet vordert. Sommige kopers zijn zo ten einde raad dat ze een caravan plaatsten op hun gekochte stukje grond. Tijdelijk huurders worden vaak als te min, te weinig kapitaalkrachtig (studenten) gezien terwijl de economie aan de (onder) kant, op studenten draait.

Ook Kirsten, Anna, Fabian, Lenno, Floor en vele anderen bleven lang informeren naar de stand van onze acties doch het werk werd door Jo en ondergetekende gedaan. Solidariteit bleek in brede zin niet aanwezig of men had een nog grotere hekel aan mij en zelfs in de zeventiger jaren stapte men over al te persoonlijke zaken heen….niet in clubjes land…Maastricht.

Terug naar de Blauwe Sloper

We werden door vooringenomen journalisten overvallen met de vraag ‘jullie wisten dat het tijdelijke huur contracten waren’! Ja, absoluut maar vergeten jullie niet de woningnood sinds 2002 en de ‘leegstandswet’ , pas in 2016 in werking trad met nogal wat kinderziektes. Oorzaak en gevolg in de juiste volgorde graag.

Vergeten jullie de woningnood niet zoals genoemd in onze petities (315.000 tekort), had iemand gehoord van Corona? Het is nu een grote bron van ergernis omdat we geen rust of genoegen nemen met ‘achteruitgang’  of ‘minder’ of ‘afstand houden’. Alles ‘moest’ en nu kan het niet meer, een gezonde ontwikkeling.

De media spelen een te afhankelijke rol want ze worden immers gestuurd of bestuurd / betaald door de gemeente of vrienden uit het voormalige RKK rijk van bovenaardse krachten. Hoewel die tijd voorbij is hebben ze nog wel een appeltje te schillen met Mea Culpa en zullen alles doen om de artikel 12 procedure of mij, te dwarsbomen. Gelijk jachthonden de reuk van wild in hun neuzen krijgen, jagen ze achter de schermen nog op slachtoffers seksueel geweld zoals het parochieblaadje ‘de Limburger’, die ondergetekende boycot, censureert terwijl TV Maastricht loopt nu zelf op eieren, nu de gemeentelijke subsidie gaat vervallen. Ik hoop voor ze van niet want zoveel animositeit gun ik niemand maar je wordt wel op straat gegooid, no mercy.

Meer dan 100 woningen gaan tegen de vlakte in een tijd dat de economische gevolgen steeds duidelijker worden, inkomsten teruglopen en huur en grondprijzen alleen maar stijgen, was het was prettig om te horen dat ze bij corporatie Servatius in ieder geval de moeite doen om haar basis filosofie van betaalbare woningen, gestand te doen. De gemeente kwam dan ook met een antwoord op de vragen van Manon Fokke (PvdA) waarvoor dank:

Geachte mevrouw Fokke, mijnheer H. Borgignons en mijnheer D. Jacobs,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:

Klopt het dat u op 18 november 2014 (verzonden op 19 november 2014) aan Servatius een ver- gunning op grond van artikel 15 van de Leegstandswet hebt verleend voor woningen aan de Blauwe Loper met een gehele duur van ten hoogste 5 jaar?

Antwoord 1:

In 2014 is een vergunning verleend onder kenmerk 2014-44254. De vergunning is afgegeven voor 2 jaar die vervolgens 5x verlengd kan worden met 1 jaar. Dit geldt voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning, welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor nieuwbouw. Dus in totaal kan 7 jaar verhuurd worden op basis van de leegstandswet.

Daarna zijn de verlengingen aangevraagd en verleend: 1e,, 2016-35787; 2e, 17-1025; 3e, 18-1114; 4e 19-1203.
De laatste verlenging loopt tot 19 november 2020. De vergunning kan nog éénmaal verlengd worden.

Vraag 2:

Klopt het dat deze vergunning derhalve van rechtswege eindigt op 19 november 2019?

Antwoord 2:

Neen. Indien geen gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot verlengen, zal deze vergunning op zijn vroegst op 19 november 2020 van rechtswege verlopen. Echter heeft Servatius de mogelijkheid om de vergunning nog één keer met één jaar te verlengen.

page2image5604160

Vraag 3:

Klopt het derhalve dat de tijdelijke huurders op basis van artikel 16, onder 8 van de Leegstandswet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen vanwege het verliezen van de geldigheid van de vergunning?

Antwoord 3:

Neen. Zie hiervoor het antwoord onder 1 en 2. Vraag 4:

Heeft u Servatius gewezen op het verlopen van de vergunning?

Antwoord 4:

Servatius is bekend met de tijdelijkheid van de vergunning en heeft, waar dat nodig of gewenst was, telkens tijdig een verlenging aangevraagd.

Vraag 5:

Vindt u dat Servatius alles in het werk moet stellen om de mensen die nu nog in de oude huizen op de toekomstige Blauwe Loper wonen te helpen?

Antwoord 5:

Het gaat op dit moment nog om 15 tijdelijke huurders. Alle vaste huurders hebben inmiddels vervangende huisvesting gevonden en zijn ook vrijwel allemaal al verhuisd. Servatius heeft de tijdelijke huurders tijdig geïnformeerd en een einddatum laten weten. Hierdoor is het grootste deel van deze groep ondertussen ook verhuisd. Servatius neemt persoonlijk contact op met de tijdelijke huurders waarvan nog geen vertrek bekend is. Ook geven ze informatie over de mogelijkheden om te verhuizen en elders (tijdelijk) te huren. Het Sociaal Team heeft eerder aangeboden om bewoners individueel te ondersteunen waar dit nodig is en dit aanbod staat nog steeds.

Vraag 6:

Vindt u dat Corona een reden is om coulant te zijn met de verhuisdatum?

Antwoord 6:

Servatius is al enkele jaren aan de slag met de vernieuwing van Blauwdorp en de voorbereidingen die nu lopen voor sloop en straks nieuwbouw. Zorgvuldig is toegewerkt naar een moment om ook met de ingrijpende sloop van 100 woningen te starten. Uitvraag en opdracht aan een sloopaannemer zijn verstrekt. Ook de architect en aannemer voor de nieuwbouw zijn al maanden aan de slag met de voorbereidingen. Vrijwel alle 100 vaste bewoners van de sloopwoningen hebben al plek gemaakt en zijn verhuisd. Iedereen levert zijn inspanning om ook daadwerkelijk van start te kunnen gaan met de nieuwbouw straks, ook in deze tijd van Corona. Er is nu bij Servatius geen vertraging voorzien door Corona, vandaar dat ook alle opzeggingen en verhuizingen zijn doorgelopen. We zien ook dat woningaanbiedingen en (tijdelijke) verhuur gelukkig doorgaan. Dat geeft ondanks alles verhuismogelijkheid.

page3image5647536

DATUM

24 augustus 2020

Mocht de situatie veranderen en vragen om andere maatregelen, dan is op dat moment overleg noodzakelijk. Tot die tijd probeert Servatius conform afspraken met bewoners de uitvoering van de sloop en nieuwbouw voor te bereiden en uit te voeren.

Vraag 7:

Kunt u ons aangeven op welke datum deze huizen gesloopt zullen worden en of alle benodigde vergunningen hiervoor reeds zijn ontvangen?

Antwoord 7:

Voor zover bij ons bekend zal Servatius het terrein per 1 september 2020 overdragen aan de sloopaannemer. Vanaf 1 september zal de sloop in verschillende fases worden uitgevoerd. Gestart wordt met voorbereidingen en aanvullende onderzoeken (nader bodemonderzoek en destructieve asbestinventarisatie). Daarna volgt een uitgebreide fase van het strippen van de woningen, ook omdat wordt ingezet op hergebruik van materialen. Tot slot volgt dan de daadwerkelijke sloop van de woningen.

Voor het slopen van de woningen is in dit geval een aanvraag omgevingsvergunning vereist voor het slopen op grond van ruimtelijke regels. Daarnaast dient men een sloopmelding in te dienen. Gemeente Maastricht heeft sinds 19 juni jl. onder kenmerk 20-1140WB een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling voor de sloop van 140 woningen. Deze aanvraag ligt op dit moment ter beoordeling voor en wordt conform de reguliere procedure afgedaan.

De aanvullend vereiste sloopmelding hebben wij nog niet ontvangen, deze dient uiterlijk vier weken voor start uitvoering ingediend te worden.

Vraag 8:

Bent u in navolging van bijvoorbeeld Den Haag of Utrecht bereid om actiever beleid te voeren om zo mogelijk in te grijpen op de woningmarkt?

Antwoord 8:

Dit is een bijzonder algemeen gestelde vraag. De gemeente grijpt al op diverse manieren in op de woningmarkt. In de door de raad vastgestelde woonvisie Maastricht 2018 is vermeld op welke aspecten de gemeente haar beleid voert en daarmee ingrijpt op de woningmarkt. De Rekenkamer Maastricht geeft daar in (een bijlage bij) haar rapport over het Maastrichtse woonbeleid ook een beschrijving van. In de voor het najaar 2020 geplande woonprogrammering wordt beleid voorgesteld om te voorzien in de woningbehoefte van diverse doelgroepen. Tijdelijke verhuur maakt daar onderdeel van uit.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Wethouder Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie,

Vivianne Heijnen.

page3image5650240

Nog eenmaal onze sloper hamer laten neerdalen op deze onvolledige antwoorden van de gemeente…als katholiek jongetje heb ik geleerd niet te liegen….

niet liegen meneer pastoor en Vivianne!?