HET GEWENSTE ONDERZOEK – causale verbanden, pre-condities en achterliggende oorzaken.

Met belangstelling volg ik de gang van zake in ons buurland Duitsland, zoals reeds eerder vermeld op dit blog start het Criminologisch Onderzoeksinstituut Neder-Saksen een eigen onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Duitse Rooms Katholieke Kerk.

onderzoeker-of-detective-_49d3454e9cc9e-p

In mijn persoonlijke zoektocht naar het “ waarom en hoe” heb ik een documentaire gezien van de evangelische omroep uit 2012, betreft seksueel misbruik binnen orthodox protestante gezinnen.

Ook in Nederland zijn binnen andere geloofsentiteiten de ogen open gegaan, we zijn blijkbaar nog niet klaar met deze materie na de commissie Deetman, tijd voor een onderzoek in ook deze gelederen van onze samenleving werd geopperd.

En juist mi. BEGINT HET NU PAS,de strijd tegen deze vorm van religieus terrorisme.

De besproken gevallen in deze documentaire hebben opvallend veel overeenkomsten met de schrijnende gevallen die eind 2009 begin 2010 in het Rooms-Katholieke deel van onze samenleving losgebarsten zijn.

Kijk en nu wordt het interessant!, hoe gaan we dit onderzoek aanpakken?

What-does-TB-do-Copy-of-tree-110401-cropped

Een goede suggestie was om universiteiten dit onderzoek te laten uitvoeren en inderdaad een geheel terecht voorstel DAAR zit natuurlijk wel de wetenschappelijke kennis betreft dit onderwerp ECHTER wie gaat dat betalen?- en het werd tot op de dag van vandaag STIL maar dit (voor nu even) terzijde.

Toch is het voorstel interessant te noemen, mijn vraag (buiten de financiering om) maar hoe zit het met de ONAFHANKELIJKHEID van deze instituten die dat onderzoek mogelijk gaan uitvoeren, wat zijn hun belangen, wat zijn hun mogelijkheden en achtergronden………..wat zijn de krachtenvelden….etcetc?

In 2010 hebben we al gezien dat ofschoon de commissie Deetman beweerde onafhankelijk te zijn er maatschappelijk rumoer (en niet in de laatste plaats onder de overlevers) ontstond over de relatie- OPDRACHTGEVERS (-de Bisschoppenconferentie) en de op te richten (sub-)Commissie(s) Bandell en Lindenberg.

(noot: Ik spreek mij -wederom- niet uit over de persoonlijke integriteit van deze commissie-leden absoluut niet-laat dat duidelijk zijn!).

ECHTER er is hoop. 

Buiten het parlement die enquêtes mag houden hebben we in Nederland ook een onafhankelijk bestuurlijk orgaan, “ de Onderzoeksraad voor Veiligheid” . Deze raad is bevoegd om voorvallen te onderzoeken op alle denkbare terreinen.

Aangezien ik altijd positief kritisch meedenk in maatschappelijke vraagstukken ben ik tot het volgende idee gekomen;

Cluster alle onderzoeksresultaten uit de Deetman-(sub)commissie(s), kerkelijke commissies, universiteiten en andere kennisdragers betreft het onderwerp seksueel misbruik en geweld tegen kinderen en breng de rapporten onder in de door de onderzoeksraad geregisseerd nieuw te vormen onderzoeksteam, er komen geen “ schuldigen”  uit dat staat nu al vast maar de mechanismen komen wel boven water en daar kan dan op worden geanticipeerd.

De onderzoeksvragen zouden kunnen zijn;

  1. Wat zijn de causale verbanden,precondities en achterliggende oorzaken van seksueel misbruik/mishandeling van kinderen in zogenaamde “ vrije autonome fundamentalistische leefgemeenschappen” –  zoals kloosters en (religieuze) sekten in de vroegere en onze huidige maatschappij?
  2. Zijn er duidelijke statistische gegevens- of zijn die op te stellen- die het verband aan kunnen tonen tussen plegers van deze misdaden en een fundamentalistische opvoeding/levenshouding met hun meestal conservatieve overtuigingen betreft seksualiteit en hun veronderstelde “vroom zijn” en macht –in wat voor geloof/overtuiging dan ook-?

Enfin, onderzoek hier onderzoek daar info hier info daar, tot nu toe hebben we alleen gevolg bestijding en het constateren van “ gebeurtenissen” gezien, het beheersen van fouten uit het verleden en proberen de kloof tussen het denken vanuit bepaalde referenties en de huidige maatschappelijke “ stand der wetenschap”  te overbruggen.

Langzaam aan dringt het tot mij door –REDDEN WAT ER TE REDDEN VALT- dat is de toon tot nu toe geweest en juist dat moet eerst veranderen.

Het doel moet zijn over alle religies en levensbeschouwingen heen kindermishandeling en misbruik van kinderen maatschappelijk te elimineren!

Nog een hoop werk te doen, zeker als wij vanzelfsprekendheden uit het verleden ter discussie stellen, het gaat niet om centen, het gaat over de volksgezondheid!

Op naar de toekomst, leren uit het verleden, oude nog bestaande structuren en systemen ter discussie durven stellen dat is de grootte kracht van ons denken anno 2013 lijkt mij……..! (wij zijn toch geen BANANENREPUBLIEK?)

Blyf ick tot in den doot”? ……Nou,….. ik dacht het niet,……niet meer….! P0005196

Mea Culpa United Media,

Willem Bosch (echtgenoot van Anita)

LEES LEER EN HANDEL, de weg naar verzoening……… NIETS IS ONMOGELIJK VOOR HEN DIE WILLEN……..NIETS.