Jaarverslag (en de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers seksueel geweld RKK)

money coulanceJaarverslag 2015 van de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.- K. Kerk in Nederland
 
Utrecht 1 april 2016.- In zijn jaarverslag over 2015 geeft het bestuur van de onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de katholieke kerk inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slachtoffers die zich sinds 2010 gemeld hebben. De helft van hen diende uiteindelijk een officiele klacht in. De mogelijkheid voor indiening van klachten sloot 1 mei vorig jaar. 
In 937 zaken heeft de Klachtencommissie, onderdeel van de stichting, een geheel of gedeeltelijke gegrond verklaring uitgesproken, 71% van het totaal. In 286 zaken was de uitspraak niet gegrond (22%), veelal door gebrek aan steunbewijs. Vaak werd het verhaal van deze slachtoffers wel authentiek geacht en voor hen heeft de katholieke kerk een speciale regeling getroffen via een ‘slotactie’.
 
De Klachtencommissie werkt momenteel nog aan tientallen ingediende klachten. De verwachting is dat 1 september alle zaken zijn behandeld. Er zijn in de regel 2 zittingsdagen per week. Daar luisteren commissieleden en vertegenwoordigers van de kerk naar de verhalen van slachtoffers op basis waarvan uitspraak wordt gedaan.
Bij gegrond verklaring van hun klacht kunnen slachtoffers bij de Compensatiecommissie van de stichting compensatie aanvragen. Tot 1 januari hebben 820 slachtoffers dat gedaan en verwacht wordt dat nog ongeveer 150 slachtoffers dat zullen doen. Eind dit jaar of begin 2017 hebben naar verwachting allen een uitspraak ontvangen. Totaal is aan compensatie in 699 zaken bijna 21 miljoen euro uitgekeerd, zo blijkt uit de cijfers in het jaarverslag.
Schikking
Soms willen slachtoffers niet de hele klachtenprocedure doorlopen omdat dit als belastend wordt ervaren of om andere redenen. Dit kan leiden tot een schikking via mediation of anderszins. Het jaarverslag van de stichting meldt dat uit de ter beschikking staande gegevens blijkt dat het gaat om zeker 300 zaken.
Informatie uit die schikkingen kan dienen als  steunbewijs waarmee Citaat pausandere slachtoffers recht kan worden gedaan, wanneer eerder dat bewijs er niet was. Via herziening kan een klacht dan alsnog gegrond worden verklaard. Daarom is bij bisdommen, ordes en congregaties geregeld navraag gedaan en is ook veelvuldig  relevante informatie uit schikkingen verstrekt. Tevens is deze informatie voor wetenschappelijk onderzoek van belang.
Voorzitter Rob van de Beeten van de stichting B&T, concludeert in het jaarverslag dat ‘na jaren intensief werk voor slachtoffers van seksueel misbruik veel is bereikt’.  ‘Voor ons was het vaak – in samenspraak met de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers –  zoeken naar de beste weg. Uiteindelijk stonden de slachtoffers  altijd centraal. Zij konden hun verhaal doen en hebben dat in de meeste gevallen gewaardeerd, hoe pijnlijk het ophalen van hun trieste geschiedenis ook is geweest.’
Al zit het werk wat betreft klachtenafhandeling en compensatie er eind dit jaar op, de hulpverlening gaat door. Slachtoffers kunnen een beroep blijven doen op het aanbod van gespecialiseerde hulp van het Platform Hulpverlening voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk, onderdeel van de stichting. De ervaring heeft geleerd dat hulp hard nodig blijft.
De katholieke kerk heeft overigens vorig jaar het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag opgericht, waar meldingen gedaan kunnen worden.
Het hele jaarverslag te raadplegen via onderstaande link:
Slotactie
De Rooms Katholieke Kerk heeft op advies van Drs W.J. Deetman besloten een Slotactie te houden voor slachtoffers waarvan de klacht niet gegrond is verklaard. Binnenkort worden daarover brieven verzonden.
Het Platform Hulpverlening is beschikbaar voor slachtoffers die een gesprek met een vertrouwenspersoon op prijs stellen of met de aan het Platform verbonden psychologen; zij kunnen ook helpen bij doorverwijzing naar passende hulpverlening.
Categorie Broeder P voor c 4MCU: Wilt u een gesprek met vertrouwenspersoon vraag dan of alles genoteerd kan worden. Slotactie blijkt dat sommige mensen die hun dossier hebben opgestuurd nog steeds geen antwoord hebben ontvangen. Dan kunt u beter in de gaten houden wat ze bedoelen met: ‘informatie voor wetenschappelijk onderzoek van belang is’ maar wiens belang, waar die naar toe gaat en wie dit wetenschappelijk onderzoek leidt. Relevante informatie uit schikkingen is een lachertje want ordes / congregaties staan voortdurend op de rem en sluiten deals / gag orders. Wat betreft samenspraak met de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers is het verdeel en heers spel van de kerk / contactgroep nooit ten einde gekomen. Een beetje kritiek en je staat weer buiten spel en niemand praat met je. De Servatius gesel leeft nog steeds. Dan wordt het excommunicatie een kwaadaardig gezwel in de bazige pedo hoofden van RKK; een zelfzuchtige kliek van meelopers en kerk lakeien waar ze het etiket onafhankelijkheid hebben opgeplakt / commissies / hoorzittingen een vat van willekeur, schijnproces tussen kerk en staat.