Eed voor ongeloofwaardigheid

Iedere informatie die belangrijke medewerkers en geestelijken binnen de RK kerk ter ore komen, zullen zij intern moeten “verwerken” volgens de afgelegde eed (http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1708) ten aanzien van de Heilige stoel. Hiertegen te verstoten betekend de verwijdering uit het RK ambt.

Deze eed heeft stellig ook de heer J. Bakker, als Chef-econoom van de bischoppen-conferentie en Rechter aan de Kerkelijke Rechtbank, afgelegd. Alles wat hij zegt of doet is eveneens aan deze eed gebonden en/of ondergeschikt.
Tweeledig denken is hem per pauselijk decreet verboden. Voor hem geld het tevens, de wet van God boven de wereldlijke wetten te stellen. 
Zo heeft hij immers onder anderen onder ede verklaard te geloven aan de herrijzenis van Jezus en de onbevlekte ontvangenis van Maria.
Gezien de intelligentie die bij iemand met een hogere beroepsopleiding verondersteld mag worden, is dit een onder ede verklaard onding.
Zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau bevestigd daarenboven de enge verbinding tussen Kerk en Koninkrijk (overigens heb ik nergens de reden voor deze benoeming kunnen ontdekken).
Ik heb het al vaker gezegd: “Hoe kun je iemand geloven, die niet aan zichzelf mag geloven?”. 

Deze eed werd in opvolging van het “ultramontanisme” en de daaruit voortvloeiende “Antimordernisteneed” ( van 1910 tot 1967 geldig, zie  http://nl.wikipedia.org/wiki/Antimodernisteneed en die zich uitdrukkelijk tegen iedere uitbreiding van democratie en rechten van de mens richtte) in 1987 door de paus vervangen. 

De recentelijke orthodoxe keerwending in de RK kerk, afgekondigd door de Nederlandse Wim Kardinaal Eyk, mag tevens als terugkeer naar het “Ultramontanisme” gezien worden?

Voor de meesten onder ons betekend dit, dat de tijden en gebeurtenissen in Bleyerheide (of beter gezegd in alle kloosters, internaten, parochies en bisdommen) onder deze wet (Antimordernisteneed) te zien zijn. 
Iets wat tot nog toe met betrekking tot de misbruiksmisdaden van de RK kerk welwijselijk buiten beschouwing gebleven is  (het zou immers een verdere reden ter opheffing van verjaring kunnen zijn). 

Om het iets meer populair uit te drukken; het zou hetzelfde zijn, wanneer men zou beweren dat zonder de heer Ray Kroc (oprichter van de Fast-Food keten Mc Donald’s) de hele wereld zou verhongeren!

Vanuit hun RKK standpunt gezien, zijn jullie, wij met z’n allen, de ongelovige ketters, die op politiek verantwoorde wijze “monddood” gemaakt dienen te worden.
Dit zijn de feiten, die in consequentie niet vergeten of overzien mogen worden bij alle gedachten en handelingen. 

De einige lotgenoten-organisatie die, bewust of onbewust, zich door de katholieke kerk tot nog toe niet heeft laten corrumperen, is en blijft hopelijk MCU. 
KLOKK maakt immers, evenwel bewust  of onbewust, al lang deel uit van het ongeliefde, maar noodzakelijke verdedigings-arsenaal van de RKK.

Kan er sprake zijn van werkelijke scheiding van kerk en staat in Nederland? Van democratie in de goede betekenis van dit woord?

We zullen het zien, 
Jo 102