Mensenrechten in de Domstad

kaarten 2Vandaag publiceer ik de correspondentie tussen het College voor de Rechten van de Mens en ondergetekende. Het draait uit op halve en hele ontkenningen, een stem aan de ene kant van de telefoon en een stem aan de andere kant…stil vloekend, en die vloekende stem is van ondergetekende. Je blijft beleefd maar voelt dat er van alle kanten een muur staat, een ongelofelijke idiote muur waar niemand met een beetje gezond verstand nog over heen wilt klimmen behalve…juist! Dan heb ik nog een poging gewaagd, vandaar dit oponthoud, de nationale ombudsman, ook te Utrecht, de Domstad te bewegen naar deze redenatie te kijken…de nationale ombudsman schrijft:

Volgens de wet mogen wij alleen klachten behandelen. In uw brief dient u geen klacht in, maar vraagt u om een juridisch advies. De Nationale ombudsman heeft niet de taak juridisch advies te geven. Dat is ook de reden dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, het College voor de Rechten van de Mens heeft uw klacht ingenomen als signaal. Bureau Nationale ombudsman is niet bevoegd om hier voegt hier niets aan toe. Dat is de reden dat wij u niet verder van dienst kunnen zijn.

 de wet gelijke behandeling….

On 7 jun 2013, at 11:24, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hierbij bevestig ik ons telefonisch gesprek van vandaag 7 juni 2013.

U heeft aangegeven een klacht te willen indienen bij het College voor de Rechten van de Mens tegen de Kerk. U klaagt hierbij over het onderscheid dat er wordt gemaakt op grond van geslacht. U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen. U vindt dit ongelijke behandeling en discriminatie. Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.

In het telefonisch gesprek heb ik u medegedeeld dat het College uw klacht niet in behandeling kan nemen. In het onderstaande licht ik dit schriftelijk toe.

Het College heeft als doel het bewustzijn van de mensenrechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. Ik wil u daarom bedanken voor uw signaal. Dit soort signalen heeft het College nodig om te weten welke mensenrechten aandacht behoeven. Het College heeft echter niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, tenzij de klacht valt onder het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving.

Het College kan een klacht in behandeling nemen indien één (of meer) van de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden genoemd in het geding is, te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte of leeftijd. Daarnaast is het werkgevers niet toegestaan onderscheid te maken op grond van arbeidsduur (voltijd/deeltijdwerk) en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. U klaagt over onderscheid op grond van geslacht.

De bevoegdheid van het College is echter beperkt tot gevallen van onderscheid bij de arbeid en bij het goederen en dienstenverkeer. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede andere genootschappen op geestelijke grondslag of het geestelijke ambt (artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling).

Omdat uw klacht niet valt onder de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde terreinen, en kerkgenootschappen uitgesloten zijn van deze wetgeving is het College niet bevoegd uw klacht in behandeling te nemen. Het College zal uw melding registreren als een signaal.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mw. E. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3

Postbus 16001

3500 DA Utrecht

T 030 888 38 88

Van: Bert Smeets [mailto:info@bertsmeets.nl]

Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 23:14
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Helaas geeft u een volkomen onterecht weergave van ons gesprek. U schrijft:

 U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen.

Het moet zijn het geweld tegen mannen wordt niet meegenomen in het onderzoek dat de kerk instelde naar seksueel misbruik. Hierin vindt het geweldsaspect, fysiek als psychisch, niet plaats.

Tot onze verbazing wordt geweld opeens wel meegenomen in het vervolg onderzoek naar vrouwen en hun geschiedenis met de kerk.

Zie de beide boeken die de Cie. Deetman hierover geschreven heeft.

Ook de heer Deetman verklaarde op zijn eerste persconferentie dat geweld bewust niet werd onderzocht vanwege het vermijden van de discussie over de ‘corrigerende tik’.

Door dit onderscheid, en de weigering van de RKK om geweld in zijn totaliteit te onderzoeken in wederom een volkomen ongelijke machtsrelatie, de duizenden kinderen die na de oorlog in internaten hebben gezeten, de schade die geweld toebrengt in het latere leven door kinderen op te sluiten, te schoppen, slaan, trappen, te straffen op een zeer minderwaardige manier, zal nooit duidelijk worden wie de daders en verantwoordelijken waren voor deze misdaden. Kortom een ‘gag-order’ of op zijn Duits een ‘Redeverbot’ door kerk en staat wanneer we nu weer moeten zwijgen en / of niet gehoord worden.

Een mens had toch rechten….ook kinderen? (Children rights are human rights).

Hopende op een reactie, dank.

Soul child
Soul child

groet

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

On 12 jun 2013, at 08:44, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hetgeen u bedoeld heb ik in de opvolgende zin in de eerste email proberen te samenvatten. “Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Bedankt voor uw aanvulling.

Met vriendelijke groet,

Mw. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Van: Bert Smeets [mailto:info@bertsmeets.nl]
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 22:34
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Wederom geeft  u mijn woorden niet juist weer. Ergo, u verzwakt, halveert mijn klacht door te stellen dat:

“Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Laat ik het nog eenmaal zelf samenvatten: er is sinds 2010 een onderzoek gaande naar seksueel misbruik in de RKK Nederland vanaf 1945. Heel duidelijk is gesteld dat geweld niet betrokken zou worden bij dit onderzoek. De onderzoekers onder leiding van de heer Deetman en zijn opdrachtgever, de KNR en de Nederlandse bisschoppen, hebben dit besloten. Toch komt er een vervolg onderzoek naar de meisjes in 2012-13 prima, maar dan wordt geweld wel onderzocht. Dit heeft gevolgen voor compensaties en is volstrekt in tegenspraak met het beginsel van gelijkheid. Ik dien nogmaals een klacht in wegens discriminatie en de gag-order die ingezet wordt om een volledig onderzoek te dwarsbomen. Het resultaat buiten de 10.000-20.000 slachtoffers seksueel misbruik (Deetman rapport 1) zijn de vernederingen fysiek / psychisch lijden niet erkend in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis, ondanks het schone bestaan van de rechten van de mens! groet

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

 

Geachte heer Smeets, 

Bedankt voor uw aanvulling. Zoals telefonisch en per email verteld valt uw klacht niet onder de in de gelijkebehandelingswetgeving en is het College niet bevoegd een klacht hierover in

behandeling te nemen. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. L 

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3

Postbus 16001

3500 DA Utrecht end

 

7 gedachten over “Mensenrechten in de Domstad”

 1. eigenlijk te absurd voor woorden dat de kerk het onderscheid mag maken terwijl er tientallen wetten zijn die dit horen tegen te gaan.

  Waar dient de wet gelijke behandeling dan wel voor?

 2. Deze mevrouw zit op de verkeerde plaats want ze zal het nooit begrijpen.
  Maar het belangrijke voor haar is het eind van de maand.

  Dit soort mensen kan je nooit overtuigen dat 1+1 volgens afspraak 2 is.

 3. Zoals ik dit lees worden er dus geen klachten in behandeling genomen die over de Katholieke kerk of zijn organen gaan… sinds wanneer staat de kerk weer boven de wet? Ik dacht dat we deze periode na de middeleeuwen of iets dergelijks achter ons hadden gelaten (?)

  Als je de klacht dus in andere woorden zou uitdrukken en niet de klacht zou neerleggen tegen de kerk maar tegen de heer Deetman, de raad van State of wat dan ook dan wordt de klacht dus wel in behandeling genomen (?) Want dan is het niet gericht tegen de kerk maar tegen de staat die wel onderzoek laat doen over geweld tegen meisjes maar dit niet doet voor de mannelijke slachtoffers.

  Of ben ik nu te naief?

  1. Hallo Do, zeker ik dacht dat hier onderscheid wordt gemaakt door geslacht, vrouwen wel, mannen niet??? De kerk discrimineert daarbij dubbel, vrouwen mogen geen priester worden / hetero’s mogen wel trouwen, homo’s niet. Do, ze willen niet en we zouden deze labbekak op Europees niveau moeten aanpakken maar ja ook daar lobbyt de kerk…hun rijk is niet van deze aarde…whaa!

 4. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  Artikel 5.
  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

  1. Mooi, maar de lelijkheid die er tegenover staat is dat mensen doodeenvoudig beslissen dat een klacht niet in behandeling wordt genomen. Puur op onwil en niet willen luisteren. Je klacht doelbewust anders formuleren in de hoop dat je door deze verwarring wordt afgeleid, een regelrecht ‘redeverbot / gag-order’ om niet het geweld ter sprake te brengen. Ongelofelijk!

Reacties zijn gesloten.