Slotactie

damokles micPersbericht

Erkenning en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik in RK kerk van wie klacht ongegrond is verklaard

DEN HAAG, 12 oktober 2015 – De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft op voorstel van drs W.J. (Wim) Deetman besloten tot erkenning van en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht eerder ongegrond heeft bevonden. Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is.

Het gaat hierbij om ongeveer 250 klagers van wie de klachten tot 1 mei 2015 ongegrond zijn verklaard. Ongeveer 150 van deze klagers hebben inmiddels via herziening, mediation of schikking alsnog erkenning en genoegdoening gekregen. Op advies van een onafhankelijke commissie bieden de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een resterende groep van ongeveer 100 klagers van wie de klachten authentiek zijn, erkenning en genoegdoening aan. Zij bieden dit eveneens aan klagers aan van wie de klachten na 1 mei 2015 ongegrond zijn verklaard. Het gaat bij deze groep om een bedrag van bijna een miljoen euro. De bedragen die als financiële tegemoetkoming worden aangeboden liggen tussen 1.000 en 17.500 euro.

In het kader van de gegrond verklaarde klachten is tot 1 januari 2015 een bedrag toegekend van 16 miljoen euro, gemiddeld 30.000 euro. In totaal zijn tot 1 januari 2015 1.839 klachten ingediend. Daarvan zijn er 222 ingetrokken. Met 212 klagers werd tijdens de klachtprocedure een schikking getroffen. Voor de klagers over seksueel misgebruik en over geweld hebben de kerkelijke instanties tot nu toe twintig miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn nog 393 klachten over seksueel misbruik in behandeling. Ook degenen van wie de nog niet volledig behandelde klacht in deze procedure ongegrond wordt bevonden, komen in aanmerking voor de slotactie. Het percentage ongegrondverklaringen is op dit moment twintig procent.

Regeling voor slotactie

De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben het initiatief genomen voor deze slotactie om erkenning en genoegdoening te bieden aan alle klagers, ook al is hun klacht door de onafhankelijke klachtencommissie ongegrond bevonden. De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben Deetman gevraagd een voorstel te doen voor zo’n regeling. De regeling voor de slotactie is zonder precedent, zowel wat betreft inhoud als ook wat betreft de hoogte van de bedragen die in de vorm van een financiële tegemoetkoming worden aangeboden. Bij de uitvoering van de regeling is het niet de bedoeling uitspraken te doen over de feitelijke context van de gebeurtenissen. Met de regeling wordt het risico op de veronderstelling van een voor de klager als pijnlijk ervaren afwijzing teniet gedaan.

Contacten met klagers

Aan alle klagers wordt een gesprek aangeboden met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk. Het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-

2014-04-14 17:59:46 MAASTRICHT- Het kunstwerk De weg naar Verzoening van Pierre Habets, voor de slachtoffers van seksueel misbruik dat onthuld werd tijdens een boeteviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Tijdens de dienst werd gesproken over het thema seksueel misbruik. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW
2014-04-14 17:59:46 MAASTRICHT- Het kunstwerk De weg naar Verzoening van Pierre Habets, voor de slachtoffers van seksueel misbruik dat onthuld werd tijdens een boeteviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Tijdens de dienst werd gesproken over het thema seksueel misbruik. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW

Katholieke Kerk heeft aangeboden via de daar ten dienste staande voorzieningen hulpverzoeken te beantwoorden en voor hulp te zorgen.

Samenstelling commissie

De onafhankelijke commissie bestaat uit vier leden:

  • mr P. (Pieter) Kalbfleisch die eerder deel uitmaakte van de Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK;
  • dr W. (Willie) Langeland, die ook bij dat onderzoek betrokken was;
  • mr G.A.M. (Wiel) Stevens, die voorzitter is van de Klachtencommissie voor seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK;
  • dr R.L.N. (René) Westra, die de opsteller is van de zogeheten nulmeting, een evaluatie van processen van erkenning van en genoegdoening over seksueel misbruik in de RKK.

Toezicht en verantwoording

In de regeling voor deze slotactie is vastgelegd dat Deetman toeziet op een onafhankelijke, transparante en juiste uitvoering van de regeling. Later dit jaar legt hij tegenover de opdrachtgevers, de Bisschoppenconferentie en de KNR, verantwoording af over de uitvoering van de regeling. Ook informeert Deetman dan de lotgenotenorganisaties hierover.