Luisteren

twiiter priesterEnkele dagen terug heb ik in een opwelling een reactie geschreven nadat Bert het jaarverslag van Beheer & Toezicht (B & T) op het blog van M.C.U had geplaatst. Vooral de op bladzijde 3 onder overleg geplaatste opmerking “We hebben opnieuw veel overlegd met de slachtoffergroepen” schoot bij mij in het verkeerde keelgat. De zin die erna volgde “Wij vinden het heel belangrijk goed naar hen te luisteren ter voortdurende verbetering van ons werk voor de slachtoffers” deed mijn bloed koken. Overigens heeft Bert heel veel telefoontjes ontvangen naar aanleiding van dit jaarverslag. Niet iedereen is namelijk tevreden over de gevoerde klachtafhandeling(en) .
Zoals ik al schreef hebben wij in mei 2013 een gesprek met kardinaal Eijk een aantal problemen (naar aanleiding van ervaringen van slachtoffers tijdens de klachtenprocedure) naar voren gebracht. Kardinaal Eijk wilde daar niet op in gaan. Hij heeft MCU toen dringend geadviseerd een gesprek aan te vragen met B & T. Kardinaal Eijk zou B & T op de hoogte stellen dat MCU een verzoek om een gesprek zou aanvragen. Ik heb al aangegeven hoe dat is gelopen. Toen er na een aantal annuleringen van vergaderdata en heel veel aandringen van MCU kant het eindelijk tot een gesprek zou komen werden wij enkele uren voor de bespreking afgebeld. Bert zat al in de trein en wij stonden op het punt in de auto te stappen. Als reden werd opgegeven dat mevrouw Peijs plotseling niet aanwezig kon zijn omdat een andere vergadering waar zij deel aan nam was uitgelopen!! Wij begrijpen dat mevrouw Peijs en de anderen personen van B & T belangrijke, drukbezette bestuursleden zijn maar met ons hebben ze NIET overlegd.

Categorieen misd
Al tijdens de besprekingen met de heer Deetman en de heer Bandell hebben wij gewaarschuwd voor het optuigen van een slachtofferindustrie. Na de financiële gegevens uit de jaarverslagen van 2012 en 2013 op een rijtje te hebben gezet kan ik concluderen dat mijn zorg niet helemaal voor niets is geweest.
Uit het jaarverslag van B & T van 2013 en 2012 zijn de volgende cijfers overgenomen (van 2014 zijn de exacte cijfers uiteraard nog niet bekend)
.
Personele kosten € 421.800 € 579.677 € 621.368 € 517.653
Juridische adviseurs € 1.088.000 € 901.752 € 1.090.999 € 677.162
Klachtenbehandeling € 251.500 € 248.723 € 283.372 € 139.675
Vertrouwenspersonen € 35.000 € 60.742 € 87.000 € 93.184
Compensatiecommissie € 452.000 € 398.059 € 317.726 € 972
Klankbordgroepen €- € – € – € –
Huisvestingskosten €- 59.000 € 65.781 € 64.289 € 44.224
Telefoonkosten € 3.300 € 3.180 € 4.362 € 4.819
Bestuurskosten € 18.000 € 2.733 € 3.785 € 4.857
Diversen € 131.000 € 73.866 € 86.584 € 96.755
TOTAAL € 2.460.100 € 2.334.513 € 2.560.008 € 1.579.301

Over de jaren 2011 t/m. 2013 bedragen de totale kosten van personeel, juridisch adviseurs, klachtenbehandeling, vertrouwenspersonen, compensatiecommissie, huisvestingskosten, telefoonkosten, bestuurskosten en diversen totaal € 6.473.822. Voor het jaar 2014 is een bedrag van € 2.460.100 begroot.

Daarnaast is zijn er uiteraard bedragen aan compensatie uitbetaald. Hieronder heb ik wat cijfers (overgenomen uit de jaarverslagen 2012 en 2013) op een rijtje gezet.

Jaarverslag 2012 Compensatiecommissie (BRON jaarverslag 2012)
Toelichting
De Compensatiecommissie is vanaf 1 december 2011 pas gestart met haar werkzaamheden. Een zinvolle vergelijking met 2011 is dus niet te maken. In 2012 zijn 217 nieuwe aanvragen voorcompensatie bij het Meldpunt binnengekomen. Het totaal aantal aanvragen kwam daarmee op 259. Van die 233 aanvragen zijn er in 2012 109 (47%) geheel afgerond. In totaal is in die zaken (exclusief vergoedingen voor juridische ondersteuning) € 2.503.608 toegekend. Dit komt neer op gemiddeld € 22.969 per compensatie aanvraag.
Concluderend: in 2012 zijn er 109 aanvragen afgerond voor een totaal bedrag van € 2.503.608 (gemiddeld € 22.969 per compensatie aanvraag)

Jaarverslag 2013 Compensatiecommissie (BRON jaarverslag 2013)
Toelichting
De Compensatiecommissie is vanaf 1 december 2011 pas gestart met haar werkzaamheden. In 2013 zijn 209 nieuwe aanvragen voor compensatie bij het Meldpunt binnengekomen. Dit aantal is ongeveer even groot als in 2012. Het totaal aantal aanvragen kwam daarmee op 468. Van de 468 aanvragen zijn er in 2013 207 geheel afgerond. In totaal is in die zaken (exclusief vergoedingen voor juridische ondersteuning) € 9.090.357 toegekend. (gemiddeld € 28.950 per compensatie aanvraag)

In 2012 en 2013 is er dus aan 109 (2012) en 207 (2013) aanvragers een totaalbedrag aan compensatie van € 11.593.965 uitbetaald. De kosten (exclusief compensatie) over de jaren 2011, 2012 en 2013 bedroegen € 6.473.822. Uiteraard zullen in 2013 ook al een aantal aanvragen zijn behandeld die in pas in 2014 gecompenseerd zullen worden. Daarom is er geen vergelijk te maken wat de verhouding is tussen de totaal gemaakte kosten om tot compensatie te komen en het totaal uitgekeerde bedrag aan compensatie. Het jaarverslag van 2014 zie ik dus met belangstelling tegemoet!

Corrie Bel