Rechten van de man

Het college van de rechten van de mens ruikt haar kans om alles wat scheef zit tussen onze protestantse-joods-christelijke hoeksteen-hokjes-land met ‘stereotyperingen’, af te rekenen. Prima, meteen in de vuilnis met deze vooringenomenheid en onderscheid der seksen-vreemdelingenhaat.

.

Zonder  stereotyperingen kan ons land echter niet zoals wij al eerder in aanvaring kwamen met dit nogmaals slappe, populistisch scorende college dat vooroordelen uit het onderwijs wilt weren. Helemaal mee eens maar eerst (zo gaat dat bij de televisie ook) een MCU, mea culpa artikel uit 2013.

Een overgrootte meerderheid in Nederland, binnen als buiten het parlement, erkend dat er nog steeds groepen mensen worden gediscrimineerd. Het hypocriete alleen is dat wij dezelfde streken uithalen ten opzichte van mannen / vrouwen in Nederland, zie wat godsdiensten flikken, en nu…..mannen worden door Deetman, bisschoppen opzij gezet, in de veronderstelling om iets goed te doen voor vrouwen (voortschrijdend inzicht), om geweld bij mannen niet te onderzoeken (daar worden het stevige kerels van).

macho

Vandaag publiceer ik nogmaals de correspondentie tussen het College voor de Rechten van de Mens en ondergetekende. Van alle kanten loop je tegen een muur, een ongelofelijke idiote muur. Uiteraard heb ik nog een poging gewaagd naar de nationale ombudsman, ook te Utrecht,  te schrijven om hem te bewegen naar deze redenatie te kijken…de nationale ombudsman schrijft in een opportuun, haastig briefje:

Volgens de wet mogen wij alleen klachten behandelen. In uw brief dient u geen klacht in, maar vraagt u om een juridisch advies (…!!.) De Nationale ombudsman heeft niet de taak juridisch advies te geven. Dat is ook de reden dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, het College voor de Rechten van de Mens heeft uw klacht ingenomen als signaal. Bureau Nationale ombudsman is niet bevoegd om hier voegt hier niets aan toe. Dat is de reden dat wij u niet verder van dienst kunnen zijn.

 de wet gelijke behandeling….

On 7 jun 2013, at 11:24, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hierbij bevestig ik ons telefonisch gesprek van vandaag 7 juni 2013.

U heeft aangegeven een klacht te willen indienen bij het College voor de Rechten van de Mens tegen de Kerk. U klaagt hierbij over het onderscheid dat er wordt gemaakt op grond van geslacht. U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen. U vindt dit ongelijke behandeling en discriminatie. Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.

In het telefonisch gesprek heb ik u medegedeeld dat het College uw klacht niet in behandeling kan nemen. In het onderstaande licht ik dit schriftelijk toe.

Het College heeft als doel het bewustzijn van de mensenrechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. Ik wil u daarom bedanken voor uw signaal. Dit soort signalen heeft het College nodig om te weten welke mensenrechten aandacht behoeven. Het College heeft echter niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, tenzij de klacht valt onder het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving.

Het College kan een klacht in behandeling nemen indien één (of meer) van de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden genoemd in het geding is, te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte of leeftijd. Daarnaast is het werkgevers niet toegestaan onderscheid te maken op grond van arbeidsduur (voltijd/deeltijdwerk) en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. U klaagt over onderscheid op grond van geslacht.

De bevoegdheid van het College is echter beperkt tot gevallen van onderscheid bij de arbeid en bij het goederen en dienstenverkeer. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede andere genootschappen op geestelijke grondslag of het geestelijke ambt (artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling).

Omdat uw klacht niet valt onder de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde terreinen, en kerkgenootschappen uitgesloten zijn van deze wetgeving is het College niet bevoegd uw klacht in behandeling te nemen. Het College zal uw melding registreren als een signaal.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mw. E. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3 Postbus 16001

3500 DA Utrecht

________________________

Van: Bert Smeets

Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 23:14
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Helaas geeft u een volkomen onterecht weergave van ons gesprek. U schrijft:

 U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen.

Het moet zijn het geweld tegen mannen wordt niet meegenomen in het onderzoek dat de onafhankelijke Deetman, een door de kerk ingesteld onderzoek naar seksueel misbruik, weglaat. Hierin vindt het geweldsaspect, fysiek als psychisch, niet plaats. Discriminatie dus ten opzichte van mannen.

Tot onze verbazing wordt geweld opeens wel meegenomen in het vervolg onderzoek naar vrouwen en hun geschiedenis met de kerk. Verdeel en heers! Vrouwen, die door de kerk eeuwenlang worden onderdrukt, buiten gesloten krijgen nu de gelegenheid zich over geweld te uiten. Hoe dubbel en hypocriet zijn hun motieven.

Zie de beide boeken die de Cie. Deetman hierover geschreven heeft.

Ook de heer Deetman verklaarde op zijn eerste persconferentie dat geweld bewust niet werd onderzocht vanwege het vermijden van de discussie over de ‘corrigerende tik’.

Door dit onderscheid, en deze weigering om geweld in zijn totaliteit te onderzoeken in wederom een volkomen ongelijke machtsrelatie, de duizenden kinderen die na de oorlog in internaten hebben gezeten, de schade die geweld toebrengt in het latere leven door kinderen op te sluiten, te schoppen, slaan, trappen, te straffen, vernederen op een zeer minderwaardige manier, zal nooit duidelijk worden wie de daders en verantwoordelijken waren voor deze misdaden. Kortom een ‘gag-order’ of op zijn Duits een ‘Redeverbot’ door kerk en staat aangewend om weer te moeten zwijgen dan wel niet gehoord worden. U wilt signalen opvangen, hoe in Godsnaam…als u een instituut als de kerk beschermd in haar uitermate onvriendelijke / onchristelijke eeuwenoude ingeboren ongelijkheid

Een mens had toch rechten….ook kinderen? Man zijn is een geslacht nietwaar? (Children rights are human rights)!

Hopende op een reactie, dank.

Soul child
Soul child

groet

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

On 12 jun 2013, at 08:44, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hetgeen u bedoeld heb ik in de opvolgende zin in de eerste email proberen te samenvatten. “Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Bedankt voor uw aanvulling.

Met vriendelijke groet,

Mw. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Van: Bert Smeets
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 22:34
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Wederom geeft  u mijn woorden niet juist weer. Ergo, u verzwakt, halveert mijn klacht door te stellen dat:

“Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Laat ik het nog eenmaal zelf samenvatten: er is sinds 2010 een onderzoek gaande naar seksueel misbruik in de RKK Nederland vanaf 1945 door de onafhankelijke Cie. Deetman. Heel duidelijk is gesteld dat geweld niet betrokken zou worden bij dit onderzoek. De onderzoekers onder leiding van de heer Deetman en zijn opdrachtgever, de KNR en de Nederlandse bisschoppen, hebben dit besloten. Toch komt er een vervolg onderzoek naar de meisjes in 2012-13 prima, maar dan wordt geweld wel onderzocht. Dit heeft gevolgen voor compensaties en is volstrekt in tegenspraak met het beginsel van gelijke behandeling / gelijkheid. Ik dien nogmaals een klacht in wegens discriminatie en de gag-order die ingezet wordt om een volledig onderzoek te dwarsbomen. Het resultaat buiten de 10.000-20.000 slachtoffers seksueel misbruik (Deetman rapport 1) zijn de vernederingen fysiek / psychisch lijden niet erkend in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis, ondanks het schone bestaan van de rechten van de mens!

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

 

Geachte heer Smeets,

Bedankt voor uw aanvulling. Zoals telefonisch en per email verteld valt uw klacht niet onder de in de gelijkebehandelingswetgeving en is het College niet bevoegd een klacht hierover in

behandeling te nemen. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mw. L

College voor de Rechten van de Mens