Wijziging klachten procedure

spotlight 2De Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk (hierna: de Klachtenprocedure) is sinds de wijziging van oktober 2014 zo ingericht dat de toepassing ervan op termijn een einde neemt; klachten dienden voor 1 mei 2015 te zijn ingediend en klaagschriften voor 1 augustus 2015, behoudens door de klachtencommissie verschoonbaar geachte termijnoverschrijding. De eindigheid van de regeling is ook benadrukt in artikel 22.8 waarin is bepaald dat herzieningen niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht en artikel 27 dat bepaalt dat de Klachtenprocedure buiten werking treedt na de laatste beslissing op een ingediend herzieningsverzoek. Via artikel 2.2 van de compensatieregeling is ook de werking van die regeling afhankelijk van het einde van de Klachtenprocedure. Hetzelfde geldt voor de mediationregeling die een nadere uitwerking vormt van artikel 7 van de Klachtenprocedure.
De behandeling door de klachtencommissie van een aantal zaken waarin tijdig een klaagschrift is ingediend, is aangehouden voor een schikking en wel op de voet van artikel 7, ook in die gevallen waarin het eerste lid daarvan geen grondslag vormde voor de schikkingspoging. Dit leidt tot de onbedoelde consequentie dat het tempo waarin in die zaken geschikt wordt, bepaalt wanneer de regeling een einde neemt. Daarnaast is het wenselijk tijdig duidelijkheid te geven over het begintijdstip van de zes maanden als bedoeld in artikel 22.8, ook in die aangehouden zaken.
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht op 9 september 2016 besloten tot een wijziging van de Klachtenprocedure. De gewijzigde Klachtenprocedure is te raadplegen via deze website onder Klachtencommissie, Documenten.
De verwachting is, dat de klachtencommissie rond 1 november a.s. in de laatste niet-aangehouden klachtzaak haar advies zal uitbrengen.
Het bovenstaande is ook ter kennis gebracht van de juridisch adviseurs in de aangehouden zaken.
Het besluit is te raadplegen via deze link: Besluit wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016.pdf
Dit is allemaal te lezen in niet bijbelse doch ambtelijke taal van het instituut dat haar koninkrijk niet op deze aarde heeft.eng(elen)