Zelf ver’heer’lijking

DinoVolledige rehabilitatie, of toch niet ?????

De hieronder staande 2 teksten zijn overgenomen uit het parochieblad van de Koepelkerk te Maastricht.

Bisdom Roermond rehabiliteert Pastoor Schafraad volledig.

Op zaterdag 8 juni ontvingen we het bericht van de Bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz van de onvoorwaardelijke opheffing van de op non actiefstelling van de pastoor. De bisschop spreekt de hoop uit dat de pastoor weer van ganser harte de toekomst met positieve gevoelens tegemoet kan treden. Het kerkbestuur heeft verheugd kennis genomen van dit bericht en gaat er zonder meer van uit dat onder leiding van de pastoor de bezieling blijvend zichtbaar wordt gemaakt in de Koepelkerk.

GROOT FEEST IN ONZE KOEPELKERK

Zondag 17 november vieren we de 75e verjaardag van:

Pastoor Jan Schafraad

In de aanloop hiernaar toe, lichten we het vervolg hiervan toe. In de Overkoepeling van augustus hebben we een eerste aanzet gedaan, daarin hebben jullie kunnen lezen dat zowel het Symfonieorkest Avantie en het Kon. St. Caeciliakoor de viering komen opluisteren. Onlangs heeft het Bisdom het volgende goede nieuws laten weten:

BISSCHOP MONSEIGNEUR F.J.M.WIERTZ KOMT DE H.MIS OPDRAGEN. 

MCU verwondert zich niet meer zo gauw ergens over maar de hierboven weergegeven teksten riepen niet alleen verwondering op maar de inhoud werd ook als onacceptabel ervaren. Zeker met onderstaande uitspraak van het Meldpunt seksueel Misbruik RKK in gedachten: 

De commissie heeft geoordeeld dat niet voldoende kon worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager is misbruikt door een ander dan aangeklaagde!! Door de commissie is NOOIT gezegd dat het misbruik niet door Schafraad is gepleegd!! Rechtspsycholoog Van Koppen die op verzoek van Van Oosten/Schafraad een rapportage heeft opgesteld sluit uit dat er sprake is van een persoonsverwisseling. Dat er nu volgens het parochieblad (onder verantwoordelijkheid van Schafraad en/of het bestuur van de Koepelkerk) wordt geventileerd dat met de hierboven genoemde uitspraak in gedachte een pastoor volledig wordt gerehabiliteerd door bisschop Wiertz en dat het feestje ter gelegenheid van de 75e verjaardag van diezelfde pastoor wordt opgeluisterd door bisschop Wiertz viel bij MCU niet in goede aarde.

Zeker omdat naar kardinaal Eijk melding is gemaakt van een 5e klacht in de zaak Schafraad. Een brief waarop kardinaal Eijk tot op de dag van vandaag niet heeft gereageerd. In een andere zaak wist kardinaal Eijk wel direct te reageren. Dat betreft priester Harry Huisintveld van de St. Johannes de Doper Parochie Vecht en Venen, die is door kardinaal Eijk voor één jaar geschorst, omdat deze priester het complete eucharistiegebed zou zijn vergeten. Deze priester kreeg zelfs steun van oud –kardinaal Simonis die vond dat een waarschuwing of berisping beter op zijn plaats zou zijn geweest (Martinus magazine, het R.K. kerkblad voor Utrecht).

Onbegrijpelijk dat een vergeten gebed zwaarder telt dan de melding van een 5e klacht!! 

De waarheid over de rehabilitatie!! 

Door Mgr. Wiertz van het bisdom Roermond is alleen de op non-actiefstelling opgeheven. Mgr. Wiertz heeft Schafraad niet gerehabiliteerd. Sterker nog die bevoegdheid heeft Mgr. Wiertz niet omdat Schafraad juridisch nog steeds onder het bisdom Haarlem/Amsterdam valt. Omdat Schafraad dit niet meer helder heeft is MCU hem  behulpzaam om zijn geheugen  op te frissen. Nou is het al meer voorgekomen dat het geheugen van Schafraad niet optimaal was. Immers er heerste bij Schafraad ook onduidelijkheid over “het kamertje´. In het verweerschrift van 13 mei 2012  blz. 23 staat het volgende vermeld: het kamertje zoals beschreven door klager B heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in een weekend wel eens toezicht gehouden. Ook toen vertoonde het geheugen van Schafraad al hiaten. Want later in 2012 had hij oud leerlingen  nodig om de periode van 40 jaar geleden over het kamertje in kaart te brengen. Hij wist niet of het kamertje had bestaan!!

De waarheid over Mgr. Wiertz die voorgaat in de mis van 17 november!! 

Mgr. Wiertz gaat inderdaad voor in de dienst van 17 november. Maar niet zoals wordt gesuggereerd in het parochieblad van de Koepelkerk ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Schafraad maar om de glas en lood ramen in te zegenen.

In de nieuwsbrief van Schafraad wordt de aanwezigheid van Mgr. Wiertz enigszins gerectificeerd:  

Maastricht, november 2013

Beste mensen,

De voorbereidingen voor ons parochiefeest zijn in volle gang. En bij sommige vrijwilligers zie ik de spanning van “komt het allemaal wel goed”. Ik vertrouw erop dat het een prachtige viering gaat worden. De laatste weken krijg ik regelmatig twee vragen:

1. Wat is de reden dat Mgr. Wiertz de mis komt doen en

2. Welke cadeau zou ik voor mijn verjaardag willen?

De pontificale hoogmis

Eerst is het belangrijk om te weten dat de bisschop niet komt om mijn verjaardag te vieren. Dat zou een precedent scheppen en de bisschop wil niemand voor het hoofd stoten door bij de ene pastoor wel zijn verjaardag te vieren en bij de ander niet. De reden waarom hij komt ligt namelijk In het jaar 2005. In dat jaar droegen de Paters de kerk over aan het bisdom.