Mensenrechten in Nederland verdeel en heers

Een overgrootte meerderheid in Nederland, binnen als buiten het parlement, erkend dat er nog steeds groepen mensen worden gediscrimineerd. Het hypocriete alleen is dat wij dezelfde streken uithalen ten opzichte van mannen / vrouwen in Nederland, zie wat godsdiensten flikken, en nu…..mannen worden door Deetman, bisschoppen opzij gezet, in de veronderstelling om iets goed te doen voor vrouwen (voortschrijdend inzicht), om geweld bij mannen niet te onderzoeken (daar worden het stevige kerels van).

macho

Vandaag publiceer ik nogmaals de correspondentie tussen het College voor de Rechten van de Mens en ondergetekende. Van alle kanten loop je tegen een muur, een ongelofelijke idiote muur. Uiteraard heb ik nog een poging gewaagd naar de nationale ombudsman, ook te Utrecht,  te schrijven om hem te bewegen naar deze redenatie te kijken…de nationale ombudsman schrijft in een dom, haastig briefje:

Volgens de wet mogen wij alleen klachten behandelen. In uw brief dient u geen klacht in, maar vraagt u om een juridisch advies. De Nationale ombudsman heeft niet de taak juridisch advies te geven. Dat is ook de reden dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, het College voor de Rechten van de Mens heeft uw klacht ingenomen als signaal. Bureau Nationale ombudsman is niet bevoegd om hier voegt hier niets aan toe. Dat is de reden dat wij u niet verder van dienst kunnen zijn.

 de wet gelijke behandeling….

On 7 jun 2013, at 11:24, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hierbij bevestig ik ons telefonisch gesprek van vandaag 7 juni 2013.

U heeft aangegeven een klacht te willen indienen bij het College voor de Rechten van de Mens tegen de Kerk. U klaagt hierbij over het onderscheid dat er wordt gemaakt op grond van geslacht. U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen. U vindt dit ongelijke behandeling en discriminatie. Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.

In het telefonisch gesprek heb ik u medegedeeld dat het College uw klacht niet in behandeling kan nemen. In het onderstaande licht ik dit schriftelijk toe.

Het College heeft als doel het bewustzijn van de mensenrechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. Ik wil u daarom bedanken voor uw signaal. Dit soort signalen heeft het College nodig om te weten welke mensenrechten aandacht behoeven. Het College heeft echter niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, tenzij de klacht valt onder het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving.

Het College kan een klacht in behandeling nemen indien één (of meer) van de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden genoemd in het geding is, te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte of leeftijd. Daarnaast is het werkgevers niet toegestaan onderscheid te maken op grond van arbeidsduur (voltijd/deeltijdwerk) en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. U klaagt over onderscheid op grond van geslacht.

De bevoegdheid van het College is echter beperkt tot gevallen van onderscheid bij de arbeid en bij het goederen en dienstenverkeer. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede andere genootschappen op geestelijke grondslag of het geestelijke ambt (artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling).

Omdat uw klacht niet valt onder de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde terreinen, en kerkgenootschappen uitgesloten zijn van deze wetgeving is het College niet bevoegd uw klacht in behandeling te nemen. Het College zal uw melding registreren als een signaal.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mw. E. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3

Postbus 16001

3500 DA Utrecht

T 030 888 38 88

Van: Bert Smeets [mailto:info@bertsmeets.nl]

Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 23:14
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Helaas geeft u een volkomen onterecht weergave van ons gesprek. U schrijft:

 U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen.

Het moet zijn het geweld tegen mannen wordt niet meegenomen in het onderzoek dat dhr. Deetman door de kerk ingesteld onderzoek naar seksueel misbruik. Hierin vindt het geweldsaspect, fysiek als psychisch, niet plaats.

Tot onze verbazing wordt geweld opeens wel meegenomen in het vervolg onderzoek naar vrouwen en hun geschiedenis met de kerk.

Zie de beide boeken die de Cie. Deetman hierover geschreven heeft.

Ook de heer Deetman verklaarde op zijn eerste persconferentie dat geweld bewust niet werd onderzocht vanwege het vermijden van de discussie over de ‘corrigerende tik’.

Door dit onderscheid, en deze weigering om geweld in zijn totaliteit te onderzoeken in wederom een volkomen ongelijke machtsrelatie, de duizenden kinderen die na de oorlog in internaten hebben gezeten, de schade die geweld toebrengt in het latere leven door kinderen op te sluiten, te schoppen, slaan, trappen, te straffen op een zeer minderwaardige manier, zal nooit duidelijk worden wie de daders en verantwoordelijken waren voor deze misdaden. Kortom een ‘gag-order’ of op zijn Duits een ‘Redeverbot’ door kerk en staat aangewend om weer te moeten zwijgen dan wel niet gehoord worden. U wilt signalen opvangen, hoe in Godsnaam…als u een instituut als de kerk beschermd in haar uitermate onvriendelijke / onchristelijke eeuwenoude ingeboren ongelijkheid

Een mens had toch rechten….ook kinderen? Man zijn is een geslacht nietwaar? (Children rights are human rights)!

Hopende op een reactie, dank.

Soul child
Soul child

groet

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

On 12 jun 2013, at 08:44, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:

Geachte heer Smeets,

Hetgeen u bedoeld heb ik in de opvolgende zin in de eerste email proberen te samenvatten. “Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Bedankt voor uw aanvulling.

Met vriendelijke groet,

Mw. L

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Van: Bert Smeets [mailto:info@bertsmeets.nl]
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 22:34
Aan: Info (College voor de Rechten van de Mens)
Onderwerp: Re: kerk

Geachte mevrouw L

Wederom geeft  u mijn woorden niet juist weer. Ergo, u verzwakt, halveert mijn klacht door te stellen dat:

“Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.”

Laat ik het nog eenmaal zelf samenvatten: er is sinds 2010 een onderzoek gaande naar seksueel misbruik in de RKK Nederland vanaf 1945 door de onafhankelijke Cie. Deetman. Heel duidelijk is gesteld dat geweld niet betrokken zou worden bij dit onderzoek. De onderzoekers onder leiding van de heer Deetman en zijn opdrachtgever, de KNR en de Nederlandse bisschoppen, hebben dit besloten. Toch komt er een vervolg onderzoek naar de meisjes in 2012-13 prima, maar dan wordt geweld wel onderzocht. Dit heeft gevolgen voor compensaties en is volstrekt in tegenspraak met het beginsel van gelijkheid. Ik dien nogmaals een klacht in wegens discriminatie en de gag-order die ingezet wordt om een volledig onderzoek te dwarsbomen. Het resultaat buiten de 10.000-20.000 slachtoffers seksueel misbruik (Deetman rapport 1) zijn de vernederingen fysiek / psychisch lijden niet erkend in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis, ondanks het schone bestaan van de rechten van de mens! groet

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder

stichting Mea Culpa United

 

Geachte heer Smeets,

Bedankt voor uw aanvulling. Zoals telefonisch en per email verteld valt uw klacht niet onder de in de gelijkebehandelingswetgeving en is het College niet bevoegd een klacht hierover in

behandeling te nemen. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mw. L

vrouw stem

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3

Postbus 16001

3500 DA Utrecht

 

16 gedachten over “Mensenrechten in Nederland verdeel en heers”

 1. Zie verder de Personal Bill of Rights van Alicia Dunlop en eerdere gesprekken hierover, wellicht kun je je bovenstaand geweldadig gemanipuleer gewoon even oplossen, Bartholomeus?

 2. Laat ik mijn gesnik er dan maar bij doen, tenslotte weet je naast een hele hoop meer van me, ook mijn naam uitstekend, Bert.
  Maar waar je niets van weet is die poesie.

  Een prachtig rood boekje. Net als mijn kerkboek voor mijn eerste communie (gekregen van mijn beide ouders)
  Gekregen van mijn vader.
  Gejat in De Voorzienigheid Net als mijn kerkboek voor mijn eerste communie

  Op de eerste bladzijde schreef hij dat
  “dit boekje is van mij
  zolang ik hoop te leven, mijn naam door mijn ouders mij gegeven
  de naam van mijn ouderlijke stam
  en de plaats waar ik ter wereld kwam ….

  (Zoals je zult begrijpen was dat natuurlijk van vóór Schengen en de invoering van de identificatieplicht )

  Prachtig toch gelijke behandeling?
  Álle kinderen aan de poesie, per acclamatie !!

  1. In een poëzie schrijven, dat is heus geen grap.
   Want als je een fout maakt, lacht iedereen zich slap.
   Toch wil ik het wagen.
   Ik zet mijn naam erbij.
   En als je dit leest,
   denk dan nog eens aan mij.

   Twee heldere oogjes.
   Een hartje van goud.
   Een zuiver geweten.
   Zorg dat je het houdt.
   Al brengt het leven eens kommer en smart.
   Toch leef je tevreden,
   met vreugd in je hart.

   Jos

   1. Waarmee ook jouw benoeming tot grootvizier in het genootschap der knoflooktenen en de olifantenpoten een feit is, Jos

    1. Crispina,
     Het was het kind in mij dat reageerde,
     en met alle plezier.
     Jos

 3. Het is overigens óók niet handig en komt de geloofwaardigheid van wat je be(t)oogt de reacties te (laten*) veranderen

  (*dwang van het inmiddels wel bekende groen onderaardse berichtenvretertje? )

  Wellicht een moment je eens achter je oren te gaan krabben en eens naar die MensenRechten te kijken?

  1. Maak dat eens hard met je gemekker over dat onderaards berichtenvretertje! Hoe heet je?


   1. “Het is een wetmatigheid: ‘als ik me aangevallen voel, ga ik me verdedigen’. Daarom moet je nooit iemand aanvallen, maar mensen wakker maken. Dat is de kernboodschap van Jezus. Mensen wakker maken.”

    Jan Schafraad ”

    Je kunt de man hier horen snikken

 4. Overigens, al was het maar gezien de rekeningen, (al kunnen ouders daar natuurlijk een andere mening over hebben gehad) ook geen jeugdgevangenis

  1. Ja, hoe tillen we het Crispina personage met haar ego boven al het gemekker uit? Wij mogen de klachten indienen, bij het Europese hof, de Staat, de civiele procedures voeren?? Wij zijn een stichting / organisatie wiens rechten worden terzijde geschoven, wij spreken in de Tweede kamer, hebben onze stem meteen laten horen over het geweld, en nu heb je genoeg van het slachtofferschap? Mooi, hoor free yourself. Op Bleijerheide zaten kinderen vanuit de kinderbescherming en bescherm jij je maar met een fake naam, wij staan met opgeheven hoofd iedereen te woord.

   1. en als je terwijl je dat hoofd opgeheven houdt, Bert nu ’s op een kurk schreef: of je nu Jan, Marietje of Klaas heet ?

 5. Sorry hoor, Bert maar dit slachtoffer gemekker komt me toch wel zo gierend me neus uit. En dan nu ook nog ’s deze opmerkingen aan de hand daarvan van Corrie van hoe MCU wordt tegen gewerkt…
  (en laat er vooral geen enkele onduidelijkheid bestaan over wat ik vind over geweld en het seksueel misbruik, zoals je ook op mijn blog kunt zien dat mijn reactie op die Deetman operette direct die gelijke behandeling is geweest )
  maar ik zit me inmiddels – en bepaald niet voor de eerste keer mn. over dit thema – af te vragen of het niet ’s tijd wordt dat iemand je gewoon ’s vraagt, en jou daarbij dus Corrie, of je nou eigenlijk een gaatje in je hoofd hebt of niet.

  Misschien opent dat dan wel de weg om nog ooit ’s bij het Europees Hof terecht te komen al zul je dan wel een andere klacht in moeten dienen namelijk dat je onderwijs niet overeenkomstig het verdrag van de Rechten van Mens was, terwijl dat verdrag in jouw tijd toch al bestond.

  Dat lijkt me het proberen zeker waard !
  Al was maar om een aantal mensen de knap pijnlijke klus te besparen je met een paar heel vervelende zaken te confronteren.

 6. Bert,

  Zo zie je maar hoe men (MCU) wordt tegengewerkt om deze kwestie in behandeling te krijgen

  Zou je niet via de Nationale Ombudsman nog wat kunnen bereiken?

  Of bij het Europese Hof bij De Rechten Van De Mens.

  Het is het proberen waard.

 7. Geweld was wel zeker onderdeel van het rapport Deetman.
  Waarom de Kerk en met name de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK (MSM) bij aanvang van haar zittingen uitdrukkelijk vermeldt dat psychisch en fysiek geweld niet worden behandeld is een hele vreemde zaak.
  In het rapport Deetman staat toch heel duidelijk over het voormalige jongens internaat Huize St. Joseph (vHSJ) te lezen;

  “De Onderzoekscommissie is bij het onderzoek naar Huize St. Jozef in Cadier en Keer, bediend door de priesters van het Heilig Hart van Jezus (s.c.j.) gestuit op excessieve vormen van geweld. Gewelddadig gedrag, zo heeft de Onderzoekscommissie de indruk, maakte intrinsiek deel uit van de leefwereld binnen Huize St. Jozef.Deze instelling kan als hard en onherbergzaam getypeerd worden.”

  Er wordt dus wel met twee maten gemeten.
  Pater P. Denis was gedurende de periode 1952-1973 directeur van het vHSJ.
  Deze pater was ook gedurende deze periode voorzitter van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming waarbij ca. 112 internaten waren aangesloten.
  Dit Verbond is op 02-12-1958 reeds door de president van de Haagse rechtbank mr. W.H. Ariëns op de hoogte gesteld van misbruik door jeugdleiders.
  Dat mishandelingen in de vorm van psychisch en fysiek geweld niet bij beide geslachten worden behandeld zal een gapende wond achterlaten. Dhr. Deetman beschermd hier de politiek en met name het instituut “Ministerie van Veiligheid en Justitie”.
  Verder ben ik er ervan overtuigd dat het College voor de Rechten van de Mens een borduur clubje is van mensen die zich met mooie volzinnen wensen te profileren. Tussen 1998 en 2010 heeft de Nederlandse regering minderjarige kinderen die moeilijk opvoedbaar waren een geestelijke achterstand hadden of autistisch waren opgeborgen in een van de 18 jeugd gevangenissen zonder dat deze de wet hadden overtreden en zonder dat een rechter een veroordeling had uitgesproken.
  Kinderen werden en worden in lengte van verblijf beoordeeld door werknemers van de betreffende jeugdgevangenis die inkomensafhankelijk zijn van de inrichting.

  Klachten naar Defence for Children en naar Amnesty resulteerde in een onbenullig antwoord. Wat heeft het College voor de Rechten van de Mens eigenlijk gedaan in de achterliggende decade? Heeft zij niet gehoord van de Stichting Misplaatst die zich sterk gemaakt heeft om aan de misstanden een einde te maken?
  Er kwam een einde aan deze misstand omdat het Europese parlement druk op Nederland had uitgeoefend.

  Het zou het College voor de Rechten van de Mens sieren als ze toegeeft dat een gelijke behandeling van geslachten in zake het onderzoek naar mishandeling en misbruik gewenst is en haar interne regels daar aan zou aanpassen.
  Dhr. drs. W. J. Deetman is lid is van de Raad van Staten en deze heeft zich niet aan de Kerkelijke wensen te houden maar aan de wet. Dat Mr. J.P.H. Donner, die thans Vice-President is van de Raad van Staten, samen met Prof. dr. E.M.H. Hirsch-Ballin en Mr. F.Teeven medeschuldig is aan het jarenlang opsluiten van minderjarigen in Nederlandse Jeugd gevangenissen zegt alles over de objectiviteit van dhr. drs. W.J. Deetman.

  Met vriendelijke groet
  Eduard

  1. Deetman heeft geweld onder druk MCU hier en daar meegenomen maar het hoorde niet bij zijn taak wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat moest vooral gaan over seksueel misbruik, de relatie, het causale verband moest eruit gehakt worden anders waren veel meer geestelijken schuldig aan misbruik / geweld / psychisch kinderen kapot maken. Het zou kunnen leiden tot bekentenissen en grotere schadeclaims, daarvoor moest iedere broeder / non / priester beschermd worden in de verdeel en heers politiek van RKK-Staat der Nederlanden.
   De ‘interne regels’ college Mensen Rechten behoeden Deetman voor discriminatie wegens ongelijke behandeling maar die man denkt dat ie met al zijn petten, al die verschillende posities, alles kan maken.
   Het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht is een wassen neus met inderdaad veel onbenullige, niet ter zake doende, en verdraaide opmerkingen. De Ombudsman idem die kennen elkaar goed in Utrecht want het wilt voor de buitenwacht opkomen voor de zwakkeren maar ze dienen de Donners, Hirch-Ballins, Teevens en Deetmannen die de RKK uiteindelijk zullen toedekken. Slaap zacht Nederland.

Reacties zijn gesloten.