Love

Graag wil ik eens een keer tot uitdrukking brengen hoe trots en hoe goed ik mij voel met mijn makkers, vrienden, strijders rond onze acties/ werk bij MCU. Willem, Anita, Ed, André, Leo, Corrie, Ad, Erwin, de familie P., de Engelen jongens en al die mensen die ons het afgelopen anderhalf jaar hun zeer persoonlijke en pijnlijke verhaal hebben geschreven. Ik ben trots op deze mensen die hun rechtvaardigheidsdrang nooit zullen kwijtraken. Het rechtsgevoel daartegen is bij deze mensen nihil en toch geloven ze in een eerlijke strijd…en wat is er mooier dan deze stille troost van verbondenheid.

 

Open brief Cie Deetman

Wij, de stichting MCU, protesteren fel tegen de gang van zaken rond het OM onderzoek naar sterftegevallen, seksueel misbruik St Joseph te Heel begin jaren vijftig.

De Cie Deetman heeft terecht op 23 mei het OM ingelicht over deze zaak; op 31 Mei wordt het bisdom Roermond ingelicht, en op 16 Augustus de media, de maatschappij. De onafhankelijke rol, geroemd door dhr Deetman zelf, is hiermee volledig zoek.

Te bedenken dat het bisdom Roermond op 2010-09-18 ook een eigen commissie heeft benoemd ( de commissie Luisterend Oor) naar seksueel misbruik en misstanden in haar gelederen, waarin het hoofd van de congregatie die zelf doel is van onderzoek, zitting heeft.

Het betreft overste broeder Johannes Wolters van St. Joseph te Heel waar het OM de hogere sterftegevallen bij gehandicapte kinderen begin vijftiger jaren poogt te onderzoeken. Er is hier sprake van belangenverstrengeling en voorkennis wanneer de ene partij de andere inlicht, die toegang tot archieven hebben.

Het ‘Luisterend Oor’ zal zeker met gespitste oortjes geluisterd hebben bij de voornemens van het OM om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit lijkt ons nu onmogelijk door de handelswijze van de onafhankelijke Cie Deetman.

Heel natuurlijk!


 

Ik kwam op 16/17 jarige leeftijd op St. Joseph terecht in Heel, het huidige Daelzicht (adres: Rector Driessenstraat 2, 6097 AK Heel). Ik kwam daar gedwongen terecht inzake een Onder Toezicht Stelling (OTS) vanwege vermoedde zedendelicten. Ik ging naar St Joseph “om er beter van te worden”.

Er waren 3 zalen, op zaal 3 lagen weeskinderen, op zaal 1 en 2 niet. Van de eerste 2 zalen werden regelmatig kinderen opgehaald, personeel wat er werkte nam ze mee naar de kelder en verrichtte ontuchtige handelingen met hen. Naderhand vertelden de kinderen dat aan mij. Op de ziekenzaal lag een jongen die Christiaan heette en die in een dwangbuis moest liggen. Broeder Ivo was de enige geestelijke en als er geen ander personeel in de buurt was, praatten hij en ik over de dingen die beneden in de kelder gebeurden. Op een gegeven moment probeerde iemand mij onder de dekens te betasten, en dat vertelde ik aan het afdelingshoofd, Dre Poels. Het assistent-afdelingshoofd DJ geloofde mijn verhaal toen niet, en ook het verhaal over de kelder niet. Dre Poels is op een keer gaan kijken. Alhoewel allebei de heren dus van het gebeuren in de kelder afwisten, zijn ze allebei blijven werken in St Joseph.

Een paar dagen nadat het bovenstaande gebeurde, trok een personeelslid mij de broek van mijn achterste. Ik ging wederom naar broeder Ivo en confronteerde hem opnieuw met alles wat er gebeurde in de kelder. Mij werd een zolderkamer aangeboden, een hele mooie, als ik mijn mond maar zou houden over alles wat ik wist! En ik moest voor de weeskinderen gaan zorgen (terwijl ik voor vermoedde zedendelicten een OTS had gekregen!!!!). Ik heb dit werk 2 ½ jaar gedaan: de kinderen wassen en verschonen, uitjes met ze maken etc. Mijn gezinsvoogd, H v S , wist van mijn werkzaamheden af. Ook de rechter die mij een verlenging van mijn OTS gaf, wist van het hele gebeuren af. Ik heb inmiddels stellig de indruk dat ze me erin hebben willen luizen, wat echter niet gelukt is. Toen ik in de gaten kreeg wat er in de kelder gebeurde, stelde ik verschillende ouders op de hoogte. Sommigen van hen belden de voogdijraad en broeder Ivo. De twee afdelingshoofden stuurden brieven naar de kinderbescherming, evenals de huisarts en de onderwijzer. De afdelingshoofden zijn in mijn ogen monddood gemaakt. Even voordat ik zal vertrekken van St Joseph heeft D J een gesprek met mij. Dit gaat over mijn toekomstplannen: wil ik werken in een wasserij, wil ik naar huize Klein Bethlehem, wil ik naar een kindertehuis in Horn of naar huize In’t Veld in Swalmen? Toen ik eenmaal in de gaten had dat er ook verschillende weeskinderen seksueel misbruikt werden, veranderde ik op eigen initiatief het hang- en sluitwerk van de zalen zodat de personeelsleden er niet meer in konden: ik wilde veiligheid voor de kinderen maar ook voor mijzelf.

Dre Poels heeft op een gegeven moment ontslag genomen, DJ vertrok naar een Hogeschool in Maastricht. Ik had de zorg voor de weeskinderen Basje, Yannick, Remco, Jeroen, Lennart, Valentijn, Jordy, Wesley en Nicky. Een van de kinderen, Piet Nette, die op zaal 2 lag, kwam ik later nog eens tegen in een restaurant. Ik vond het echter niet de plek en de tijd om hem over het een en ander aan te spreken. Josje, Danny en Marcel hadden ouders, ook voor deze kinderen zorgde ik. Er waren ook nog kinderen die met de regelmaat van de klok “werden gedumpt”: Luc, Stefan, Michel, Victor, Ricardo, Max en Maikel. Ook hen nam ik onder mijn hoede. De ouders van Josje namen contact op met de kinderbescherming. Ik kon, ondanks mijn OTS, doen en laten wat ik wilde. Ik organiseerde van alles voor de kinderen, oa een kinderkamp. Als ik echter had gewild, had ik ook seksuele handelingen met deze kinderen kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik zorgde als een vader en moeder voor de kinderen!

Nog een bijzonder feit was dat Josje epilepsie had en er van mij verwacht werd dat ik de jongen medicijnen gaf. Ik heb tegen het personeel van St Joseph gezegd dat ik dat niet deed en ik heb dat ook nooit gedaan. Ik was tenslotte geen verpleegkundige!

Met deze informatie wil ik oa aangeven dat er seksueel misbruik plaatsvond in St Joseph. Men wist ervan maar er werd op geen enkele manier actie ondernomen!

Eerder verbleef ik in 1959-1960 voor een periode van 12 weken in voormalig koloniehuis Overbunde in Bunde. Ook daar deed zich seksueel misbruik voor. Ik heb daar aangifte van gedaan op 25 mei 2010.

De vermoordde cijfers van het CBS


 

Hoe en waarom doet het CBS onderzoek?

De doodsoorzakenstatistiek wordt samengesteld op basis van opgegeven doodsoorzaken van iedere overledene die in Nederland is ingeschreven. Door de arts wordt hiervoor een doodsoorzaakverklaring ingevuld. Deze doodsoorzaakverklaring (B-formulier) wordt via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Opgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.

De helft van de sterfgevallen van de jongens tot 18 jaar in 1952 en 1953 wordt toegeschreven aan infectieziekten. Verder zijn als doodsoorzaken geregistreerd aangeboren afwijkingen, hart- en vaatziekten en kanker. Geen enkele jongen stierf een onnatuurlijke dood, aldus de gegevens bij het CBS. (einde quote L1-Nos)

 

(Reactie Mea Culpa )

De CBS cijfers zijn ondanks de hogere sterftecijfers in de gemeente Heel, allemaal ‘natuurlijk’. Natuurlijk cijfers zijn cijfers en ademen niet en vertellen ook geen verhalen. De gegevens worden verstrekt door gemeente en de arts, indien de arts werkt voor de instelling die het nodige te verbergen had, dan kunnen wij meedelen dat wij gehoord hebben dat er een arts werkte die morele problemen had met de handelswijze in en rond St. Joseph. Maar daarover morgen meer!

Wie werkte op de gemeente Heel in die jaren, is dat onderzocht, niets is onderzocht, en het OM doet geen mededelingen tijdens onderzoek.

 

Het bericht ‘natuurlijke dood’ is een eufemisme voor de werkelijke toestand die er heerste in deze RK instelling St Joseph en St Anna. Er heerste een sfeer van intimidatie, overcapaciteit en onderbezetting van het personeel. Patienten wilden er weg, maar werden niet gehoord, noch geholpen. Er zijn berichten van seksueel misbruik, iets wat de Cie. Deetman toch zou onderzoeken, maar zoals het gaat in dit land wordt er geschoven met informatie tot iedereen weer veilig op zijn plek zit. Bisdom hoort twee maanden eerder dan wij, van St Joseph, Heel dossier overdracht naar OM. Ruig, zou je denken. Van St Joseph, de man van, is net zoveel bekend als Heel, doch steeds meer berichten sijbelen naar buiten. Deetman is ervan af en het bisdom werd in vroeg stadium op de hoogte gebracht. Voorkennis? Ook Dato Steenhuis mocht niet in de wielen gereden worden want het is wel een beetje vreemd dat Steenhuis vanaf 1980 niets vindt over belangenverstrengeling tussen kerk en staat, behalve een leeg kluisje in Den Bosch, en Deetman komt opeens met nieuws uit begin vijftiger jaren??? Even afstemmen.

Mea Culpa is de enige organisatie die hier fel tegen protesteert, maar sommige willen ons blijvend uitsluiten, dit zal echter niet lukken. Net zoals duizenden andere kinderen die te maken hadden met geweld, seksueel misbruik en psychische intimidatie in RK instellingen en die mede door kinderbescherming in ongecontroleerde instellingen werden gedropt en in de steek gelaten, zullen van zich laten horen. De tijd van zwijgen is voorbij. Dit kille CBS Heel verhaal is tergend voor de mensen die kinderen verloren hebben onder dubieuze omstandigheden en wij dringen aan dat het geHeel wordt onderzocht. Niet alleen de CBS statistieken maar alle verklaringen door wie dan ook, die het nog vertellen kan, zullen gehoord worden.

De ‘natuurlijke dood’ media scoop valt onder de noemer…snel scoren terwijl het rust, theepauze is, alleen de ballenjongens lopen rond en eten een ijsje. De ‘natuurlijke’ CBS dood doet vermoeden dat er niets aan de hand is. Gaat u toch lekker slapen in dit land regeren de statistieken. Toch nog een zinnetje door Nos / L1 gememoreerd : ‘of de arts de doodsoorzaak ook werkelijk heeft onderzocht, bestaat twijfel. Heeft iemand dat aan het CBS gemeld in 1952-‘53?

Mea Culpa Il Papa

Het Vaticaan zelf heeft er jarenlang voor gezorgd dat gevallen van seksueel misbruik door priesters in de doofpot belandden en dat de schuldige priesters elders aan de slag konden. Absolute geheimhouding en het voorkomen van schandalen waren uitgangspunten van beleid.

Dat stellen de advocaten van een Amerikaanse man die in de jaren 60 van de vorige eeuw misbruikt zou zijn door een priester. De advocaten baseren hun uitspraken op vele honderden documenten die het Vaticaan op last van de rechter openbaar moest maken. Het gaat in totaal om 1800 pagina’s.

Daarin staat volgens de advocaten dat het Vaticaan met een duidelijk beleid werkte. Niet het bisdom, maar het Vaticaan zou bepalen dat pedopriesters overgeplaatst moesten worden. Dat zou betekenen dat het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk schuldig is aan de doofpotaffaire en niet alleen de plaatselijke bisdommen, zoals altijd werd aangenomen.

Als de beschuldigingen tegen het Vaticaan hard gemaakt kunnen worden, heeft dat gevolgen voor slachtoffers van misbruik. Zij kunnen dan zelfs het Vaticaan en de paus aanklagen voor nalatigheid.

Bron: IKON

Vielen haben es gewusst

bron MCU

 

crypte solitationis

In de crypte van de duistere kerk

dalen de fundamenten van het geloof af

onderzoek na onderzoek kwam voorbij

de verering in knoken verstijfd

De eeuwigheid in stof en mijt

De lusten vergaan

En staan op

Op tijd

Het geloof is de tegenpool van het gelijk

En wie kan de tongen laten fluisteren

Wie kan het zeggen zonder te spreken

denken dat de wind het zegt, en niemand anders

behalve al die vreemden hijgend in je morgendroom

Zie ze trekken weg beeld na beeld

Als in een storm van licht

achter het zonnegordijn

een visionair hoeft niet de werkelijkheid te zien

hij hoeft zelfs niet te ademen

God komt binnen

Zonder te kloppen

het geloof is kamerbreed

vader, moeder in welke volgorde

stapel, kruisverband of partij

wie z’n kind wegdoet, doet zichzelf weg

er is geen andere volgorde