Attitude, houding en gedrag

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie V& J

Voorzitter, mevrouw L. Ypma
Postbus 20018
2500 EA Den Haag                                                                                                  Betreft: Uitzending ZEMBLA betreffende seksueel misbruik RKK

Geachte mevrouw Ypma,

Als reactie op de uitzending van ZEMBLA van 22 februari 2017 protesteert het bestuur van de Stichting MCU  tegen de attitude,  houding en gedrag van leden van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

Ondanks het gegeven dat er een duidelijk advies vanuit de commissie Deetman was geformuleerd om zeer coulant met de diverse klachtendossiers om te gaan blijkt uit de uitzending van ZEMBLA dat dit advies niet altijd is opgevolgd. Er is bewust getraineerd, feiten verdraaid (onderbelicht) en klachten zijn ontkend, de zwaarte van de bewijst last lag bij de slachtoffers seksueel geweld. Geen, nauwelijks vragen voor de aangeklaagden, de ordes / congregaties, bisdommen. Ook werd  tijdens de uitzending duidelijk dat er uit bisschoppelijke archieven documenten vernietigd of achtergehouden zijn. Dit is vanzelfsprekend voor ons onverteerbaar.

Buiten bovenstaande feiten willen wij nog opmerken dat met name de beoordelingscommissie van het Meldpunt seksueel misbruik RKK door voortschrijdend inzicht in de tijd dossiers anders is gaan beoordelen. Datzelfde geldt ook wanneer er sprake is van een nog in leven zijnde dader. Er heeft zich dus een eenzijdige rechtsongelijkheid voorgedaan in de tijd waardoor over-levers die een klacht hadden ingediend en voor de commissie moesten verschijnen anders zijn beoordeeld en zo gedupeerd zijn met een ongegrond verklaring.

Het bestuur van MCU verzoekt uw commissie vriendelijk doch zeer dringend een standpunt in deze in te nemen, met als noot dat wij ons ervan bewust zijn dat het verkiezingsreces reeds is aangevangen.

Vanzelfsprekend is het bestuur van MCU bereid een mondelinge toelichting te geven in uw commissie. Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Bestuur MCU