Fishing for Amber

Amber arm wolken 2

Documentaire ‘Fishing for Amber’ première Donderdag 11 April 19.30 in Lumiere te Maastricht. In het kader van het Nederland-Rusland jaar willen wij ons steentje bijdragen aan de vrijheid van meningsuiting, creatieve vrijheid, man / vrouw vrijheden en alles wat vrijheid met mensen doet. ‘Fishing for Amber‘, is een ‘art-music moral issue’ documentaire en Bert Smeets heeft sinds voorjaar 2012 kunstenares Amber de Lange gevolgd om een karakter portret te maken over het individuatieproces van Amber. Er is gefilmd in Nederland, Duitsland, België en Rusland.

In Rusland zijn we de confrontatie aangegaan om met mensen te praten over mensenrechten, geen onderwerp werd geschuwd, ook pussy-riot niet. Op dat moment wisten wij niet dat de tentoonstelling ‘I had a dream’ geboycot zou worden vanwege blote borsten en andere, persoonlijke gruwelijke beelden over kind/ jeugd trauma’s. Booby-riot kortom.

We hebben met vrouwen gesproken over emancipatie en wat zij denken van man / vrouw verhoudingen. Ik heb zeer veel respect voor vrouwen die zeggen vrij te zijn in een land waar Sovjet terreur decennia lang de maat bepaalde wat goed en wat slecht was. Zij zochten de vrijheid in het zielsgeluk van de liefde. Wie neem je het kwalijk?

De orthodoxe kerk speelt uiteraard een rol tijdens alle omwentelingen, oorlogen, met of zonder goedkeuring leger, het contact met het volk is de Russische orthodoxe kerk nooit verloren en heeft eeuwenlang houvast geboden aan een voornamelijk doodarme boerenbevolking.

We zijn met seculiere Russen door het land gereisd en zelf zij branden een kaarsje op plekken waar de gruwelijkste moorden zijn gepleegd. Zo ook in Pechory, een stadje in Pskov region waar een van de mooiste mannenkloosters van de wereld gebouwd is rond de gruwelen van Tsaar Iwan de Verschrikkelijke die rond 1573 mensen onthoofden. Ook dit klooster hebben wij bezocht en is te zien in de film / docu ‘Fishing for Amber’, de verschrikking die in verband staan met de schilderijen tentoonstelling van Amber.

Er blijft een hardnekkige, eenzijdige berichtgeving over Rusland bestaan. Als de economie er minder groeit bestaat die nog altijd uit 3,4 procent groei. Iets waar wij onmiddellijk voor zouden tekenen met onze bankmacho’s -geen schuld- mentaliteit die zelf ons spaargeld niet kunnen garanderen. Rusland is koud, maar als je er bent krijg je ontzettend veel warmte van mensen, oprechte vriendschappen die je opnemen in hun gemeenschap. Dit ervaar ik al meer dan tien jaar zolang ik naar Rusland reis. Dat mensen er hun mening niet durven te geven is onjuist, zij zeggen net zoals mensen hier hun mening ronduit, en ook onze mening komt niet altijd in de krant. Mea Culpa, mijn stichting over RKK seksueel misbruik wordt geboycot door sommige media. Hoor je daar iemand over? Men maakt zich hier druk over pussy-riot maar is er enige solidariteit met Mea Culpa? De manipulaties van de pers(vrijheid)?  De pers heeft haar relaties met bisdommen en andere religieuze belanghebbenden, politieke belangen en die maken uit wat hier de waarheid is.

In Rusland eert men de geschiedenis als bewijs hoe slecht het met de mens kan aflopen, hier draaien wij elkaar een rad voor de ogen met de verdwijntruc van de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik. Waar komen ze vandaan, wie zijn de daders, genoeg om vraagtekens bij geschiedenis en democratisch gepriegel tussen kerk en staat te zetten. In Rusland leeft een andere, niet geheel onbewuste geschiedenis ten grondslag aan de angst om te spreken. Ik laat zien aan de hand van schilderijen van Amber dat de ‘verschrikking’ in ieders leven schuilt, onder alle omstandigheden zich kan openbaren en plaatsvinden. ‘Fishing for Amber’ is voor mij een zoektocht naar waarheid en zielsverbondenheid met mijn omgeving, met toen en met nu, met het hier en daar, met Rusland, die ondergetekende ondanks een boycot, nastreeft. handtek Bert blog

documentary ‘Fishing for Amber. 

In Russia, we want to have a confrontation with people to talk about human rights, no subject was shunned, even pussy-riot we discussed. At that time we did not know that the exhibition ‘I had a dream “would be boycotted because of bare breasts and other personal gruesome images of child / youth traumas. Booby-riot then was born. We talked with women empowerment and what they think of male / female relationships. I have great respect for these women who say they are free in a country where for decades the Soviet terror measure certain what was good and what was bad. They sought freedom in the soul happiness of love. Who you want to blame? The Orthodox Church obviously plays a role in all revolutions, wars, with or without military approval, the contact with the people is the Russian Orthodox Church. For centuries it has never lost guidance offered to a mostly poor peasantry. We traveled with secular Russians through the country and even they burn a candle in places where the gruesome murders were committed. Similarly in Pechory, a town in Pskov region where one of the most beautiful monasteries in the world built around the horrors of Tsar Ivan the Terrible who behead people around 1573. Also this monastery we visited can be seen in the film / documentary “Fishing for Amber,” all in connection with the exhibition of paintings by Amber.

There remains a persistent, one-sided reporting on Russia existence. If the economy grows less that still exists from 3.4 percent growth. Something we would immediately sign for with our bank super-macho -no blame- mentality. They say Russia is cold, but when you get there you will get a lot of sympathy from people, sincere friendships inviting you in their community. This experience I have over ten years travelling in Russia. That people do not dare to give their opinion is wrong, they say  their opinion openly, even our opinion is not always in the newspaper. Mea Culpa, my foundation on catholic church sexual abuse is boycotted by some media. Do you hear something about it? People are concerned about pussy-riot but is there some solidarity with Mea Culpa? The manipulation of the press (freedom) is everywhere. The press has its relationships with dioceses and other religious parties and they still like to tell us what to do and to keep silence in the end. No one owns the truth. Why do we judge so easily about Russia? In Russia you can proof history, see how bad man can run. We have an “all is well” attitude but we have 10.000 to 20.000 victims of sexual abuse. Where do they come from, who are the perpetrators, enough to question history , are they in our history books? Well there’s a lot of democratic fussing between church and state, we let facts dissapear. In Russia survives another, not entirely unconscious mind who has a fear to speak. I show using pictures of Amber that ’terror’ in everyone’s life can get alive under all circumstances occur. ‘Fishing for Amber’ for me is a search for truth and soul connection with my surroundings, then and now, here and there, with Russia, people, despite a boycott, I will pursue.