OP HET HOOGSTE NIVEAU

Naar aanleiding van negatieve berichten in de pers over Klokk hier ons ‘mea culpa’ antwoord. Maar eerst…Klokk wil daar ‘iets’ tegenover stellen.

(persbericht Klokk)

De Stichting KLOKK heeft zich sinds de oprichting tot op het hoogste niveau (regering, parlement, leiding RKK en KNR) ingespannen om in het belang van de slachtoffers recht op erkenning, genoegdoening en compensatie te verkrijgen.
De Stichting KLOKK heeft er –in tegenstelling tot andere lotgenotenorganisaties – voor gekozen om in overleg met de RKK en de KNR tot zo goed mogelijke resultaten te komen. Niet door te schoppen, maar door de huidige leidinggevenden in de Rooms Katholieke Kerk te wijzen op hun morele verantwoordelijkheid voor de misstanden uit het verleden.

U leest het goed ‘in tegenstelling tot….en OP HET HOOGSTE NIVEAU‘, ze zijn niet als MCU (mea culpa united) vanaf de basis begonnen om een slachtofferorganisatie op te zetten, nee deze jongens drongen meteen door tot de top!!?? OP HET HOOGSTE NIVEAU! Doch waren wij in 2010 de eerste slachtoffer organisatie, die toen al een gesprek had met Deetman in Nieuwspoort, Den Haag bij zijn live-uitgezonden TV presentatie van het naar hem genoemde DEETMAN ONDERZOEK. Tevens waren wij enkele weken later aanwezig bij de persconferentie KNR, alleen MCU, er was geen sprake van Klokk, zij zijn pas in 2011 opgericht zoals ze zelf zeggen: OP HET HOOGSTE NIVEAU. Wat is er gebeurd in die tijd tussen begin onthullingen seksueel misbruik in de RKK en het Deetman onderzoek.Het was duidelijk dat MCU niet de organisatie was waarmee zaken gedaan kon worden. Wij waren immers vanaf het begin voorstander van parlementaire enquête en geweld moest bij het onderzoek betrokken worden (u weet wel corrigerende tik van Deetman).

Wat KLOKK wederom aanhaalt (framing) is het ‘schoppen‘. Hiermee heeft de groep rond Klabbers aanvankelijk succes geboekt want zo werden wij af geserveerd / gedemoniseerd, een doelbewuste poging ons te isoleren. Waarom deden zij dat? Nee, Klokk schopt niet het zijn keurige heren, die Rome wijzen op hun morele verantwoording. Anderen ( zij bedoelen, in tegenstelling tot andere slachtoffer organisaties; MCU dat zijn de schoppers) voeren dit proces van erkenning en genoegdoening niet op de juiste wijze. Het is nogal narcistisch om jezelf wederom op de borst te kloppen terwijl wij nog steeds met hetzelfde bestuur opereren vanaf 2010 waar Klokk sinds 2011 negen bestuursleden zijn opgestapt, RvT recentelijk verdwenen is. Ergo het Rebel rapport spreekt over een select aantal sleutelfiguren dat zichzelf flinke salarissen heeft toegekend. Over erkenning en genoegdoening gesproken, hebben ze toch bovenal, op het hoogste niveau, aan zichzelf gedacht.

Geen transparantie toch wel HET verwijt aan ordes / congregaties) geldt evenzeer voor Klokk, geen transparantie want als wij geweten hadden van deze eenzijdige OP HET HOOGSTE NIVEAU regering, parlement, leiding RKK en KNR…deze UITGESPEELDE DEAL TUSSEN VWS EN KLOKK zouden wij nooit in 2014 de samenwerking zijn aangegaan (overigens op verzoek van Klokk zelf) met een gelimiteerde subsidie. Te weten 125 euro per maand (inmiddels tegen de afspraak in, ingetrokken).

Hieronder de brief van onze secretaris Corrie Bel aan VWS

Geachte mevrouw Bruins,

Wij als Bestuur van M.C.U. hebben kennis genomen van uw e-mail  van 23 januari 2017, waarin U simpel met enkele woorden aangeeft: ga in overleg met het bestuur van Klokk voor nadere toelichting en onderbouwing. U mag gerust weten, dat wij als Bestuur van MCU met  verbazing en teleurstelling uw reactie hebben gelezen.  Blijkbaar staat u dus achter de beslissing van Klokk en is het stopzetten van onze  vrijwilligersvergoedingen met uw goedkeuring gebeurd. Een zeer vreemde gang van zaken , zeker na uw e-mail d.d. 8-1-2017, waarin u zelf aangeeft dat het inderdaad niet nodig is om een onderbouwde begroting in te dienen van de voorziene uitgaven m.b.t. de begrotingspost ‘M.C.U.’ en dat  een globaal voorstel voor deze post  voldoende is.  Op uw advies  hebben wij voor de door Klokk aangegeven datum een beknopte  begroting voor het jaar 2017 ingediend en heeft Bert Smeets nog heel snel een globaal overzicht gemaakt en aan u gemaild met een groot deel van  zijn activiteiten die hij naast de opvang van slachtoffers en de nazorg van slachtoffers  heeft verricht. Over het indienen van een activiteitenplan  heeft u niets vermeld in uw email, daardoor waren wij van mening dat we daarvoor nog even de tijd hadden. Daarnaast is het vreemd dat de penningmeester van Klokk eerst telefonisch en daarna samen met de vice voorzitter in een overleg met ons aangeeft dat wat wij in het verleden aangeleverd hebben niet voldoende zou zijn maar ondanks toezeggingen daar nooit meer bij ons op terug is gekomen. Het voorstel van u om in overleg te gaan met het Klokk snappen wij ook niet. 

Wij hebben op 8 december overleg  gehad met u en de heer Bos, waar ook bij aanwezig waren de dames Knibbe en Knips. Tijdens dit overleg hebben  wij uitgebreid over problematiek rond de heer Klabbers en de Stichting Klokk gepraat. Niet voor niets hebben wij vanaf mei 2016 getracht (ook via de heer De Ridder) de begrotingspost MCU bij SKIP onder te brengen. Ondanks vele verzoeken van SKIP en MCU is het nooit tot een afspraak met u gekomen.  Tenslotte hebben we op aandringen van de penningmeester van Klokk toch maar besloten de vrijwilligersvergoedingen bij Klokk te laten. Dat kwam waarschijnlijk Klokk heel goed uit. Immers op die manier voldoen zij aan het overkoepelende karakter van hun stichting. En dat overkoepelende was toch het uitgangspunt voor de verleende subsidie aan Klokk!

Uw advies ga in overleg met het bestuur van Klokk voor nadere toelichting en onderbouwing is in onze beleving vrijwel onmogelijk. U (of te wel VWS) heeft Klokk alle macht gegeven. Macht die wordt gebruikt of moet ik zeggen wordt misbruikt door Klokk (voornamelijk Guido Klabbers). Samen werken met slachtofferorganisaties is tot nu toe een utopie gebleken. In het rapport van de Rebelgroep, waar uw Ministerie opdracht voor heeft gegeven, worden omtrent de samenwerking met de andere slachtofferorganisaties ook opmerkingen gemaakt. Tot nu toe zonder resultaat terwijl uw Ministerie een controlerende functie heeft.  

Zelfs binnen de interne organisatie van Klokk is samenwerking niet realiseerbaar gebleken. Niet voor niets zijn er in het korte bestaan van Klokk 9 bestuursleden opgestapt met als klapstuk het opstappen van de voltallige Raad van Toezicht in december jl. En nu nadat Klokk alle macht in handen heeft geeft u ons het advies om met ze te gaan overleggen voor nadere toelichting en onderbouwing! 

Ik hoop dat u het ons niet kwalijk neemt dat wij diep teleurgesteld zijn in het Ministerie van VWS maar ook in u. Hopelijk is deze mail voor u aanleiding om uw eerder ingenomen standpunt te herzien.

Wij hopen op een spoedig, positief, antwoord van uw kant,

Met vriendelijke groet,

Corrie Bel-van Tilborgh

Secretatiaat MCU

PS…… Er is nog steeds geen reactie van VWS