Het Sloper Journaal (18)

Er is geen nieuws althans zo wil men het in Maastricht geloven; de driehoek Servatius, Gemeente Maastricht en een regisseur op vakantie, die denkt dat hij te maken heeft met een theater gezelschap dat een stuk instudeert en zich tijdelijk voor de buiten wereld heeft afgesloten.

Wat zijn de feiten: ik heb Mr. J.B.G. Gelissen (Dreessen advocaten Sittard) al in Juli ingeschakeld om ons aanvankelijk streven voor uitstel sloop woningen aan te vechten, wij als Blauwe Sloper comité beroepen ons op enkele documenten in ons bezit:

De vergunning heeft haar geldigheid verloren, dan bepaalt art. 16 lid 8 Leegstandwet het volgende:

“De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, is geen opzegging vereist. Indien de huurder na het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt, met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, ontstaat, tenzij van een andere bedoeling blijkt, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarop titel 4, afdeling 5, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.”

Dat betekent dat de gewone huurbeschermingsregels van toepassing zijn en niemand hoeft te vertrekken. (advies deskundigen).

Aangetekende brief advocaat Gelissen / Sloper comité aan corporatie Servatius

‘Mijn cliënt huurt van u de woning……..te Maastricht. In de destijds opgestelde huurovereenkomst is opgenomen dat deze is gekoppeld aan een vergunning op basis van de Leegstandwet. 

Deze vergunning is – voor zover cliënt weet – echter op 19 november 2019 vervallen, hetgeen zou betekenen dat ook de huurovereenkomst van rechtswege is beëindigd.

Mijn cliënt is, zoals u weet, tot op heden in zijn woning blijven wonen. U heeft mijn cliënt te kennen gegeven dat de huurovereenkomst per 1 september 2020 wordt beëindigd en dat mijn cliënt het pand voor die tijd dient te verlaten. 

Bij dezen betwist ik namens cliënt uitdrukkelijk de rechtsgeldigheid van de huuropzegging, nu deze niet aangetekend of bij exploot aan cliënt kenbaar is gemaakt. 

Bovendien is cliënt als huurder, nadat de huurovereenkomst van rechtswege is beëindigd met uw goedvinden (u heeft cliënt immer nimmers aangezegd dat hij de woning dient te ontruimen)  in de woning blijven wonen. Op grond van artikel 16, achtste lid van de Leegstandwet, is hierdoor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, waarop Titel 4, Afdeling 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Zulks brengt met zich mee dat cliënt zich kan beroepen op de reguliere huurdersbescherming.

Cliënt wenst als huurder bovendien de onderstaande vragen beantwoord te krijgen:

  • Heeft Servatius Wonen & Vastgoed vóór of op 19 november 2019 een verzoek tot de gemeente gedaan tot verlening van de vergunning op basis van de Leegstandwet? 
  • Heeft de gemeente aan Servatius Wonen & Vastgoed een vergunning verleend tot het verhuren van de woning op basis van de Leegstandwet? 

Indien een van bovenstaande vragen, dan wel allebei de vragen met ja beantwoord kunnen worden, wil ik u vriendelijk, doch dringend, verzoeken mij de vergunningsaanvraag, en/of de verleende vergunning aan mij toe te zenden. 

Geschiedende dit schrijven geheel sans prejudice en onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijft,

Met vriendelijke groet, 

Mr. J.B.G. Gelissen, Advocaat

___________________________________

Dan heeft de PvdA de volgende vragen gesteld:

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: PvdA – gemeenteraadsfractie Maastricht

Betreft: Artikel 47 vragen “vergunning voor tijdelijke leegstaande woonruimte”

Datum: 5 augustus 2020

Geacht College,

In Maastricht zijn er verschillende panden die via allerlei constructies in de tijdelijke verhuur gaan. Mensen die een dergelijk pand huren, weten meestal dat ze beperkte (huur)rechten hebben, toch is wel altijd de vraag hoeveel keus mensen hebben. Woningen in Maastricht zijn vaak onbetaalbaar, zie ook bijvoorbeeld de flater die we als stad slaan bij de locatie Gerlachus. Daarnaast moeten mensen vaak best lang wachten voordat een geschikte huurwoning in de sociale woningbouw beschikbaar is. De vraag kan dus ook worden gesteld of het echt een keus is om via dergelijke constructies te gaan huren of dat mensen min of meer gedwongen zijn omdat er nauwelijks andere mogelijkheden zijn.

We hebben begrepen dat u als gemeente regelmatig op basis van artikel 15 van de Leegstandswet een vergunning verleent voor tijdelijke bewoning van een woning. Wij begrijpen ook dat aan het verlenen van een dergelijke vergunning een termijn is gekoppeld. Wij horen graag of u als gemeente zelf actief ingrijpt op naleving van de bepalingen in de Leegstandswet.

Tot slot hebben wij begrepen dat sommige huurders van aanbieders van huurwoningen te horen krijgen dat ze voor goedkope huurhuizen maar moeten verhuizen naar Heerlen of Landgraaf. Dat lijkt ons nou niet de gewenste ontwikkeling. Wij denken eerder dat er in Maastricht te weinig betaalbare huizen zijn. Wij hopen dan ook dat u actiever wilt ingrijpen op de woningmarkt.

We hebben hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat u op 18 november 2014 (verzonden op 19 november 2014) aan Servatius een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandswet hebt verleend voor woningen aan de Blauwe Loper met een gehele duur van ten hoogste 5 jaar?
  2. Klopt het dat deze vergunning derhalve van rechtswege eindigt op 19 november 2019?
  3. Klopt het derhalve dat de tijdelijke huurders op basis van artikel 16, onder 8 van de Leegstandswet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen vanwege het verliezen van de geldigheid van de vergunning?
  4. Heeft u Servatius gewezen op het verlopen van de vergunning?
  5. Vindt u dat Servatius alles in het werk moet stellen om de mensen die nu nog in de oude huizen op de toekomstige Blauwe Loper wonen te helpen?
  6. Vindt u dat Corona een reden is om coulant te zijn met de verhuisdatum?
  7. Kunt u ons aangeven op welke datum deze huizen gesloopt zullen worden en of alle benodigde vergunningen hiervoor reeds zijn ontvangen?
  8. Bent u in navolging van vb Den Haag of Utrecht bereid om actiever beleid te voeren om zo mogelijk in te grijpen op de woningmarkt?

Namens de PvdA-fractie, 

Henri Borgignons

Manon Fokke

Didier Jacobs

namens Blauwe Sloper comité

Bert Smeets

smeetsbert6@gmail.com