Mama it is snowing

the flakes are black and it smells like daddy’s car.

Alleen deze sneeuw is zwart en ruikt naar papa’s auto

For the first time, researchers have found soot particles from air pollution caused by polluted exhaust gases in the placenta. Belgian scientists examined 28 placentas of women who had just given birth in the hospital of the city of Genk, close to Maastricht, and described their findings in Nature Communications.

Voor het eerst hebben onderzoekers roetdeeltjes, afkomstig van luchtvervuiling door vervuilde uitlaatgassen, gevonden in de placenta. Belgische wetenschappers onderzochten 28 placenta’s van vrouwen die net waren bevallen in het ziekenhuis van de stad Genk, dicht bij Maastricht, en beschrijven hun bevindingen in Nature Communications.

This is not a message from the other side of the world but close by in Genk, close to Maastricht. The next climate protest march I would like to introduce this new scientific fact because I still speak to people who deny this for political and economic reasons. They also do not want to talk except under their narcissistic condition that they are right. Climate targets are being pushed aside while a wave of new energy came through even in the Burgundian city of Maastricht. One of the many cities with billions of soot particles. A Berlin woman walked with the sign ‘I demonstrate because of facts’, new in the history of the free word that we raise our voices while the biggest polluters do not pay CO2 tax or take measures. Do politicians, shareholders, realise … millions of people worldwide are waking up NOW … and this is just the beginning.

NU even geen bericht van de andere kant van de wereld maar vlakbij in Genk, dicht bij Maastricht. De volgende klimaat mars, graag dit nieuw wetenschappelijk feit meenemen, want ik spreek nog steeds mensen, die dit om politieke en / of economische motieven, ontkennen. Ze willen ook niet praten behalve dan onder hun narcistische voorwaarde dat zij gelijk hebben. Klimaat doelen worden ter zijde geschoven terwijl een golf van nieuwe energie door onze Bourgondische stad Maastricht, raast. Een van de vele steden met miljarden roetdeeltjes. Er liep een Berlijnse studente mee met het bord ‘ik demonstreer vanwege feiten’, nieuw in de geschiedenis van het vrije woord dat we onze stem verheffen omdat de grootste vervuilers geen Co2 belasting dan wel maatregelen treffen. Hebben de politici, aandeelhouders het niet in de gaten.. wereldwijd gaan miljoenen mensen de straat op…en dit is nog maar het begin.