Opsluiten…isolatie

“Je kind opsluiten in zijn kamer is mishandeling” onze laatste stelling van dit jaar. Een stelling waar geen duidelijk antwoord op te geven is, dat bleek uit de grote respons van jullie! Een kleine meerderheid (52%) is het eens met de stelling.

Verdragstekst

Wekenlange opsluiting, werd niet over gesproken bij de commissies RKK maar dat had meer met mij te maken, ik was en ben de klokkenluider…aangenaam!

klokkenluider

Lid 1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

Lid 2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.

Kern

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing.

Toelichting

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling. Hieronder vallen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik. Zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid moet maatregelen nemen om kindermishandeling te voorkomen. Ook moet de overheid zorgen voor opvang en behandeling van kinderen die hiervan slachtoffer zijn.

Soorten kindermishandeling

Kindermishandeling kan vele vormen aannemen. Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden, omdat slaan iemand zijn waardigheid aantast.

Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen. Ook het opsluiten of (sociaal) isoleren van een kind valt hieronder.

Lichamelijke verwaarlozing is een passieve vorm van kindermishandeling. Een kind krijgt dan niet de zorg krijgt die het nodig heeft.

Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend tekort in het geven van liefde, warmte, aandacht en waardering, geborgenheid en steun.

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen niet weigeren. Dit heeft grote schadelijke gevolgen voor het kind.

Gevolgen kindermishandeling

Het leed van de kinderen die mishandeld worden is groot. Uiteraard is er de lichamelijke pijn. Maar er is vaak ook de psychische pijn van de vernedering en van de afbraak van het gevoel van eigenwaarde. Kinderen kunnen ernstig beschadigd raken en dragen de negatieve gevolgen ervan levenslang met zich mee. Bovendien komen kinderen die mishandeld zijn sneller in situaties terecht waarin ze (opnieuw) worden mishandeld of uitgebuit. Tenslotte lopen mishandelde of verwaarloosde kinderen een groter risico om later hun eigen kind te mishandelen of te verwaarlozen.

Kinderen die mishandeld worden, vinden het vaak moeilijk om het iemand anders te vertellen. Veel kinderen schamen zich bijvoorbeeld. Of ze zijn bang dat ze bij hun ouders worden weggehaald. Toch is het belangrijk dat ze niet alleen staan en dat ze geholpen worden. Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling heeft daarom de plicht om hier iets mee te doen. Bijvoorbeeld door er met de ouders of met het kind over te praten. Of – als praten niet kan of niet veilig is – door advies te vragen aan Veilig Thuis. (of bel de arme broeders Franciscus in Ohio, of Alphons in Gemmenich). Deze instantie is 24 uur per dag bereikbaar voor gratis advies. Bij de broeders moet je wel iets betalen of ruilen kan ook! Jammer dat ze gevlucht zijn, de arme broeders!!