Toen en Nu

Zwartboek dikIn het zwartboek ‘de Kerkstaat’, hebben we de klachten hoe jeugdzorg en kinderbescherming in de totale misbruik / geweld kwesties midden in zitten. Kerk en staat zijn gescheiden maar de staat heeft een verantwoordelijkheid voor de burgers. De staat moet zijn regels ten opzichte van de rechten van het kind goed formuleren.

In Duitsland mag een kind wel naar de rechter gaan, in Nederland niet.

In Duitsland heeft het kind een eigen/persoonlijke rechtsingang. Voor proceskosten wordt niet gekeken naar de inkomsten van de ouder(s), maar naar de inkomsten van het kind! Ook belangrijk in gevallen waar gescheiden ouders samenleven. De (stief)vader heeft in NL wel de plicht voor het kind te zorgen, materieel en financieel, maar niet het recht het kind wettelijk bij te staan. Proceskosten betalen mag hij wel, maar in en bij juridische zaken heeft hij niets te vertellen. Belangrijk, vooral in gevallen waar biologische vader in het buitenland verblijft (en tevens de dader in casu is.) Maar ook “normale” ouders schrikt het geld vaak af om een aangifte te doen, te procederen. Dus ernstig nadeel voor kind.

Wat zijn de rechten van het kind?

Bij het onderzoek van Deetman: levert hij het kind rechteloos over aan de katholieke kerk. De staat zegt eigenlijk: we willen niet kijken wat de kerk met onze kinderen doet.

De staat is verplicht om er zorg voor te dragen dat het kind niets overkomt. De staat (hier commissie Deetman) laat steken vallen. Zoekt alleen het seksuele aspect en niet het fysieke. Dit is dus in strijd met de wet. De staat houdt zich niet aan de wet. Het onderzoek staat daarmee op losse poten.

1. Het onderzoek van Deetman is veel te nauw. Het moet zich verbreden naar:

– Onderzoek plegen naar daders met een Nederlandse identiteit die zich schuldig hebben gemaakt aan daden in het buitenland

– Omdat de Kerk met diensten en personeel zich niet alleen tot de grenzen van NL beperken.

2. Er moet een coördinerend hulpprogramma komen voor slachtoffers. Hoe gaat cie. Deetman dit waarmaken? Zij houden damage control. De bisschoppen gaan bepalen wat goed en wat slecht is. Kwartiermaker wordt ingesteld door de bisschoppen. Motie: een fonds die beheerd wordt door een onafhankelijk instituut. Bijv. Slachtofferhulp. De slachtoffers moeten betrokken worden bij de hulp. Het mag niet in hun handen alleen blijven.

1)Het instellen van een kwartiermaker door de bisschoppen is een vorm van secundaire victimisatie. Je bent in feite twee keer slachtoffer. Doordat je slachtoffer bent wordt je nog een keer slachtoffer gemaakt. De kerk die het misbruik heeft gepleegd, en beoordeelt daadwerkelijk degene die het misbruik heeft gedaan, Heeft psychologische gevolgen. Hoeft niet eens zozeer strafbaar zijn. Het laten herleven van wat je al hebt meegemaakt door dezelfde instantie. Je wordt ge-hertraumatiseerd. Vormen van ernstige nalatigheid.

Je kunt dit onderbrengen in het ontkennen van het recht. Je hebt recht op adequate hulpverlening. Hiermee wordt gezegd dat je niet nog een keer psychologisch belast mag worden. Op het moment dat de kerk de hulpverlening in eigen handen gaat nemen, komt dit voor. Dus dit kan geen adequate hulpverlening zijn. We willen een eerlijke kans hebben om voor hulp te vechten. Maar Deetman bepaald hoe zij geholpen worden. Dat is ongelijk.

1) De instelling Hulp en Recht plus de specifieke samenstelling daarvan zal secundaire victimisatie van de slachtoffers niet voorkomen, integendeel het is voorgeprogrammeerd omdat H en R alle risicofactoren “in huis heeft”.

Secundaire victimisatie speelt niet alleen bij het verhoor van het slachtoffer als getuige. Ook de onevenwichtigheid tussen de positie van de verdachte en die van het slachtoffer, de lange duur van het proces, gebrek aan informatie, bejegeningsfactoren en onvrede met de uitkomst spelen een rol.

Onevenwichtigheid tussen positie verdachte en slachtoffers. Uit de gesprekken met slachtofferondersteuners en slachtoffers komt naar voren dat veel slachtoffers het verschil in positie tussen verdachte en slachtoffer als (uiterst) onrechtvaardig ervaren. Zij hebben het gevoel dat de verdachte alle rechten heeft en zij geen.

NU!

(B&T) Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt u erover te informeren, dat dinsdag j.l. in een gesprek met kardinaal Eijk, bisschop Van den Hende en broeder Van Dam ons bestuur uitdrukkelijk is meegedeeld, dat er conform het advies van Deetman II  voor de slachtoffers van geweld sec  – mensen die op zich geen seksueel misbruik hebben ondervonden – een ‘special mediation’ komt waar B&T en het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK geen enkele rol in zal vervullen.

(MCU) Moet nog iedere keer denken aan de uitnodigingen voor de diverse gesprekken door B&T. Vraag me af waarom zij moeite doen om zo’n gesprekken te beleggen ogenschijnlijk zonder agenda en doel. Los van het feit dat al deze mensen betaald krijgen om gesprekken te entameren en te voeren denk ik dat ze zich alvast zijn aan het indekken voor als eventueel in het najaar er nog een verantwoordingssessie komt met de tweede kamer. Kunnen zij zeggen wij hebben er alles aan gedaan om met de diverse partijen de communicatie te onderhouden.

datumprikker

Kijk eens wat wij een moeite hebben gedaan; zelfs de kardinaal instelling gebracht.

Prompt werd gisteren (Dass Wort nach Sonntag) de datumprikker opgestuurd!!!