Laatste nieuws

Oproep steunbewijs St martinusschool in Weert broeder Ansgardes, later na zijn uitreden Leenders en is waarschijnlijk al dood. Hij zou nu rond de 99 zijn geweest. Volgens de gegevens is hij in 1973 eruit gestapt.

Dan is er een klacht gegrond verklaard met steunbewijs bij het nieuwe meldpunt, advies overgenomen op 3 Juni 2011. Dit erkende verhaal gaat over een vrouw die als meisje misbruikt door pater Molenaar van Mill Hill waarvan overste Eppink beweerd alle nog levende mensen gesproken te hebben, wat achteraf een leugen blijkt te zijn. Er is nog steeds niet het geld uitgekeerd aan mevrouw die er behoorlijk ziek van is. Er lag een voorstel om een voorschot te geven, wat betrokkene geen goed idee vond, en het liefst het bedrag gelijk helemaal uitgekeerd zag. Ze heeft steun gezocht bij C Counet maar die schoof het van zich af. De empathie van de KNR. Even in het kort het verhaal:

Ik ben A.K, een VROUW, die huppelend in de jaren 70 heitje voor een karweitje bij het klooster Het Missiehuis in Hoorn in contact kwam met Pater Molenaar en misbruikt werd. Ik heb mijn verhaal altijd dus 36 jaar bewaart en opgesloten gehouden, wel heb ik het geprobeerd met mijn moeder enige jaren geleden dit te bespreken, Het blijkt sinds gisteren dat ze selectief heeft geluisterd en niets heeft gehoord (willen horen wegstropt) dus zelf ook slachtoffer is van de bangmakerij van de katholieke kerk.

Toen jullie verhaal in de media kwam, wist ik dit laat mij niet los, dit doet pijn, heeft altijd pijn gedaan, hier moet ik wat mee. Er moet een goed signaal de maatschappij in. Dit willen wij niet, macht door functie. Ik sta alleen, en strooi mijn verhaal gewoon overal maar naartoe, Ik schaam mij niet meer. ik wil gehoord worden en mijn verhaal kwijt.

wil je mij laten weten wat ik kan doen. of neem mijn gegevens mee in jullie groep.

Heel veel kracht wijsheid en liefde

Dan willen we jullie met nadruk op het volgende wijzen

Misschien heb jij, en je partner, al eerder een klacht ingediend bij Hulp & Recht, dan had je nu al van het nieuwe Meldpuntmisbruik RKK bericht ontvangen over jouw klacht en de afhandeling hiervan, zo niet dan is de betreffende klacht in het ongerede geraakt of zoekgemaakt, en dan moet je weer, wij weten dat dit een heleboel energie en opoffering en doorzettingsvermogen van je zal vragen hiervan melding maken betreffende jouw klacht(en). Dus pak de pen of het toetsenbord en meld je klacht bij:WWW. MELDPUNTMISBRUIKRKK.NL

Het laatste nieuws is dat ons blog gehackt is, en wij met moeite artikelen kunnen plaatsen, laat staan foto’s. Wij zullen een klacht bij de politie indienen.

God als back-up

In een arrest van 8 november spreekt het Engelse High Court zich uit over de vraag of de relatie tussen een bisschop en een priester toelaat om een bisschop burgerlijk aansprakelijk te stellen voor de fouten die worden gepleegd door ‘zijn’ priester. De zaak betrof een daad van seksueel misbruik gepleegd door een Rooms katholieke priester op een zesjarig meisje. Hoewel de klassieke voorwaarden om te besluiten tot een tewerkstelling niet voorhanden zijn, meent de rechter niettemin dat de relatie priester-bisschop aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het was de autoriteit van de priester die het risico op seksuele aanranding vergrootte. Het was het verlenen van macht, verschaft door de bisschop, die door de priester werd uitgebuit en tot het misbruik heeft geleid.

Het besluit van de rechter is gebaseerd op volgende factoren: de autoriteit van de priester en het verlenen van gezag om te handelen ten voordele van en/of namens de ‘onderneming’ kerk. (Roel Verschueren / de Morgen.be) Interessant de Engelese wet wijkt af van de Nederlands / Belgische maar filosofisch / natuurkundig gezien kunnen wij universele wetten toepassen om deze machtsdrang te duiden. Laten we als als voorbeeld een ouder-kind relatie nemen die de basis behoort te vormen voor een latere, gezonde, uitgebalanceerde persoonlijkheid. De ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kroost, en de wet heeft het als volgt ingedeeld.

0 tot 14 jaar – Voor schade die veroorzaakt is door een kind dat nog geen 14 is, zijn de ouders altijd aansprakelijk.

14 en 15 jaar – Voor schade die veroorzaakt is door kinderen van 14 of 15 zijn in principe de ouders aansprakelijk, tenzij ze het foute gedrag van hun kinderen écht niet konden verhinderen.

In het laatste geval moeten de ouders aantonen dat hen geen verwijt treft. Dat kan moeilijk zijn, omdat ouders geacht worden hun maatregelen voor het voorkomen van ongelukken te verscherpen, naarmate het kind een groter gevaar oplevert.

16 en 17 jaar – Kinderen van 16 of 17 zijn in de eerste plaats zélf aansprakelijk en de ouders pas in de tweede plaats (als ze nalatig zijn geweest). Een geestelijke of lichamelijke tekortkoming is niet voldoende om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

18 jaar en ouder – Een kind van 18 jaar of ouder is meerderjarig. Ouders zijn dan niet meer aansprakelijk voor de schade die deze kinderen veroorzaken of de schulden die ze maken.

Ik neem met uw welbevinden mijn eigen jeugd als voorbeeld. Ik ben als 10 jarig jongetje naar Bleijerheide verkast. Precies tot mijn 14 heb ik op internaat gezeten, de leeftijd dat mijn ouders, in dit geval mijn moeder daar mijn vader al overleden was, verantwoordelijk is volgens de wet, de burgerlijke wet. Ik herhaal: de schade die veroorzaakt is door een kind dat nog geen 14 is, zijn de ouders altijd aansprakelijk.

Nu, de opvoeding is overgenomen door de broeders Franciscanen die muren om het internaat bouwden, poort dicht gooiden, neem ik aan dat zij dan ook de civiele verantwoordelijkheid overnamen van de ouders. In ieder geval geacht worden mijn daden / gedrag, maar ook hun daden in volle bewustzijn aangingen. Zij kregen betaald, los van het feit of deze kloosterlingen zelf ook salaris of wel de goedkoopste arbeidskrachten waren, en dus uitgebuit werden. Zij namen geld aan voor deze opvoeding te kunnen realiseren. Dat betekent dat zij de volle verantwoording in wereldse zin als moreel op zich nemen. Je zit als kind altijd in een machtsrelatie, echter deze machtsrelatie was ook nog eens harder, scherper, met ongelijke omstandigheden en gericht op het breken van de wil die misbruik / geweld mogelijk maakte. Zij, de ordes, congregaties, parochies, bisdom, en de daarbij horende machtsuitoefening, zoals in het Engelse High Court wordt geoordeeld, kunnen dus in in meerdere opzichten aansprakelijk gesteld worden.

Dan…machtsverhoudingen worden in de regel afgestraft wanneer één lid van welke club dan ook, over de scheef gaat. Dit om te voorkomen dat zich ‘rotte appels’ gaan vormen. De rotte appels in de kerk worden echter niet opgeruimd en gewoon in een ander mand gegooid waar andere appels besmet worden, ondanks de pesticiden die men zo nu en dan poogt op hun schil te spuiten. Wanneer de rotte appels er niet eruit gehaald worden, stinkt de mand snel en verzieken de maatschappelijke verhoudingen. Doordat de kerk haar eigen wetten hanteerden, kloostermuren bouwden, gaf zij als signaal dat de buitenwereld, wereldse wetten kortom niet van toepassing konden zijn. Doch wanneer deze machtsfiguren zesjarige meisjes of jongens als hun speelterrein zien, begeven zij zich op werelds grondgebied, moreel als juridisch. De verantwoordelijkheid is cruciaal, onlosmakelijk verbonden met eerdere en latere maatschappelijke verhoudingen. Wanneer minderjarigen in een andere samenleving terugkomen, kan men niet voorbij gaan aan de basis die gelegd of gebroken is. Ze claimen God als back-up, zichzelf verkoren tot het hemelsrijk Gods, heilig verklaard, echter de werkelijkheid waar zij ook deel van uitmaken, willen clerici niet zien.

Klacht

Vorige week is de tussenrapportage van de commissie Deetman openbaar gemaakt. In deze tussenrapportage is ook het advies opgenomen van professor Lindenbergh voor financiële schadeloosstelling van de slachtoffers. Dit advies is inmiddels overgenomen door de bisschoppen.

 

Inmiddels zijn er al een aantal klachten ingediend bij het voormalige Hulp en Recht, nu meldpunt sexueel misbruik RKK, gegrond verklaard en doorgezonden naar de betreffende bisschop(pen) ter afwikkeling.

Vorige week is openbaar geworden dat De Salesianen een schikking hebben getroffen voor een bedrag van euro 500.000,00 met de 23 slachtoffers van Jongensinternaat Don Rua. Er is een bedrag van gemiddeld euro 20.000,00 per slachtoffer uitbetaald.

Hier uit blijkt dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen die slachtoffer is geweest van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk zich meldt en een klacht indient (als dat nog niet is gebeurd) bij Meldpunt Sexueel Misbruik RKK.

Bij dit meldpunt kun je een klacht indienen via www.meldpuntseksueelmisbruikrkk.nl over het sexueel misbruik wat jij als slachtoffer hebt meegemaakt.

Het meldpunt zorgt voor:

– Hulp van een vertrouwenspersoon (indien gewenst)

– Juridische hulp (onafhankelijk en kosteloos)

Een aanzienlijk aantal slachtoffers heeft al een klacht ingediend maar wij vermoeden dat een groot aantal slachtoffers, om wat voor reden dan ook, nog steeds geen klacht bij dit meldpunt heeft ingediend.

Uit de schikking die de Salesianen hebben getroffen met de Don Rua slachtoffers blijkt hoe belangrijk het is dat er zoveel mogelijk klachten door worden ingediend.

De ervaringen met de advocaten die door de kerk worden toegewezen en betaald zijn zijn tot nu toe goed. Ook over de ervaringen met vertrouwenspersonen horen we goede dingen.

Dus daarom adviseren wij: Doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dien een klacht in over uw ervaringen!!

De witte en zwarte lijn

Er zijn mensen die beweren dat we ons alleen bezig houden met Bleijerheide, maar Mea Culpa, MCU heeft altijd het totale spectrum aan geweld en misbruik in en rond de kerk, in woord en daad bestreden. Bijna twee jaar strijden wij tegen valse machten, ongeloof en hielpen honderden mensen bij elkaar te brengen, dossiers samen te stellen, vergaderden en hielden de Mars tegen de Doofpot. In onze visie is er geen plaats voor een hetze tegen priesters of hekel aan geloof / religie. Daartegen willen we duidelijk zijn, en blijk geven wat geloof met mensen kan doen, hoe religie ze kan manipuleren, discrimineren, onderdrukken en zelfs slaafs maken. Geen God die dit wilt.

Wij beschuldigen niet iedereen in de RK, dom om zoiets te opperen, maar diegene die wij noemen zijn verantwoordelijk of mede-verantwoordelijk, en bleven ze wel / niet in gebreke aan hetgeen de ware aard van het Christendom verafschuwd: geweld tegen kinderen, vrouwen en de ons omringende medemens die zijn eigen aard eindelijk aanvaarden.

Om nog duidelijker te zijn: breken met vals geloof, valse strijd, en valse hoop. We hebben vanaf het begin de witte en zwarte lijn voorgesteld, die nu geleidelijk door toedoen van organisaties die niet direct het belang van ALLE slachtoffers voorhebben, wordt deze witte en zwarte lijn steeds grijzer. Voor mensen die vergeten zijn wat dat precies inhield is dat we zowel het conflict model als de dialoog zoeken met kerk en haar onderzoek. Beide vullen elkaar aan, zo redeneerden wij in het begin en zo denken wij er nog steeds over. Geen gelul, aanpakken die daders, en tevens willen wij dat iedereen begrijpt hoe dit allemaal kon gebeuren…het geweld en misbruik op een immense schaal verborgen voor de samenleving. De RK omerta.

 

Ook stelden wij de benoeming van een seksuologe voor aan het hoofd van de commissie die dit zou moeten onderzoeken, een commissie onafhankelijk, en vanuit de samenleving. Er werken zeer goede krachten bij Deetman, echter hun handen zijn ook gebonden. Een seksuologe en Goedele had onze voorkeur, zij zou de achtergronden en psyche van de dader zeer goed in beeld brengen… Let’s talk about sex….en zie hoe clerici in elkaar steken.

sorry sorry sorry sorry sorry!

Sorry, sorry, sorry, sorry…Eindelijk weer excuses! Deetman wordt op zijn wenken bediend, de empathie ging vooralsnog eerst naar de dader waar kapelaan Sjef S. met alle medewerking van bisdom Luik en Roermond vrijbaan kreeg voor zijn pedofiele neigingen in de vijftiger jaren. Dit is in kerkelijke kringen, wereldwijd geen noviteit, maar in ons toeristisch Valkenburg waar we met de kabelbaan op en neer gingen, en onbekommerd konden uitkijken over het gemoedelijke katholieke Limburgs land, een unicum. Sorry, sorry sorry; bij Stan Hoen moet het woord ‘sorry’ zo langzamerhand uitgetrokken worden als betrof het een tangverlossing van een tienling, want er is immers méér, veel méér.

Tijd dat wij nog wat zaken naar voren brengen, zonder hulp van justitie want dat is de hamvraag…hoe kan het steeds uit handen van justitie blijven, steeds maar weer opnieuw??? Heel, en zijn verstandelijk gehandicapten was toch ook bekend bij OM, bisdom, en zelfs kinderbescherming. Hoe houdt het bisdom en justitie dit onder de rozen? Pastoor te Reuver / Offenbeek werd veroordeeld en later gewoon door Wiertz benoemd tot pastoor Grasbeek, de man kreeg een nieuwe kans. Veel is er niet veranderd in de cultuur van het bisdom Roermond sinds de vijftiger jaren, de kerk staat immers al heel lang stil. Bewust de daders beschermen of het nou Sjef S. betreft of Haffmans, SS, S te Kerkrade, Sliwa te Vaals, de broeders van Bleijerheide, de nonnenbaby’s, iedere geestelijke kan rekenen op protectie…de RK omerta, en daarmee criminele feiten verdoezeld.

Omdat deze zaak zo gedocumenteerd is, volgens Joep Dohmen van het NRC, kan er misschien, volgens ons, eens een keer gekeken worden naar de bronnen in en rond justitie hoe dit in de doofpot kan verdwijnen? De pax-de-deux tussen bisdom en justitie is aller charmantst en al 350, pardon 351 jaar oud en trouw als een hond keffen en dansen ze, het gelukkige echtpaar. Mea Culpa heeft bijna twee jaar geleden de Sfinx abortussen van meneer pastoor gepubliceerd, zolang het niet in een al te grote krant staat, interesseert het niemand. De empathie van het bisdom is voor even weer genoeg…maar er is, beste beschermers van onze jeugd..méér, veel méér.