Manipulaties pastoor Schafraad

Nogmaals de feiten, de uitslag van het kort geding, en andere bijzondere ontmoetingen!!

Wat er vooraf ging aan het Kort Geding Augustus 2012 van de twee slachtoffers t.a.v. pastoor Schafraad en de uitslag hiervan!!

De drie klagers ontvingen een brief, gedateerd 27 maart 2012, van psycholoog A (in opdracht van de heer Schafraad) waarin hij aangaf dat de heer Schafraad hem inzage had gegeven in de klaagschriften met vertrouwelijke bijlagen die door de drie klagers tegen de heer Schafraad waren ingediend.

In de brief staat de volgende passage: “de wens om een gesprek te hebben komt voor uit zijn behoefte om tot wederzijdse erkenning te komen dat er in Bleijerheide mistoestanden hebben plaats gevonden en uit zijn behoefte om zijn persoonlijk aandeel in deze wantoestanden met U te bespreken”.

Dit lezende was ik met stomheid geslagen want in de contacten die ik met de heer Schafraad heb gehad vanaf 2006 heeft hij altijd ontkend dat er ook maar iets was gebeurd in Bleijerheide.  Sterker nog hem was nooit iets opgevallen en hem was ook niets bekend!!

Schafraad en Psycholoog A een nieuwe troef ingezet: klager 3. Maar nu allereerst waar ging het kort geding over:

 • – inzage geven in de ingediende klaagschriften met vertrouwelijke bijlagen aan derden w.o. psycholoog A
 • – het bekend maken in een brief aan oud leerlingen van Bleijerheide dat drie klagers slachtoffer zijn van seksueel misbruik en tevens het bekend maken van hun namen en geboortedata
 • – het ter inzage geven van de ingediende klaagschriften met vertrouwelijke informatie aan rechtspsycholoog Koppen en het op laten stellen van een rapportage zonder toestemming van de klagers en zonder dat de klagers door rechtspsycholoog Koppen zijn gezien
 • – het laten lezen van de door klager 1 en 2 ingediende klaagschriften met vertrouwelijke bijlagen aan klager 3
 • – het verstrekken van namen aan de media w.o. aan Nieuwsuur

Dit kort geding is aangespannen in eerste instantie door 3 klagers. Na het intrekken van het klaagschrift van klager 3 zijn de andere twee samen verder gegaan. Het is een gezamenlijk kort geding en tot stand gekomen nadat diverse sommaties door het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, de twee advocaten van de klagers en een aantal klachten ingediend bij de deken van de orde van advocaten niet het gewenste resultaat opleverden.

Sterker nog ondanks alle sommaties werd er door de heren Schafraad en A een derde troef ingezet:

Klager 3

Wie is wie:

–        Dino, Eymard is Schafraad

–  A is de psycholoog die Schafraad ondersteunt, tevens betrokken bij  het inzamelen van gelden voor de advocaatkosten van Schafraad

–       L is klager 1

–      E is klager 2

–       F is klager 3 (heeft onder dubieuze omstandigheden zijn klaagschrift ingetrokken)

–       B is Bert Smeets

–       C is echtgenote klager 1

Hieronder een klein gedeelte uit de correspondentie die ik van klager 3 heb ontvangen:

Date: 5 april 2012 16:20:55 GMT+02:00

To: “E

Cc: “B

Subject: “Uitnodiging Appels eten”

Hallo heren,

Ik heb zojuist een begeleidend schrijven gekregen van Advocaat X en een uitnodiging van A om effe te komen babbelen. 🙂

Ik heb geen honger dus ik heb na het lezen van de uitnodiging met tevens diverse overtredingen zoals het inzien van klaagschriften en zijn bemoeienis met de hele gang van zaken als gepensioneerd psycholoog geen zin meer in APPELS.

Geen appel meer voor mij!!

grt,

F

From: F

Date: 21 juni 2012 13:49:47 GMT+02:00

To:

Cc: Subject: Re: S / Klacht – uitnodiging zitting

Geachte mr W,

Ja, ik doe mee met het kort geding wat we gaan aanspannen tegen Dino en zijn maatjes.

Nou ja, maatjes….

Vr. groet

F

From: F

Date: 21 juni 2012 13:59:22 GMT+02:00

To: mr W

Cc: B

Subject: Schriftelijke behandelingen

mr W,

Is het nog mogelijk om de zittingen die ik nog moet bijwonen schriftelijk te laten behandelen? Ik weet dat ik een losbol ben maar na ontelbare slapeloze nachten en een hoop getril in mijn vingers geef ik me eigen niet veel kans op een gegronde afloop. K heb zeker klachten die Dino niet kan ontkennen, maar toch vertrouw ik die van Oosten niet. Maar dat bepraten we wel als ik naar Uw bureau kom.

Dit is dezelfde klager dan die op 25 juni, dus 4 dagen later,  tijdens een bezoek aan de heer Schafraad en psycholoog A heeft verteld dat hij heeft gelogen. Wel onder dubieuze omstandigheden want klager 3 was bang voor een schadeclaim!! En zowel zijn lichamelijk als geestelijk gesteldheid was op zijn zachts gezegd niet optimaal!! Na zijn “bekentenis” heeft klager 3 mondeling de toezegging gekregen dat er door de heer Schafraad geen claim zou worden ingediend. Klager 3 schrijft het volgende over zijn bezoek aan de heer Schafraad en psycholoog A:

From: F

Date: 25 juni 2012 20:13:02 GMT+02:00

To:

Cc:

Subject: Schafraad

Hallo Mea Culpianan,

Ik vind het verschrikkelijk om het te vertellen maar ik ben vanmorgen bij Schafraad thuis geweest. Hij was heel ontvankelijk en bood me aan om verschillende zaken af te wijzen, waar ik eigenlijk tevoren heel bang voor was. Zo was ik erg bang dat hij een aanklacht wegens smaad zou indienen samen met die van Oosten en dat zou dan ongeveer 80.000 euro gaan kosten aan advocaatkosten. Dat heeft me de hele donderdagnacht bezig gehouden. Dat heeft mij al gelijk doen besluiten om de zaak af te blazen. Bovendien duurde het ook al zolang met al dat geprocedeer zonder een beetje resultaat. En 80.000 euro dan kan ik gelijk het huis gaan verkopen en dat in deze tijd….Een kind die in X studeert en in de AOW.

Geen prettige toekomst dus.

Ook schrijft klager 3 dezelfde dag het volgende:

ma 25-6-2012 20:36

A,

Ik heb niet meer verteld als dat ik alleen was gekomen omdat ik bang was voor die claim die wellicht zou zijn gekomen. Ik zag me eigen al op een flatje zitten met de kids 12 hoog in het X.

grt, F

ma 25-6-2012 22:43

E en andere geadresseerden

Schafraad beweerde dat de advocaatkosten tot nu toe ca. 80.000 zijn geweest. Of dat klopt is niet aan mij om dat uit te zoeken, toch? Mij was het belangrijkste dat ik weer rust kreeg na maanden van angst voor claims

From: F

ma 25-6-2012 23:12

B J

Ik kan je verzekeren dat ik niet over een angstgevoel over Schafraad gehad heb. Wel van Oosten bracht mij gelijk al aan het denken vanwege de uitspraak dat hij geen excuses wil maken omtrent de door hem gedane uitspraken.

Bijzonderheden:

Tijd: tussen 11.00 en 12.00 uur op maandag 25 juni.

Aanwezigen: pastoor Schafraad en Dhr Appels..

80.000 euro : bij begin van het gesprek over smaad. Schafraad noemde gelijk al het woord smaad en wat de kosten tot nu toe waren geweest voor het onderzoek naar de aantijgingen van MCU. Ik moet zeggen dat ik 80.000 euro wel heel veel vond(al had ik dat niet kunnen betalen). Ik weet dat advocaten niet goedkoop zijn maar 80.000 euro…..Bij die 80.000 euro zaten trouwens ook de gemaakte kosten bij(wat zij daar ook onder verstaan).

Verdere toehoorders

Dhr Appels

Er is verder niets genotuleerd zover ik heb kunnen beoordelen.

F

di 26-6-2012 14:16

Hallo allemaal,

Ik wil jullie de volgende aanstaande activiteiten doorgeven.

1. Conceptbrief/verslag laatste bijeenkomst wordt verstuurd door Dhr. Appels aan mij en door mij verder verstuurd aan Mr. W.

2. Verslag(conceptbrief)van de bijeenkomst wordt ook naar mij gestuurd. Hierin zal tevens vermeld staan dat Schafraad niet zal overgaan tot verdere vervolging.

3.  Bijeenkomst bij Schafraad bespreking omtrent evaluatie te sturen brieven, geen verdere nieuwe activiteiten(a.s. maandag). Ik (F) vind het vervelend om te zeggen(en wil ook geen onrust stoken, dat heb ik al gedaan, maar Dino vertelde mij dat de twee andere klagers indien er enige vorm van onwaarheid in staat, dat ook kenbaar moeten maken(ik geloof niet dat onwaarheden in het klaagschrift van E en L staan)!

Verslag bijeenkomst F, Jan Schafraad en Ad Appels op 4 juli 2012

 1. 1. F stuurt  de mail door waarin hij B en K meedeelde dat hij zijn klacht introk.
 2. 2. F stuurt de mails v an B en K door waarin zij reageren op het intrekken van zijn klacht.
 3. 3. F zal B opbellen met de vraag of hij eens langs mag komen om te vertellen  hoe het hem vergaan is na het terug trekken van de klacht.
 1. 1.

To: F

Cc: J.Schafraad

Sent: Thursday, July 05, 2012 4:19 PM

Subject: verslag eerste gesprek

Geachte Heer F,

Hierbij stuur ik U het verslag van het eerste gesprek. Als U het eens bent met dit verslag zou U dit kunnen doorsturen aan de Heren L en E. Een van hen heeft daarom ook gevraagd. Het verslag geeft duidelijk aan dat U niet door ons onder druk gezet bent om uw verklaring in te trekken. Wij spraken over de mogelijkheid dat U L zou vragen om een kop thee bij hem te komen drinken. Ik denk dat het verstandig is om hem eerst dit verslag te sturen voordat U hem opbelt. Dan kunt U eerst zien hoe zijn reactie is.

met vriendelijke groet

 1. a. appels

do 5-7-2012 23:39

Beste Mea Culpianen

Ik ben afgelopen woensdag weer bij pastoor Schafraad geweest en heb met hem de klaagschriften van E en L doorgelezen.

Het viel me op dat de tijdstippen niet overeenkomen met de werkelijkheid bij beide klaagschriften.

Ik verzoek jullie dan ook jullie klaagschriften in te trekken.

De zitting zal ten aller tijde verkeerd voor jullie aflopen gezien jullie “wazige” verklaringen.

C L,E,

Kunnen wij eens samenkomen op een plaats die voor ons allemaal goed te bereiken is?

Het hoeft niet maar zou het toch op prijs stellen wanneer dit gebeurt.

B, jij bent natuurlijk ook van harte welkom.

Hoop jullie gauw weer te zien,

F

Uit de hierboven weergegeven mailtjes blijkt overduidelijk dat klager 3 is ingezet door de heer Schafraad en psycholoog A om de andere twee klagers over te halen ook hun bezwaarschriften in te trekken. De twee andere klagers waren en zijn daar geenszins toe bereid!!

De uitslag

De uitslag van het kort Geding

Eerst willen wij graag  het vonnis publiceren over het Kort Geding, althans de essentie die erop neer komt dat 1 klager zijn eis is toegewezen en de andere klager zijn eis niet. Een onbegrijpelijke uitspraak daar het een gezamenlijk aangespannen Kort Geding was. De president baseert zich op een toestemmingsverklaring die niet bij stukken zou zijn aangetroffen.  Ook klopt het  niet wat er onder 7.3.3 staat vermeld. Daar staat vermeld dat er na april geen inbreuk meer is gemaakt op de privacy van de klagers. Dat klopt niet want de heer A. heeft met Schafraad de klaagschriften van beide klagers aan klager 3 getoond in juli 2012 en het mailtje waarin klager 3 dat vermeldt zat bij de aangeleverde stukken.

Per saldo komt het er op neer dat de vordering voor 1 klager deels toegewezen is en voor de andere klager deels afgewezen. Het is een ingewikkeld verhaal geworden van de rechter  waar wel wat op af te dingen is. Hoe het precies zit begrijpen wij niet en velen met ons.

De crux is dat Schafraad op grond van de toestemmingsverklaring het hele klaagschrift niet zo had mogen gebruiken. Al tijdens de zitting heeft de rechter een ordemaatregel uitgesproken. Die ordemaatregel hield in dat het rapport Koppen slechts gebruikt mocht worden na de verwijdering van een groot aantal bladzijden en passages. Het lijkt een verdraaid staaltje oude Limburgse machtsverhoudingen waarin meneer pastoor niet zomaar veroordeeld kan worden. Door een van de eisers gelijk te geven en de ander gebaseerd op dezelfde verklaringen, af te wijzen heeft er niemand gewonnen, en niemand verloren. Modus pappen en nat houden. Loeënde klokke va Limburg mie land.

http://www.youtube.com/watch?v=3yivUVqRMDc

Bim bam bim bam! Nu laten wij met veel liefde de klokken van het jongenspensionaat loeen (luiden)!!

Ikzelf ben tijdens mijn bijna 8-jarig verblijf in Bleijerheide nimmer door welke broeder dan ook sexueel misbruikt of benaderd. Wel heb ik de geestelijke terreur en lichamelijke mishandeling als minder prettig ervaren, maar heb hier gelukkig verder geen latere (ernstige) nadelige gevolgen van overgehouden. Ik heb wel gezien dat de diverse broeders perfect wisten hoe ze hun “zwakke broeders” selecteerden en uitzochten. Schijnbaar, maar gelukkig voor mij, leende ik mij hiervoor slecht.

Ik ben door broeder Lucas, broeder Servaas en broeder Iglesias ongeveer 5 á 6 keer in elkaar geslagen. Dit was over de 3 jaren verspreid dat ik daar verbleef. Het gebeurde gewoon. Broeder Lucas sloeg me een bloedneus in de klas met de vuist. Er waren altijd andere leerlingen bij. Het is één keer gebeurd dat broeder Iglesias mij sloeg, terwijl ik met hem alleen in een kamertje was. Ik heb ook regelmatig gezien dat mede leerlingen klappen kregen.(ik hoop dat mede leerlingen ook naar jullie reageren. Sorry, maar die namen geef ik niet).

Hierboven een citaat uit een door ons ontvangen mail, echter in een gesprek met psycholoog A. afgelopen zaterdag wederom onder luid klokkengelui op het OLV plein waar in de basiliek een huwelijk werd vertrokken, werd ons bevestigd dat er inmiddels drie broeders door pastoor Jan Schafraad worden erkend als broeders die kinderen seksueel misbruikten, tenminste dat beweert psycholoog A. Voor ons is het geen nieuws maar als je De Limburger (LD1943102516 interview Jan S. )van dinsdag 10 April 2012 leest blijkt dat daar voor het eerst Schafraad zijn geheugen heeft teruggekregen. Hij noemt dan pater seksepietje (Landric) en de broeder bij wie de jongens snel hun broek moesten laten zakken (Bulletje). Na jaren van ontkenning dat er ook maar iets was gebeurd in Bleijerheide komt hij met deze opmerkelijke uitlatingen!! Sinds het gesprek van afgelopen zaterdag met psycholoog A wordt broeder Leonardus  nu aan dit illustere rijtje broeders die over de scheef gingen en kinderen seksueel misbruikten toegevoegd. Op mijn vraag of er nog meer broeders betrokken waren bij seksueel misbruik, kwam het antwoord ‘ja’. Het waanzinnige punt bij dit Bleijerheide verhaal is dat de eerwaarde pastoor misschien een verklaring gaat afgeven nadat de commissie zijn werk heeft gedaan……uiteraard pas wanneer hij gerehabiliteerd is!!

Wie kan dit nog vatten!!

Sommigen zien Schafraad als een wereldvreemde heilige die steeds herhaalt tegenover zijn beminde gelovigen ‘wat kunnen wij voor de slachtoffers doen’? Deze tactiek paste hij ook toe bij het maken van de documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’, ‘wat kunnen wij voor de slachtoffers doen?? Er gebeurt vervolgens niks. Er wordt geld opgehaald door de stichting die het zielenheil van deze pastoor hoog heeft staan. Kortom: het eigenbelang viert hoogtij!!

De goed heilig man pastoor Schafraad komt de slachtoffers tegemoet maar pas dan wanneer deze pastoor de uitspraak van de commissie heeft en hij gerehabiliteerd wordt. Dan komt hij misschien met ontboezemingen  over jongenspensionaat Bleijerheide. Ik heb psycholoog A gezegd dat het pas van morele moed zou getuigen wanneer de heer  Schafraad VÓÓR de HOORZITTING SCHAFRAAD / KLAGERS met een verklaring zou komen. Dan zou ik nog een klein beetje respect voor hem op kunnen brengen.

Omdat ik van klager 3 de beschikking heb gekregen van alle e-mails durf ik te stellen dat het intrekken van het klaagschrift van klager 3 onder dubieuze omstandigheden heeft plaatsgevonden. Na het lezen van de afgedrukte e-mails in dit stuk moet u zelf daarover maar een conclusie trekken.

Hoe gek kun je het maken!! De heer Schafraad en psycholoog A hebben klager 3 dringend geadviseerd de klaagschriften met betrekking tot de andere broeders die hem hebben misbruikt en inmiddels zijn overleden wel te handhaven. Dat zijn de broeders  Leonardus en Servatius. Veelbetekenend gezien het gegeven dat de heer Schafraad in 1972 met deze broeders in een conflict verkeerde betreffende masturberende jongens. Hij bevestigd hier indirect het seksuele misbruik van steeds meer broeders franciscanen!

Hoe bizar: Leonardus, Landric (seksepietje), Bulletje en Servatius hebben het wel gedaan en de heer Schafraad zelf niet????? Hij heeft tegen tal van media, in Rondom 10, in mijn documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’,  in tal van kranten artikelen nooit iets geweten, nooit iets gezien en nu hij zijn geheugen terug heeft kan hij eindelijk ons verhaal over de meest walgelijke praktijken van enkele van zijn medebroeders franciscanen die ver over de scheef zijn gegaan, bevestigen. Hij laat het alleen aan de psycholoog A. over om ons dit in een warm gesprek op een Maastrichts terras te vertellen, zelf blijft hij wereldvreemd natuurlijk en heilig. Echter wij vinden dit een ongehoorde miskenning van de feiten, een loopje met de geschiedenis op een botte wijze verdraait ten gunste van hemzelf. Dik 45 jaar zweeg deze franciscaner monnik, nu kan hij spreken en laat het een parochiaan/psycholoog ons toefluisteren dat er meer misbruik heeft plaatsgevonden op het jongenspensionaat te Bleijerheide…en hij/Schafraad wist ervan!!

5 gedachten over “Manipulaties pastoor Schafraad”

 1. Het wordt steeds erger.

  Dagblad De Limburger heeft te kennen gegeven aan iemand, dat zij reeds begin van deze week op de hoogte zijn gesteld van deze laatste uitspraak over de klacht tegen Schafraad.
  Betreffende klager pas vrijdag namiddag.

  Kennelijk wordt er door Meldpunt Misbruik RKK en/of de Klachtencommissie ook nog voortijdig gelekt naar media…

 2. Hij heeft ook een dader uit de wind willen houden door een brief van het slachtoffer te laten beantwoorden met excuses aan te bieden en dan ben er van af en die man heeft antwoord dus is hij ook gelukkig.
  De brief naar het slachtoffer was niet gedateerd en geen naam van de schrijver er onder.

 3. Schafraad gaat gewoon door met liegen, met name tegen zijn eigen parochianen.
  Op 11 nov. 2012 schrijft hij in het parochieblad van de Koepelkerk dit:

  quote> “Men had hem gezegd: daar komen ze nooit achter.” <quote

  Bron: http://www.koepelkerk.net/docs/november%202012_internet.pdf

  Het betreft hier de klager die zich eerder terug trok. Die ontkent dit.
  Desgevraagd antwoordt deze namelijk aan ons dit nooit geuit te hebben…

 4. In de uitspraak is ook te lezen op welke slinkse wijze van de twee klagers elkaars steunbewijs zonder meer en op voorhand van tafel wordt geveegd door de Klachtencommissie.
  De Klachtencommissie stelde al in de eerste uitspraak van de eerdere klager, zonder de laatste klager nog gehoord te hebben, dat er sprake was van een “ander feitencomplex”. Deze redenering is in de uitspraak van de laatste klager wederom aangevoerd. Op zijn minst onbehoorlijk te noemen. Want geen enkel misbruik is hetzelfde bij diverse slachtoffers op diverse momenten.
  Dat betekent dat de Klachtencommissie vindt, dat als twee klachten niet identiek zijn, dan wel exact overeen komen, er dus geen sprake kan zijn van steunbewijs van elkaar.
  Er MOET dus, volgens die redenering van de Klachtencommissie, van sprake zijn van dezelfde handelingen door de dader en ook op dezelfde locatie in het gesticht. Dit is niet evident.

  N.B. De twee klagers verbleven inderdaad in dezelfde periode op Bleijerheideheide, maar hadden niets met elkaar te maken, kenden elkaar niet en verbleven op andere locaties in het regime.
  ZE VERSCHILLEN NAMELIJK 7 JAAR IN LEEFTIJD VAN ELKAAR, HOEZO ANDER FEITENCOMPLEX???

Reacties zijn gesloten.