Dass Wort nach Sonntag

Duitse film bei Jodeln juckt die lederhose

A Deo rex, a rege lex
Van God de koning, van de koning de wet. De koning bezit een hem door God verleende soevereine macht en staat zelf boven de wet.